search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 8

Reakcja na ogień materiału/wyrobu budowlanego jest to jego zachowanie się pod wpływem ognia w określonych warunkach: w postaci wydzielonego ciepła, dymu, obszaru spalania jak też płonących kropel. Reakcje na ogień poszczególnych materałów są podawane poprzez ich przyporządkowanie do klas reakcji na ogień, które opisują również możliwy udział danego materiału w rozwoju pożaru.

Więcej >>

Norma EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, została opracowana do stosowania w ramach wymagania podstawowego bezpieczeństwo pożarowe. Podano procedury klasyfikacyjne dotyczące wszystkich wyrobów budowlanych, również wbudowanych w elementy budowlane (rozpatrywanych w zastosowaniach końcowych), pod kątem reakcji na ogień. Podstawą klasyfikacji są metody badawcze. Wyroby budowlane zostały podzielone na trzy kategorie:
- wyroby budowlane, z wyjątkiem podłóg i liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur;
- podłogi;
- liniowe wyroby do izolacji cieplnej rur.

Więcej >>

Komisja Europejska wydaje decyzje na podstawie, których możliwe jest przyjmowanie i deklarowanie bez badań, klas reakcji na ogień dla określonych materiałów i wyrobów budowlanych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków i wymagań.

Więcej >>

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

Więcej >>

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiuje stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów, na ogień zewnętrzny – zgodnie z europejską klasyfikacją wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień.

Więcej >>

Komisja Europejska opublikowała wykaz materiałów budowlanych i wyrobów które przy spełnieniu określonych warunków można zaliczyć do klas A1 i A1fl w zakresie reakcji na ogień, bez wymogu przeprowadzania prób/badań sprawdzających.

Więcej >>

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

Więcej >>

Od 4 kwietnia 2016 obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Równocześnie straciła moc decyzja Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany