Znaleziono w leksykonie: 44
 • Wymaganie nr 2. Bezpieczeństwo pożarowe jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

 • Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania odnośnie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 • Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

  Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

 • Bezpieczeństwo pożarowe osiąga się poprzez stosowanie przepisów, norm i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie działań zapobiegawczych przed pożarem. Ten sposób zabezpieczenia z dużym prawdopodobieństwem ogranicza ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzyko powstania strat materialnych.

 • PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia jest normą europejską wprowadzoną do zbioru norm krajowych bez jakichkolwiek zmian. W normie podana jest terminologia dotycząca zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

 • Norma EN 13501-2  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej została opracowana do stosowania w ramach wymagania podstawowego bezpieczeństwo pożarowe. W normie określono procedurę klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań odporności ogniowej i dymoszczelności. Uwzględniono również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.

Znaleziono na liście aktualnych szkoleń: 2
Brak wyników na liście aktualnych raportów rynkowych.