search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która:
1. korzysta w pełni z praw publicznych;
2. posiada:
   a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
   b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
   c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
   d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Więcej >>

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Więcej >>

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, na jej wniosek, do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany