search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 18

Izolacyjność akustyczna właściwa R przegrody w budynku.

Więcej >>

Znormalizowana różnica poziomów Dn jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości pola powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia w pomieszczeniu odbiorczym.

Więcej >>

Wzorcowa różnica poziomów DnT jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości odniesienia czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym.

Więcej >>

Wielkości określające właściwości akustyczne elementów stanowią część danych wejściowych umożliwiających określenie właściwości budynku.

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne elementów budynku (przegród) określone są następującymi wielkościami:

 • Izolacyjność akustyczna właściwa R,
 • Przyrost izolacyjności akustycznej właściwej ΔR,
 • Elementarna znormalizowana różnica poziomów dla elementu Dne,
 • Znormalizowana różnica poziomów w przypadku pośredniego przenoszenia dźwięków powietrznych Dn,s,
 • Boczna znormalizowana różnica poziomów Dn,f,
 • Wskaźnik redukcji drgań Kij,
 • Masa na jednostkę powierzchni [kg/m2],
 • Rodzaj elementu budynku,
 • Materiał elementu budynku,
 • Typ złącza elementu budynku z elementem sąsiednim.
Więcej >>

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne budynku określone są następującymi wielkościami:

 • Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R’,
 • Wzorcowa różnica poziomów Dn,T,
 • Znormalizowana różnica poziomów Dn,

Jako wartość podstawową przyjmuje się izolacyjność akustyczną właściwą przybliżoną R’.

Więcej >>

Uśredniona różnica prędkości drgań w złączu Dv,ij  [dB] jest to średnia różnica poziomów prędkości drgań przy transmisji z elementu i do elementu j oraz z elementu j do i

Więcej >>

Przenoszenie pośrednie jest to przenoszenie dźwięku (energii akustycznej) z jednego pomieszczenia (tzw. nadawczego) do drugiego (tzw. odbiorczego) innymi drogami niż bezpośrednie.

Więcej >>

Hałas to dźwięk, który jest odbierany (subiektywnie) przez słuchającego jako dźwięk niepożądany. Ta ocena zależy od nastawienia psychicznego, rodzaju zajęcia  (przy wykonywaniu czynności wymagających dużej koncentracji nawet bardzo ciche dźwięki odbierane są jako hałas), czasu jako pory dnia (np. w nocy) czy też długotrwałości, przyczyn (obce dźwięki są częściej odbierane jako hałas).

Hałas jest to ważony poziom ciśnienia akustycznego mierzony w [dB]. Aby podczas pomiaru hałasu wskazywana wartość była w przybliżeniu proporcjonalna do subiektywnie odczuwanej głośności stosuje się filtry do niskich i wysokich częstotliwości.

Więcej >>

W normie określono kryteria oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz na urządzenia umieszczone w budynkach. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02170:1988. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02170:2016-12, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 1988 roku.

Więcej >>

W normie określono dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest norma PN-B-02151-02:1987. PKN opublikował poprawkę PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05, ale dotyczy ona wyłącznie zmiany tytułu normy.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 3

Jakie wymagania związane z akustyką budowlaną zawarte są w przepisach prawa budowlanego?

Więcej >>

Izolacyjność akustyczna ścian działowych murowanych.

Więcej >>

Dopuszczalne wielkości bruzd i wnęk pomijanych w obliczeniach.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Znaleziono w bazie Rynek budowlany: 1

Czy hałas jest dla nas problemem? Ilu Europejczyków skarży się na hałas? Czy Polacy częściej zgłaszają problemy z hałasem niż mieszkańcy innych krajów europejskich? Jak zmieniło się postrzeganie tego problemy w ostatniej dekadzie?

Więcej >>