Znaleziono w leksykonie: 3
  • Strefę pożarową stanowi budynek albo część budynku oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych o określonej odporności ogniowej) bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla elementów oddzielania przeciwpożarowego w zakresie ich konstrukcji, materiałów z których mogą być wykonywane i ich odporności ogniowej.

  • Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

Brak wyników na liście aktualnych szkoleń.
Brak wyników na liście aktualnych raportów rynkowych.