search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 6

Przepisy prawa zabraniają przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Więcej >>

Prawo zabrania produkcji wyrobów zawierających azbest, a wyroby które, azbest zawierają podlegają szczególnemu nadzorowi w zakresie ich bezpiecznego użytkowania, transportowania, składowania i usuwania. Uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Więcej >>

Rozporządzenie w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów nakłada na pracodawców obowiązki wobec pracowników zatrudnionych przy takich pracach.  

Więcej >>

Rozporządzenie nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – ang. Registation, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA - ang. European Chemicals Agency) reguluje stosowanie i wprowadzanie na rynek UE chemikaliów w każdej postaci, również jako składników wyrobów budowlanych, czy też powstających w wyniku stosowania wyrobów budowlanych na każdym etapie życia wyrobu.

Więcej >>

Do czasu udostępnienia zharmonizowanych europejskich metod badań, weryfikację i deklarację uwalniania substancji niebezpiecznych powinno się wykonywać  z uwzględnieniem krajowych przepisów obowiązujących w miejscu stosowania.

Więcej >>

Zgodnie z art 6.6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010, zarówno cały budynek jak i żaden jego element nie powinien zawierać substancji o których mowa w artykule 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH oraz substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji w klasach lub kategoriach zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady. Nie dotyczy to substancji, które w procesie produkcyjnym zostają tak przetworzone, że nie stanowią już zagrożenia.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany