search results

LEKSYKON BUDOWLANY

Znaleziono w Leksykonie budowlanym: 5

Europejski dokument oceny - EDO (ang. European Assessment Document - EAD) to zharmonizowana specyfikacja techniczna, dokument opracowany i przyjęty przez organizację zrzeszającą JOT (Jednostki Oceny Technicznej), do celów wydawania europejskich ocen technicznych - EOT (ang. European Technical Assessment - ETA) dla wyrobów budowlanych nie objętych istniejącą normą zharmonizowaną lub nie objętych w pełni normą zharmonizowaną.
 

Więcej >>

Krajowa ocena techniczna (KOT) jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Więcej >>

Aprobata techniczna (krajowa aprobata techniczna) jest specyfikacją techniczną wyrobu budowlanego zawierającą pozytywną ocenę techniczną jego przydatności do zamierzonego zastosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których przewiduje się stosowanie tego wyrobu.
 

Więcej >>

Specyfikacja techniczna jest to dokument określający wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przez wyrób, proces lub usługę.

Więcej >>

Europejskie aprobaty techniczne były wydawane przed 1 lipca 2013 (kiedy to w życie weszło rozporządzenia 305/2011 CPR). Były to wydane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, pozytywne oceny techniczne przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnione od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób miał być stosowany.

Więcej >>

BAZA WIEDZY

Brak wyników w Bazie Wiedzy

RYNEK BUDOWLANY

Brak wyników w bazie Rynek budowlany