search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 6

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości własciwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnetrznej oraz wydawanych na tej podstwie dokumentów.

Więcej >>

Krajowa ocena techniczna (KOT) jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.
KOT obowiązują od 1.01.2017 i zastąpiły krajowe aprobaty techniczne.

Więcej >>

Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.01.2017

W rozporządzeniu określono sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną.

Więcej >>

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o wyrobach budowlanych, weszło w życie z dniem 1.01.2017 i określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym, czyli wyrobów nie podlegających rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR).

Więcej >>

Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest przeprowadzana przed wystawieniem deklaracji właściwości użytkowych (lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych), przy zastosowaniu specyfikacji technicznej odpowiedniej dla tego wyrobu.
Ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego przeprowadza producent lub jednostka zewnętrzna (jednostka lub laboratorium badawacze notyfikowane lub akredytowane) w zależności od tego jakim systemem oceny objęty jest dany wyrób. Wszystkie istotne elementy zwiazane z tą oceną powinny być zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu.

Więcej >>

Oceny zgodności wyrobu budowlanego (w tzw. systemie krajowym), dokonywał producent, zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31.12.2016, stosując system oceny zgodności wskazany we właściwej specyfikacji technicznej wyrobu. Od 1.01.2017 producenci wprowadzając do obrotu wyrób dla którego nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podobnie jak w systemie europejskim, dokonują oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Ocena zgodności obejmowała właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednie do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań. Potwierdzenie oceny zgodności z zasadniczymi i/lub szczegółowymi wymaganiami upoważniało producenta do oznakowania wyrobu znakiem budowalnym - oznakowaniem zgodności.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany