search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 12

Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności ciepła określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Więcej >>

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla ścian, dachów, stropów obowiązujące od 1.01.2018r.

Więcej >>

Wymaganie nr 6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Więcej >>

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych oraz inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Więcej >>

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Więcej >>

Norma zawiera słownik (angielsko - francusko - niemiecki) terminów stosowanych w dziedzinie izolacji cieplnej obejmujący materiały, wyroby, komponenty i zastosowania.

 

Więcej >>

W normie określono uproszczone metody obliczania strumieni ciepła przepływających przez liniowe mostki cieplne.

Więcej >>

W normie zdefiniowano terminy w zakresie izolacji cieplnej wykorzystywane do opisu warunków wymiany ciepła i właściwości materiałów.

Więcej >>

W normie podano definicje wielkości fizycznych i innych terminów z dziedziny izolacji cieplnej, dotyczące wymiany ciepła przez promieniowanie

Więcej >>

W normie określono klasyfikację wyników badań (zgodnie z EN 1026) dla:
-  okien;
-  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-EN 12207:2001. Została ona zastąpiona przez normę PN-EN 12207:2017-01, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 2001 roku  

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 1

Jak zmieniały się wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce od lat 50-tych, a co za tym idzie współczynnika przenikania ciepła dla ścian i innych przegród.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany