search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 4

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości własciwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnetrznej oraz wydawanych na tej podstwie dokumentów.

Więcej >>

Znak budowlany jest to zastrzeżony znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.
 

Więcej >>

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Więcej >>

Oceny zgodności wyrobu budowlanego (w tzw. systemie krajowym), dokonywał producent, zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, stosując system oceny zgodności wskazany we właściwej specyfikacji technicznej wyrobu. Od 1.01.2017 producenci wprowadzając do obrotu wyrób dla którego nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podobnie jak w systemie europejskim, dokonują oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Ocena zgodności obejmowała właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednie do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań. Potwierdzenie oceny zgodności z zasadniczymi i/lub szczegółowymi wymaganiami upoważniało producenta do oznakowania wyrobu znakiem budowalnym - oznakowaniem zgodności.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany