Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach zamieszkania zbiorowego

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki zamieszkania zbiorowego w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrzny: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

 

Ochrona przed hałasem w budynkach zamieszkania zbiorowego – normy i przepisy

 

Przy projektowaniu, wznoszeniu, użytkowaniu i przebudowie budynków, w tym zamieszkania zbiorowego, należy stosować postanowienia i wymagania zawarte w

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunkach technicznych);

oraz normach

 • PN-B-02151-2  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
 • PN-B-02151-3  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych;
 • PN-B-02151-4  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

 

W powyższych dokumentach zawarte są następujące postanowienia dotyczące budynków zamieszkania zbiorowego:

Zgodnie z par. 326 Warunków technicznych (317):

 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach (…), zamieszkania zbiorowego, (…), z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.
 2. W budynkach, (zamieszkania zbiorowego) przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do izolacyjności:
  1. ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych,
  2. stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  3. podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych - od dźwięków uderzeniowych.
 3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
 4. (…)

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym instalacyjnym i od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku w budynkach zamieszkania zbiorowego

 

Zgodnie z par. 327 Warunków technicznych:

 1. (…)
 2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku (…), zamieszkania zbiorowego i (…), nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.
 3. (…)
 4. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaży w budynkach (…) i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony.

 

W PN-B-02151-2 (tablica 1) podane są dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu pochodzącego z budynku, w którym znajdują się oceniane pomieszczenia. Wymaganie wyrażane jest za pomocą poziomów równoważnych LAeq,nT oraz maksymalnych LAFmax,nT , dB, określanych zgodnie z PN-B-02151-2.

 

Źródłem hałasu mogą być zarówno instalacje techniczne będące wyposażeniem tego budynku (np. urządzenia techniczne zlokalizowane na dachu), jak też od inne źródła hałasu w znajdujących się w nim pomieszczeniach technicznych i usługowych.

 

Tablica 1 Dopuszczalny poziom hałasu (dźwięku A) [dB] przenikający do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń ze źródłami hałasu instalacyjnego i od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku zamieszkania zbiorowego według PN-B-02151-2

Rodzaj budynku

Pomieszczenie chronione

Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A [dB]

LAeq,nT

LAFmax,nT

Hotele

Pokój hotelowy

25

30

Recepcja, hol, kawiarnia, sala restauracyjna

40

 

Gabinet dyrektorski

30

 

Sklep, Pomieszczenie do ćwiczeń, basen

50

 

Motele, hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe

Pokój hotelowy

30

35

Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne i kuchenne

40

 

Gabinet dyrektorski

30

 

Domy dziecka, Internaty, bursy, domy studenckie, hotele robotnicze, domy opieki społecznej

Pokój mieszkalny

  25

30

Gabinet dyrektorski, pokój do prowadzenia rozmów poufnych, pokój dla personelu

30

-

Ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne i kuchenne

40

-

 

Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia z otoczenia budynku zamieszkania zbiorowego

 

Zgodnie z par. 325 Warunków technicznych (317):

 1. Budynki (…), zamieszkania zbiorowego (…) należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.
 2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

 

Do obliczenia przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej R’A,2 (lub R’A,1), dB, należy przyjmować wartości poziomu odniesienia LAeq,wew, dB, zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-02151-3 według tablicy 2.

 

Tablica 2. Poziom odniesienia LAeq,wew [dB] dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, od hałasu zewnętrznego według PN-B-02151-3

Rodzaj budynku

Pomieszczenie chronione

Poziom odniesienia LAeq,wew [dB]

dzień

noc

Hotele

Pokój hotelowy

35

25

Sale konferencyjne

32

-

Pomieszczenia administracyjne, kawiarnie i sale restauracyjne

40

-

Recepcja, hol, pomieszczenia do zajęć sportowych, sale wystawowe

45

-

Motele, hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe

Pokój hotelowy

35

25

Sale konferencyjne

32

-

Pomieszczenia administracyjne, kawiarnie i sale restauracyjne

40

-

Pomieszczenie do zajęć sportowych, sale wystawowe

45

-

Domy dziecka, domy studenckie, hotele robotnicze, domy opieki społecznej

Pokój mieszkalny

  35

25

Pomieszczenia administracyjne

40

-

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym powietrznym i uderzeniowym w budynkach zamieszkania zbiorowego

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym powietrznym, przenikającym do pomieszczenia chronionego z innych pomieszczeń danego budynku

 

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego powinna spełniać minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 [dB], uwzględniającego wpływ pośredniego (również bocznego) przenoszenia dźwięków, podane są w PN-B-02151-3. W tablicy 3 podano przykładowe wymagania dla wybranych rodzajów budynków zamieszkania zbiorowego i znajdujących się w nich przegród.

W przypadku izolacyjności akustycznej drzwi należy stosować projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej RA,1,R [dB], określony na podstawie badań laboratoryjnych i pomniejszony o 2 dB.

Zgodnie z PN-B-02151-3i w przypadkach tam podanych w miejsce wskaźnika R’A,1 stosuje się wskaźnik oceny wzorcowej różnicy poziomów DnT,A,1.

 

Tablica 3. Wybrane, minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 lub wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów DnT,A,1 [dB], dla przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia, według PN-B-02151-3

Rodzaj budynku

Rodzaje przegrody

R’A,1 (DnT,A,1)

[dB]

Motele, hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe

Strop między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym, a pomieszczeniem administracyjnym

≥ 50

Strop między pokojem hotelowym, a:

-  garażem lub pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 58

-  pomieszczeniem handlowym, usługowym

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna bez działalności z udziałem muzyki

≥ 58

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna z działalnością z udziałem muzyki i/lub tańca

-  pomieszczenie usługowe w którym rodzaj pracy lub zainstalowane urządzenia lub zajęcia ruchowe powodują powstawanie zakłóceń akustycznych (dźwięków powietrznych i materiałowych)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 65

Strop między pomieszczeniami administracyjnymi oraz między pomieszczeniem administracyjnym, a pomieszczeniem ze źródłami hałasu:

-  pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

-  pomieszczenie handlowe lub usługowe

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (bez działalności z udziałem muzyki)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 55

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (z działalnością z udziałem muzyki i/lub tańca)

-  pomieszczenie usługowe w którym rodzaj pracy lub zainstalowane urządzenia lub zajęcia ruchowe powodują powstawanie zakłóceń akustycznych (dźwięków powietrznych i materiałowych)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 60

Ściana bez drzwi między pokojami hotelowymi i miedzy pokojem hotelowym, a pomieszczeniem admministracyjnym

≥ 45

Ściany i drzwi między pokojem hotelowym a:

-  korytarzem, holem, klatką schodową:

-  ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

≥ 45

-  drzwi w ścianie

Uwaga: Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźnika R’A,1 stosuje się wskaźnik RA,1,R

RA,1,R ≥ 30

 • ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym

≥ 50

Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych

-  pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku ≥ 58

-  pomieszczenie handlowe lub usługowe

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (bez działalności z udziałem muzyki)

≥ 58

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (z działalnością z udziałem muzyki i/lub tańca)

-  pomieszczenie usługowe w którym rodzaj pracy lub zainstalowane urządzenia lub zajęcia ruchowe powodują powstawanie zakłóceń akustycznych (dźwięków powietrznych i materiałowych)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 65

Ściany i drzwi między pomieszczeniami administracyjnymi oraz między pomieszczeniem administracyjnym, a pomieszczeniem ze źródłami hałasu:

-  Ściana bez drzwi między pokojami biurowymi i miedzy pokojem, a korytarzem, holem, klatką schodową

≥ 40 (≥ 35)

-  Ściana z drzwiami między pokojem biurowym, a korytarzem, holem, klatką schodową:

-  część pełna ściany

≥ 40 (≥ 35)

-  drzwi w ścianie

Uwaga: Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźnika R’A,1 stosuje się wskaźnik RA,1,R

RA,1,R ≥ 30

-  Ściana między gabinetem dyrektora lub pokojem do prowadzenia rozmów poufnych, a innymi pomieszczeniami biurowymi, korytarzem, holem, klatką schodową:

-  część pełna ściany

≥ 50

-  drzwi w ścianie

Uwaga: Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźnika R’A,1 stosuje się wskaźnik RA,1,R

RA,1,R ≥ 40

-  Ściana między salą konferencyjną, a:

-  salą konferencyjną lub o podobnym przeznaczeniu

≥ 50

korytarzem, holem, klatką schodową:

-  ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami

≥ 48

-  drzwi w ścianie

Uwaga: Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźników R’A,1 (R’A,2) stosuje się odpowiednio wskaźniki RA,1,R (RA,2,R)

RA,1,R ≥ 35

-  Ściana między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, a pomieszczeniami sanitarnymi

≥ 50

- Ściana między zespołami pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez odrębnych użytkowników

- Ściana między pomieszczeniami biurowymi, a, pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych:

-  pomieszczenie techniczne z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

-  pomieszczenie handlowe lub usługowe, sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (bez działalności z udziałem muzyki)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 55

-  sala klubowa, kawiarniana, restauracyjna (z działalnością z udziałem muzyki i/lub tańca)

-  pomieszczenie usługowe w którym rodzaj pracy lub zainstalowane urządzenia lub zajęcia ruchowe powodują powstawanie zakłóceń akustycznych (dźwięków powietrznych i materiałowych)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≥ 60

 (dla źródeł hałasu występujących w ciągu dnia)

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym uderzeniowym, przenikającym do pomieszczeń chronionych z innych pomieszczeń danego budynku

 

W tablicy 4 podane są dopuszczalne wartości ważonego wskaźnika przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego L’n,w, dB, (wskaźnik poziomu uderzeniowego uwzględniający boczne przenoszenie dźwięków).

 

Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dźwięków uderzeniowych, wartości wskaźnika L’n,w [dB], przenikające do pomieszczeń chronionych według PN-B-02151-3

Rodzaj budynku

Wymagania

Wskaźnik L’n,w

[dB]

Motele, hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących między pokojami hotelowymi

≤ 58

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących do pokoju hotelowego z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, klatek schodowych – podestów, spoczników, biegów schodowych)

≤ 55

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących do przenika­jących do pokoju hotelowego z pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych:

-  pomieszczenie techniczne z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

 

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≤ 48

-  z garażu, pomieszczenia handlowego

-  z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, bez działalności z udziałem muzyki i/lub tańca,

≤ 48

-  z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, z działalnością z muzyką i/lub tańcem,

-  z pomieszczenia, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych (np. kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≤ 43

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń w części administracyjnej:

-  Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi, salami spotkań

-  w dowolnym układzie

≤ 60

-  z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, klatek schodowych – podestów, spoczników, biegów schodowych)

≤ 58

-  Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących do pomieszczeń do prowadzenia rozmów poufnych z innych pomieszczeń  w budynku

≤ 58

-  Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnych, sali spotkań, pomieszczeń do prowadzenia rozmów poufnych ze zlokalizowanych w budynku pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych:

-  z pomieszczenia technicznego z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≤ 48

-  z garażu, pomieszczenia handlowego

-  z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, bez działalności z udziałem muzyki i/lub tańca,

≤ 53

-  z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, z działalnością z muzyką i/lub tańcem,

-  z pomieszczenia, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych (np. kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.)

Należy określić indywidulanie przy zachowaniu warunku
≤ 43

-  Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między zespołami pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez różnych użytkowników

≤ 53

-  Budynki o przeznaczeniu mieszanym – poziom dźwięków uderzeniowych przenikających z części biurowej budynku do części o przeznaczeniu mieszkalnym

≤ 48

Uwaga: Wymaganie dotyczy wszystkich kierunków rozprzestrzeniania dźwięku w budynku. W przypadku mieszkań wielopoziomowych dotyczy także przenoszenia dźwięków z wewnętrznych stropów i wewnętrznych klatek schodowych.

 

Ochrona przed hałasem pogłosowym w budynkach zamieszkania zbiorowego

 

W normie PN-B-02151-4 określono wymagania ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach. Wymaganie te określono za pomocą:

 • Dopuszczalnego czasu pogłosu, T [s] w pasmach oktawowych o środkowych częstotliwościach, f, wynoszących 250 Hz; 500 Hz; 1000 Hz; 2000 Hz i 4000 Hz. Wartości dopuszczalne czasu pogłosu odnoszą się do pomieszczeń wykończonych, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i wyposażenia, bez obecności ludzi (tablica 5).
  Dla pomieszczeń w budynkach zamieszkania zbiorowego nie zostały określone wymagania dopuszczalnego czasu pogłosu.
 • Chłonności akustycznej pomieszczenia, A [m2]. Podane wartości dotyczą każdego z pasm oktawowych o środkowej częstotliwości, f, wynoszącej 500 Hz; 1 000 Hz i 2 000 Hz oraz pomieszczeń wykończonych (w świetle wykończenia 4 m) i nie umeblowanych (z kilkoma wyjątkami).
  Przykładowo w korytarzach w hotelach, szpitalach i przychodniach lekarskich chłonność akustyczna pomieszczenia, A ≥ 0,6 x S [m2], gdzie S [m2] jest rzutem pomieszczenia.

 

Przepisy i normy dot. ochrony przed hałasem w budynkach zamieszkania zbiorowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ