search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 17

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i elementów wyposażenia stałego pomieszczeń i budynków.

Więcej >>

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe w stosunku do palenisk i instalacji.

Więcej >>

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla garaży w zakresie odporności pożarowej, stref pożarowych, wyjść ewakuacyjnych, usytuowania garażu.

Więcej >>

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

Więcej >>

Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.

Więcej >>

Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.

Gęstość obciążenia ogniowego to obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni i jest wyrażane w dżulach na metr kwadratowy.

Więcej >>

Ściany działowe jako ściany oddzielające, wydzielają obszary użytkowe i mają podczas pożaru zapobiec, w ciągu określonego czasu, rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy tymi obszarami oraz są poddane oddziaływaniu ognia tylko z jednej strony. W ten sposób zapewnia się możliwość ewakuacji lub uratowania ludzi/ użytkowników oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Więcej >>

Od 4 kwietnia 2016 obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Równocześnie straciła moc decyzja Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000.

Więcej >>

Urządzeniami przeciwpożarowymi  są urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Więcej >>

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Czyli jak określić odporność ogniową muru.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany