Zbrojenie strefy podokiennej

Zarysowania w strefie podokiennej muru należą do najczęściej spotykanych zarysowań konstrukcji murowych (rys. 1, 2). Przyczyn takich zarysowań jest wiele, i mogą wynikać nie tylko z obciążeń, ale również skurczu materiału, odkształceń termicznych, nierównomiernego osiadania budynku. Należy jednak podkreślić, że do rzadkości należą sytuacje, w których rysy powstają z jednej przyczyny, najczęściej jest to nałożenie się wielu czynników. Należy też zaznaczyć, że rodzaj zastosowanych elementów murowych ma w tym przypadku znaczenie drugorzędne.

 

Ukośne rysy na ścianie pod oknem

 

Pionowe rysy na ścianie pod oknem

Rys. 1. Zarysowanie w strefie podokiennej

 

Podczas murowania, należy pamiętać o takim sposobie rozmieszczenia elementów murowych, aby zachować przewiązanie murarskie oraz aby spoina pionowa nie znajdowała się w narożu okna.

 Kiedyś budynki wykonywane w technologii tradycyjnej miały pod oknami wykonywane gzymsy lub ciężkie parapety, dłuższe od szerokości otworu okiennego i zwiększające przekrój muru, co pozytywnie wpływało na zwiększenie rysoodporności.

Obecnie strefę podokienną zabezpiecza się przed zarysowaniami np. poprzez ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych pod otworem okiennym. W literaturze fachowej spotykane jest również rozwiązanie polegające na wykonaniu pionowej dylatacji w narożach okna. Przy wyborze tego rozwiązania należy pamiętać, że dylatację będzie widać pod oknem w tynku wewnętrznym, przez co rozwiązanie jest mało popularne i rzadko stosowane.

 

Pionowa dylatacja w murze w strefie podokiennej

Rys. 2. Pionowa dylatacja w murze

 

 

Podstawowe zasady zbrojenia strefy podokiennej

 

Prawidłowe zbrojenie murów zmniejsza prawdopodobieństwo powstania rys i wpływa na wielkość ich rozwarcia. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady zbrojenia stref podokiennych.

 

Zbrojenie strefy podokiennej w zależności od szerokości otworu

Otwory o szerokości poniżej 2,5 m

W przypadku otworów o szerokości poniżej 2,5m należy zbroić cały pas podokienny (rys. 3).

 

Jak zazbroić ścianę pod oknem przy małych otworach

Rys.3. Zbrojenie strefy podokiennej przy małych otworach

 

Otwory o szerokości powyżej 2,5 m

W przypadku otworów o szerokości powyżej 2,5m można stosować zróżnicowaną długość zbrojenia (rys. 4).

Jakie zbrojenie w strefie podokiennej przy dużych otworach

Rys. 4. Zbrojenie strefy podokiennej przy dużych otworach

 

W obu przypadkach zbrojenie powinno być ułożone poza krawędź otworu na odległość 50-80 cm. Zachowanie tej odległości pozwala na spełnienie warunku zakotwienia zbrojenia w strefie ściskanej muru. Zbrojenie układa się w dwóch lub trzech kolejnych spoinach wspornych, w taki sposób, aby jego ilość mała wraz z odległością od otworu. Ważny jest sposób ułożenia zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się z elementami murowymi (rys.5).

 

Otulina zbrojenia zaprawą - wykonana prawidłowo i nieprawidłowo

Rys. 5. a) Nieprawidłowe i b) prawidłowe otulenie zbrojenia zaprawą

 

Czym zbroić strefę podokienną?

 

Zgodnie z normą PN-EN 845-3 do zbrojenia muru zaleca się stosowanie prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych w postaci:

  • kratowniczek,
  • drabinek,
  • siatek plecionych,
  • siatek cięto-ciągnionych.

 

Gotowe zbrojenie prefabrykowane produkowane jest w różnych szerokościach, rodzajach (do spoiny cieniej i zwykłej) i standardach ochrony przed korozją. Należy pamiętać o tym, aby stosować te wyroby, które mają odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu (patrz: Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych). Przykłady zbrojenia prefabrykowanego pokazane są na rysunkach od 6 do 9.

 

Zbrojenie prefabrykowane do murów łączonych na zaprawę cienkowarstwową

Płaskownik o wymiarach 1,5 x 8mm do murów łączonych na zaprawę cienkowarstwową

Rys.6. Zbrojenie prefabrykowane do murów łączonych na zaprawę cienkowarstwową (płaskownik o wymiarach 1,5 x 8mm)

 

Zbrojenie do murów wykonywanych ze zwykłą zaprawą

Zbrojenie prefabrykowane do murów łączonych zwykłą zaprawą

Rys.7. Zbrojenie prefabrykowane do murów łączonych na zaprawę tradycyjną

 

Zbrojenie - siatka pleciona

Rys. 8. Siatka pleciona

 

Zbrojenie - siatka cięto- ciągniona

Rys. 9. Siatka cięto-ciągniona

 

Jak układac zbrojenie w zaprawie

 

Zbrojenie w spoinach wspornych w strefie podokiennej musi spełniać warunki konstrukcyjne związane z jego rozmieszczeniem, zakotwieniem i łączeniem oraz minimalną grubością otuliny zaprawą. Należy spełnić wymagania zawarte w normie PN-EN 1996-1-1. Użyta stal zbrojeniowa powinna być antykorozyjna lub odpowiednio zabezpieczona. Mierzona od lica muru minimalna grubość otuliny zaprawą powinna wynosić 15 mm. Grubość spoiny wspornej przy stosowaniu zaprawy zwykłej lub lekkiej powinna być większa o co najmniej 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego (rys. 10).

Prawidłowe ułożenie zbrojenia w murze - zaprawa zwykła

Rys.10.  Prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie zwykłej

 

W przypadku stosowania zaprawy cienkowarstwowej problemem może być otulenie prętów w spoinie wspornej. Należy stosować się do wytycznych producentów tego zbrojenia (rys.11).

 

Prawidłowe ułożenie zbrojenia w murze w zaprawie cienkowarstwowej wg wytycznych producenta zbrojenia

Rys.11. Prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie cienkowarstwowej wg wytycznych jednego z producentów zbrojenia

 

Do zbrojenia strefy podokiennej nie zaleca się stosowania niepowiązanych ze sobą prętów zbrojeniowych oraz płaskowników stalowych. Płaskowniki w postaci bednarki były stosowane z dobrym skutkiem do wzmacniania cienkich ścian działowych. Należy jednak pamiętać, że szerokość taśm z bednarki była znacząca w stosunku do grubości muru.

 

PAMIĘTAJ !

Układając zbrojenie w spoinach wspornych należy pamiętać o:

  • jego prawidłowym rozmieszczeniu,
  • otuleniu zbrojenia - nie powinno stykać się z elementami murowymi,
  • długości zakotwienia,
  • zakładach poszczególnych elementów zbrojenia,
  • minimalnym przekroju zbrojenia.

 


Literatura

1. Gajownik R., Sieczkowski J., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 Konstrukcje murowe, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2015.

2. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

3. Rich H., Kalksandstein. Die Maurerfibel, VerlagBau+Technik GmbH, Düsseldorf 2004.

4. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ