search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 22

Domieszka do betonu jest to składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. W masie betonowej domieszki stanowią małą ilość w stosunku do masy cementu. Zgodnie z definicją z PN-EN 934-2 domieszki nie przekraczają 5 % masy cementu.

Więcej >>

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Więcej >>

Rodzina betonów jest to grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana wiarygodna zależność pomiędzy odpowiednimi właściwościami.

Więcej >>

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

Więcej >>

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

Więcej >>

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

Więcej >>

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

Więcej >>

Beton stwardniały jest to beton, który znajduje się w stanie stałym i osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

Więcej >>

Prefabrykowany wyrób betonowy (prefabrykat betonowy) jest to wyrób betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego zastosowania / wbudowania.
W normie PN-EN 206-1:2013+A1:2016 wprowadzono rozróżnienie na element prefabrykowany i wyrób prefabrykowany.

Więcej >>

Beton o wysokiej wytrzymałości jest to beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 (w przypadku betonów zwykłych i ciężkich) lub LC50/55 (w przypadku betonów lekkich).
Z normy PN-EN 206-1:2013+A1:2016 termin beton o wysokiej wytrzymałości został usunięty

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 2

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu wg normy PN-EN 206. Oznaczenia klas betonu wg normy PN-B 03264 (wycofanej) i odpowiadające im nowe oznaczenia klas betonu.

Więcej >>

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany