Znaleziono w leksykonie: 4
  • Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

    Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

  • Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

  • Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.

    Gęstość obciążenia ogniowego to obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni i jest wyrażane w dżulach na metr kwadratowy.

  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

Znaleziono na liście aktualnych szkoleń: 1
Brak wyników na liście aktualnych raportów rynkowych.