search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 21

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Więcej >>

Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną (hEN) lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną), może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011. Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem CE wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.

Więcej >>

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Nr 305/2011 CPR i innym stosownym ustawodawstwie Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

Więcej >>

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011:
-  Wycofanie z obrotu oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego w danym łańcuchu dostaw (i w jakiejkolwiek formie).
-  Wycofanie od użytkowników oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu. W ustawie o wyrobach budowlanych przywołana została tylko definicja "wycofania z obrotu", w powołaniu na rozporządzenie 305/2011.

Więcej >>

Krajowa deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Polskiej Normie wyrobu albo aprobacie technicznej. Krajowe deklaracje zgodności były wystawiane do 31.12.2015. Od 1.01.2016 dla wyrobów nieobjętych zharmonizowaną specyfikacja techniczną, producenci sporządzają krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

Więcej >>

Upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.

Więcej >>

Dystrybutorem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

Więcej >>

Importerem jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii (Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku w Unii wyroby budowlane pochodzące z krajów trzecich.

 

Więcej >>

Producentem jest osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadzenia ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

Więcej >>

Jednostka certyfikująca jest to jednostka dokonująca certyfikacji, niezależna od producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów.
Certyfikacja jest to działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
Certyfikat zgodności to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Akredytowane jednostki certyfikujące wydają krajowe certyfikaty zgodności.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany