search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

Na trwałość elementów murowych, w zależności od ich rodzaju, mają wpływ różne czynniki. Do tej pory nie zostały opracowane europejskie przepisy budowlane do oceny trwałości elementów murowych zarówno przed jak i po wbudowaniu. Dlatego, jeżeli jest to istotne ze względu na przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie, do czasu ustanowienia odpowiednich Norm Europejskich, producent powinien ocenić i zadeklarować odporność na cykliczne zamrażanie - odmrażanie elementów w odniesieniu do warunków, jakie występują w miejscu zastosowania - czyli zgodnie z przepisami krajowymi.
Jeżeli producent określił zamierzone zastosowanie wyrobu z całkowitym zabezpieczeniem przed penetracją wody, to te wyroby nie muszą spełniać wymagania odporności na zamrażanie - odmrażanie.

Więcej >>

Mrozoodporność jest to odporność materiału nasyconego wodą na utratę jego właściwości podczas cyklicznego zamrażania i odmrażania.
W polskich warunkach klimatycznych, w okresie zimowym, temperatura zmienia się z dodatniej na ujemną ponad 100 razy. Materiały budowlane, w zależności od tego w jakich warunkach i miejscu są wbudowane czy składowane, narażone są w różnym stopniu na te zmiany temperatur. Zamarzająca w materiale (w wolnych przestrzeniach, w porach itd.) woda  zwiększa swoją objętość o 9% Może to doprowadzić do uszkodzeń struktury materiału, powodując obniżenie jego właściwości (np. wytrzymałości).

Więcej >>

W normie opisano metodę określania odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych silikatowych. Elementy poddawane są odpowiedniej, przyjętej zgodnie z PN-EN 771-2 liczbie cykli zamrażania-odmrażania, a następnie poddaje się ocenie wzrokowej/wizualnej. Jeżeli stwierdzono występowanie określonych uszkodzeń, należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie próbek i porównać z wytrzymałością na ściskanie próbek nie poddanych badaniu zamrażania-odmrażania.

Więcej >>

Budowle rolnicze narażone na działanie korozji powinny mieć konstrukcję ukształtowaną w sposób zmniejszający negatywne skutki oddziaływania środowiska; w budowlach tych należy stosować wyroby odporne na oddziaływanie środowiska.

Przyjęty sposób ochrony przed korozją powinien uwzględniać przewidywany okres eksploatacji budowli rolniczej.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany