search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 9

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz wymagania odnośnie możliwości przewietrzania mieszkania, wielkości i funkcjonalności pomieszczeń wewnątrz mieszkania, szerokości pomieszczeń.

Więcej >>

Ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego określone zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Więcej >>

Lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.

Więcej >>

Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie. Instalacje i urządzenia te w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Więcej >>

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

Więcej >>

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

Więcej >>

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku mieszkalnym, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

Więcej >>

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

Więcej >>

Ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych w zakresie pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz zapewnienia oświetlenia dziennego mieszkań określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany