search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 6

Krajowa deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Polskiej Normie wyrobu albo aprobacie technicznej. Krajowe deklaracje zgodności były wystawiane do 31.12.2015. Od 1.01.2016 dla wyrobów nieobjętych zharmonizowaną specyfikacja techniczną, producenci sporządzają krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

Więcej >>

Deklaracja środowiskowa jest to zbiór informacji charakteryzujących energochłonność i emisje do środowiska substancji w całym cyklu życia wyrobu budowlanego.

 

Więcej >>

Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.01.2017

W rozporządzeniu określono sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną.

Więcej >>

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o wyrobach budowlanych, weszło w życie z dniem 1.01.2017 i określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym, czyli wyrobów nie podlegających rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR).

Więcej >>

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia 305/2011. Na żądanie odbiorcy - również ustne - podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia DoP lub KDWU w formie papierowej.

Więcej >>

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU) jest podstawą umieszczenia na wyrobie oznakowania znakiem budowlanym i jest dokumentem sporządzanym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na rynku polskimi (w systemie krajowym).
 

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany