search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 11

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo - kubaturowe służą do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynku. Wskaźniki te należy określać i obliczać zgodnie z aktuaną normą PN-ISO 9836:2015-12. Uzyskuje się je z pomiarów rzutów i przekrojów budynku, a ich jednostki wynikają z rodzaju obliczanego wskaźnika: m2, m3, m2/m2, m3/m3, m2/m3, m3/m2.

Więcej >>

Powierzchnia zabudowy budynku to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczona przez obrys zewnętrznych krawędzi budynku w poziomie terenu.

Więcej >>

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Do powierzchni całkowitej budynku można wliczyć kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy (również tarasy na dachach), kondygnacje techniczne i magazynowe.
Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni netto i powierzchni konstrukcji.

Więcej >>

Powierzchnia wewnętrzna budynku - jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, ale z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

Więcej >>

Powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia, która służy do zaspokajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku lub jego części (np. kuchnia i sypialnia w budynku mieszkalnym). Powierzchnię użytkową dzieli się na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą w zależności od tego, czy przeznaczenie danej części powierzchni budynku jest zgodne z jego podstawowym przeznaczeniem, czy też z funkcją uzupełniającą to przeznaczenie.

Więcej >>

Powierzchnia usługowo-techniczna jest to część powierzchni netto, która jest przeznaczona na usytuowanie urządzeń technicznych oraz instalacji, takich jak: instalacje kanalizacyjne, wodne, ogrzewania i ciepłej wody, instalacje gazowe (inne niż dla celów ogrzewania) i na paliwa płynne, instalacje elektryczne, prądnice, instalacje telefoniczne i urządzenia rozdzielcze, wentylacja, klimatyzacja i systemy chłodnicze, dźwigi, schody ruchome i przenośniki, inne instalacje wspólnego użytku.

Więcej >>

Powierzchnia ruchu jest częścią powierzchni netto, która jest przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku np.: powierzchnia klatek schodowych, poczekalni, korytarzy, wewnętrznych ramp i pochylni, balkonów ewakuacyjnych.

Więcej >>

Powierzchnię obudowy budynku oblicza się dla budynków lub ich części zamkniętych ze wszystkich stron stałymi przegrodami i przekrytych. Jest to powierzchnia pionowych, poziomych i pochyłych części powierzchni płaszczyzn zewnętrznych budynku, znajdujących powyżej i poniżej poziomu terenu.

Więcej >>

W normie PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych podane są między innymi ogólne zasady systematyzujące wymiarowanie i obliczanie powierzchni w budynkach:

Więcej >>

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12 powierzchnia nieużyteczna jest to część powierzchni budynku, która ze względu na swe właściwości (np. brak oświetlenia światłem dziennym) lub elementy budynku (np. słup, krzywizna ściany, przebieg drogi ewakuacyjnej wymagany przepisami, a zbędny i nie potrzebny dla normalnej komunikacji) nie nadaje się do:

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany