search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 11

Zgodnie z prawem budowlanym istnieje obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej na budowie (rozbiórce). Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy. Przepisy określają szczegółowo, jak powinna wyglądać tablica informacyjna i jakie informacje zawierać.

Więcej >>

Teren budowy to przestrzeń wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy (np. tymczasowe budynki administracyjne i socjalne, zaplecze techniczne z warsztatami, składy materiałów, drogi tymczasowe, tory dla żurawia itp.)

Więcej >>

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Z uwagi na przepisy bhp istnieje obowiązek właściwego zabezpieczenia takiej strefy.

Więcej >>

Wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania ogrodzenia terenu budowy zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Więcej >>

Zagospodarowaniu terenu budowy to rozmieszczenie na terenie budowy (zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej) maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów.

Więcej >>

Wymagania bhp, jakie powinny spełniać drogi, wejścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Więcej >>

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Powinny one spełniać wymagania bhp określone Rozporządzeniem Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Więcej >>

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Więcej >>

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Więcej >>

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót ziemnych określone zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany