search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 3

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania, jakie powinny spełniać ogrodzenia budynków. 

Więcej >>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania ogrodzenia terenu budowy.

Więcej >>

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane może ustalić w formie uchwały rada gminy.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany