search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 48

Wyrobem budowlanym wytwarzanym tradycyjnie, nazywanym również „regionalnym wyrobem budowlanym”, jest wyrób przeznaczony do lokalnego stosowania na określonym terenie oraz przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce.

Więcej >>

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu oznacza jego udostępnienie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, w celu jego używania lub dystrybucji. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określone zostały w rozporządzeniu Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawie o wyrobach budowlanych.

Więcej >>

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
Dla wyrobów budowlanych, dla których wydano zharmonizowane specyfikacje techniczne, odpowiednie systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych podane są w załączniku V do rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR).
W rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 podano krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, dotyczące wyrobów dla których nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej.
W specyfikacji technicznej powinien być podany system (lub systemy) według którego należy przeprowadzać ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego tą specyfikacją.

Więcej >>

Każdy wyrób budowlany powinien być określony i przypisany do typu wyrobu oraz opisany niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu. Typ wyrobu budowlanego jest określony przez zbiór reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i dotyczy wyrobu wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym. Definicja typu wyrobu budowlanego odnosi się również do zestawu wyrobów budowlanych.

Więcej >>

Wyrób budowlany jest to każdy wyrób (bez względu na stopień przetworzenia) wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości (użytkowe) mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych z uwagi na spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Więcej >>

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Więcej >>

Cykl życia wyrobu budowlanego oznacza kolejne powiązane ze sobą etapy, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu.

Więcej >>

Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną (hEN) lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną), może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011. Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem CE wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.

Więcej >>

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

Więcej >>

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany