search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 13

Obiekty budowlane wykonywane są z reguły według projektów wykonawczych zawierających szczegółowe opracowanie rozwiązań przyjętych w  projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy określany jest często mianem projektu technicznego.

Więcej >>

Rozporządzenie opracowane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie prawo budowlane, określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który może stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej >>

Projekt budowlany jest jedną z części dokumentacji budowy. Zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny. Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Więcej >>

Projektant zgodnie z ustawą prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Odpowiada m.in. za opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Projektant sprawuje nadzór autorski nad budową.

Więcej >>

Projekt budowlany zamienny wykonywany jest wówczas, jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na budowę:
–  nastąpiły istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
–  nastąpiły istotne odstąpienia od innych warunków pozwolenia na budowę,
–  konieczne są istotne zmiany w projekcie budowlanym.

Więcej >>

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Jest  potrzebna przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki lub terenu, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Więcej >>

Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest dokumentem będącym częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac na budowie. Musi zostać wykonany na mapie geodezyjnej (mapie do celów projektowych), podpisanej przez geodetę posiadającego uprawnienia do wydawania tego typu dokumentów.

Więcej >>

Projektem powykonawczym nazywany jest projekt wykonawczy (ewentualnie projekt budowlany) z naniesionymi poprawkami, zmianami itp., dokonanymi w trakcie budowy, a także z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlającymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to część dokumentacji powykonawczej.

Więcej >>

Projekt architektoniczno-budowlany, określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczno-budowlany jest częścią projektu budowlanego.

Więcej >>

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany