search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 22

Norma dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, do elementów prefabrykowanych  konstrukcji i budynków oraz innych konstrukcji inżynierskich; betonu wytwarzanego na placu budowy i w wytwórniach betonów oraz prefabrykatów; betonu zagęszczanego mechanicznie lub samozagęszczalnego.
Norma obejmuje beton: zwykły, ciężki i lekki.
Norma nie dotyczy betonów: komórkowego, spienionego, o otwartej strukturze (beton jamisty), o gęstości mniejszej od 800 kg/m3 oraz żaroodpornego.

Więcej >>

Zgodnie z PN-EN 206 beton towarowy jest to beton dostarczony na budowę przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Beton towarowy
osiąga projektowane właściwości, podane producentowi betonu przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

Więcej >>

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Więcej >>

Beton ciężki jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3.

Więcej >>

Beton zwykły jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 oraz nie większej niż 2600 kg/m3.

Więcej >>

Beton lekki jest to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 oraz nie większej niż 2000 kg/m3. Betony lekkie produkuje się, stosując w całości lub częściowo kruszywa lekkie.

Więcej >>

Mieszanka betonowa - to całkowicie wymieszane ze sobą wszystkie składniki betonu, będące jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie określoną metodą.

Więcej >>

Beton stwardniały jest to beton, który znajduje się w stanie stałym i osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

Więcej >>

Beton wytworzony na budowie jest to beton wyprodukowany przez wykonawcę, na placu budowy na jego własny użytek.

Więcej >>

Prefabrykowany wyrób betonowy (prefabrykat betonowy) jest to wyrób betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego zastosowania / wbudowania.
W normie PN-EN 206-1:2013+A1:2016 wprowadzono rozróżnienie na element prefabrykowany i wyrób prefabrykowany.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Znaleziono w Bazie Wiedzy: 2

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu wg normy PN-EN 206. Oznaczenia klas betonu wg normy PN-B 03264 (wycofanej) i odpowiadające im nowe oznaczenia klas betonu.

Więcej >>

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

Więcej >>

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany