search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenci elementów murowych mogą lub powinni (w zależności od zadeklarowanego zastosowania ich wyrobów) deklarować wielkość absorpcji. Absorpcja wody powinna być określana i deklarowana przez producenta dla tych wyrobów, które ze względu na zastosowanie są narażone na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym w murach niezabezpieczonych (nieotynkowane ściany zewnętrzne, licowe ściany zewnętrzne), ale także w innych ścianach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie.

Więcej >>

W normie opisano metodę określenia wilgotności elementów silikatowych i elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wilgotność określana jest w %, jako stosunek wartości o jaką zmniejszyła się masa próbki podczas suszenia, do masy próbki po suszeniu. Podano sposób przygotowania próbek oraz urządzenia potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

Więcej >>

Podciąganie kapilarne (kapilarność) materiałów budowlanych jest określane, jako zdolność materiału o budowie porowatej, do podciągania wody. Podciąganie wody wywołane jest siłami kapilarnymi. Wielkość tych sił i wynikająca z tego szybkość podciągania wody, zależna jest od struktury średnic i budowy porów (kapilar). Pociąganie kapilarne jest większe im więcej jest porów otwartych, a także im mniejsza jest ich wielkość (średnica).
Podciąganie kapilarne wody występuje również w materiałach sypkich, głównie w piaskach, a także np. w żwirach zawierających drobne frakcje piaskowe.

Więcej >>

W normie podano metody określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany