Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki wielorodzinne w zakresie ochrony przed halsem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrznym: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

 

Ochrona przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – normy i przepisy

 

Przy projektowaniu, wznoszeniu, użytkowaniu i przebudowie budynków, w tym mieszkalnych wielorodzinnych, należy stosować postanowienia i wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunkach technicznych);

oraz normach

 • PN-B-02151-2  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
 • PN-B-02151-3  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych;
 • PN-B-02151-4  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań;
 • PN-B-02151-5  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

   

 

W powyższych dokumentach zawarte są następujące postanowienia dotyczące budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 

Zgodnie z par. 326 Warunków technicznych:

 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, (…) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.
 2. W budynkach, (mieszkalnych) przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do izolacyjności:
  1. ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych,
  2. stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  3. podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych - od dźwięków uderzeniowych.
 3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
 4. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
  1. izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych (izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych), bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej,
  2.  należy unikać takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania, do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne, musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych, co w szczególności można uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 300 kg/m2,
  3. przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania, stanowiących jego wyposażenie techniczne, należy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane,
  4. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie:
   • urządzeń obsługujących inne budynki - w pomieszczeniach technicznych,
   • zakładów usługowych wyposażonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia,
   • zakładów gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową - pod warunkiem zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych, tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich użytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach, oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym instalacyjnym i od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku w budynkach wielorodzinnych

 

Zgodnie z par. 327 Warunków technicznych:

 1. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej uciążliwości, takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe. Wymaganie to nie dotyczy przypadków, o których mowa w §196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 - przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne.
 2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.
 3. Sposób posadowienia urządzeń, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak również sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku.
 4. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony.

 

W PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-5 (tablica 1) podane są dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu pochodzącego z budynku, w którym znajdują się oceniane pomieszczenia mieszkalne. Wymaganie wyrażane jest za pomocą poziomów równoważnych LAeq,nT oraz maksymalnych LAFmax,nT , dB, określanych zgodnie z PN-B-02151-2.

 

Źródłem hałasu mogą być zarówno instalacje techniczne będące wyposażeniem tego budynku (np. urządzenia techniczne zlokalizowane na dachu), jak też inne źródła hałasu w znajdujących się w nim pomieszczeniach technicznych i usługowych.

 

Tablica  1 -  Dopuszczalny poziom hałasu (dźwięku A) [dB] przenikający do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń ze źródłem hałasu instalacyjnego i od urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, odpowiadający poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-5)

Pomieszczenia chronione

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0
Klasy AQ-1 i AQ-2
Klasy AQ-3 i AQ-4

LAeq,nT

LAFmax,nT

LAeq,nT

LAFmax,nT

LAeq,nT

LAFmax,nT

Pokój 25 30 22 30 20 27
Pokój, jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy 20 30 17 30 15 27
Pokój połączony z kuchnią (dla hałasu występującego tylko w porze dziennej od 6:00 do 22:00) 30 35 27 35 25 32
Wydzielona kuchnia 35 - 27 35 25 35
Pomieszczenie sanitarne 35 - 35 - 35 -

Balkon i taras

-

40

45

35

40

a Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu dźwięku A należy zmniejszyć o 5 dB.

b W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB.

 

 

Ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia z otoczenia budynku wielorodzinnego

 

Zgodnie z par. 325 Warunków technicznych:

 1. Budynki mieszkalne, (…) należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.
 2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

 

Do obliczenia przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej R’A,2 (lub R’A,1), dB, należy przyjmować wartości poziomu odniesienia LAeq,wew, dB, zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-02151-3 według tablicy 2.

 

 

Tablica 2. Poziom odniesienia LAeq,wew [dB] dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, od hałasu zewnętrznego, odpowiadający klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Rodzaj pomieszczenia

Pora

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasy

AQ-3 i AQ-4

Pokój oraz pokój połączony z kuchnią

dzień 600-2200

≤ 35

≤ 35

≤ 32

≤ 30

noc 2200-600

≤ 25

≤ 25

≤ 22

≤ 20

Wydzielona kuchnia

w ciągu całej doby

≤ 40

≤ 40

≤ 37

≤ 35

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym i uderzeniowym w budynkach wielorodzinnych

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym, przenikającym do poszczególnych mieszkań z innych pomieszczeń danego budynku

 

Minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 (lub R’A,2) [dB], dla przegród oddzielających mieszkanie od pomieszczeń do niego przyległych, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym podane są w tablicy 3.

Należy zwrócić uwagę na to, że dla klas AQ-3 i AQ-4 w miejsce wskaźnika R’A,1 przyjęto wskaźnik R’A,2 bardziej restrykcyjny w zakresie niskich częstotliwości. Hałasy niskoczęstotliwościowe są przeważnie znacznie bardziej dokuczliwe dla użytkowników, a jednocześnie coraz częściej występują w budynkach mieszkalnych. Jednoczenie jeżeli wspólna powierzchnia przegrody dzielącej pomieszczenia S, jest mniejsza niż 10 m2, wymaganie, w miejsce wskaźnika R’A,1 (R’A,2), dotyczy wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów odpowiednio DnT,A,1 lub DnT,A,2

 

Tablica 3. Wybrane, minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 (lub R’A,2) lub wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów DnT,A,1 (DnT,A,2) [dB], przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Rodzaj przegrody

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

RA,1 a
(jeżeli wspólna powierzchnia przegrody dzielącej pomieszczenia S, jest mniejsza niż 10 m2, to DnT,A,1)

RA,2 a
(jeżeli wspólna powierzchnia przegrody dzielącej pomieszczenia S, jest mniejsza niż 10 m2, to DnT,A,2)

Strop między mieszkaniami

≥ 51

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

Strop między pomieszczeniami sanitarnymi sąsiadujących mieszkań ≥ 49 ≥ 53 ≥ 56 ≥ 59 ≥ 62

Ściana między mieszkaniami

≥ 50

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

Ściany i drzwi między klatką schodową i/lub korytarzem komunikacji ogólnej, a dowol­nym pomieszczeniem w mieszkaniu:

ściana pełna, bez drzwi

≥ 50

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

w mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części mieszkania

ściana z drzwiami

≥ 30

≥ 35

≥ 40

drzwi wejściowe do mieszkania
Uwaga: Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźników R’A,1 (R’A,2) stosuje się odpowiednio wskaźniki RA,1,R (RA,2,R)

RA,1,R ≥ 30 b

RA,1,R ≥ 35 b

RA,2,R ≥ 40 b

w sytuacjach innych niż powyżej

ściana z drzwiami

≥ 38

≥ 42

≥ 47

drzwi wejściowe do mieszkania

RA,1,R ≥ 35 b

RA,1,R ≥ 40 b

RA,2,R ≥ 45 b

Ściana lub strop między mieszkaniem a garażem, pomieszczeniem technicznym, handlowym, usługowym, pomieszczeniem zajmowanym przez klub, kawiarnię, restaurację, w których nie jest prowadzona działalność rozrywkowa z muzyką i tańcem

≥ 58

≥ 60

≥ 65

Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas

Ściana lub strop między mieszkaniem, a:

- salą klubową, kawiarnią, restauracyjną, w których prowadzona jest działalność rozrywkowa z muzyką i/lub tańcem;

- pomieszczeniem, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych powodują zakłócenia akustyczne w postaci zarówno dźwięków powietrznych, jak i materiałowych (np. kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.)

Uwaga: Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.

≥ 65

Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas

Strop oddzielający mieszkania od części budynku wielofun­kcyjnego o innym przezna­czeniu niż mieszkalne

≥ 58

≥ 60

≥ 65

Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym w obrębie mieszkania w budynku wielorodzinnym

 

Dla budynków mieszkalnych, wymaganie normowe dla przegród w obrębie mieszkania dotyczy projektowego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R, dB, nieuwzględniającego wpływu pośredniego przenoszenia dźwięków (tablica 4).

Nie określono też wymagań dla drzwi, a wymaganie dotyczy wyłącznie części pełnej ściany działowej (bez drzwi). Należy pamiętać, że drzwi są bardzo istotnymi elementami, zazwyczaj w zdecydowany sposób pogarszającymi izolacyjność akustyczną całej przegrody.

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej  od dźwięków powietrznych RA,1,R [dB], przegród wewnętrznych w obrębie mieszkania, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Przegrody wewnętrzne w obrębie mieszkania

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

RA,1,R

ściana bez drzwi oddzielająca pokój od pomieszczenia sanitarnego

≥ 38

≥ 38

≥ 38

≥ 38

≥ 38

ściana bez drzwi oddzielająca poszczególne pomieszczenia w budynku, z wyjątkiem ścian oddzielających pokój od pomieszczenia sanitarnego

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

strop

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym uderzeniowym, przenikającym do poszczególnych mieszkań z innych pomieszczeń danego budynku wielorodzinnego

 

W tablicy 5 podane są dopuszczalne wartości ważonego wskaźnika przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego L’n,w, dB, (wskaźnik poziomu uderzeniowego uwzględniający boczne przenoszenie dźwięków) odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym.

 

Tablica  5. Dopuszczalne poziomy dźwięków uderzeniowych, wartości wskaźników L’n,w i Ln,w,R [dB], przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Wymagania

Wskaźnik

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących między mieszkaniami (we wszystkich pomieszczeniach mieszkania z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych)

Uwaga: W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych wymaganie dotyczy przenoszenia dźwięku uderzeniowego do pokoju „obcego mieszkania”

Ln,w

≤ 55

≤ 51

≤ 47

≤ 43

≤ 39

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących między mieszkaniami (w pomieszczeniach sanitarnych)

Ln,w

≤ 57

≤ 51

≤ 47

≤ 43

≤ 39

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej (korytarzy, holi, klatek schodowych – podestów, spoczników, biegów schodowych)

Ln,w

≤ 55

≤ 51

≤ 47

≤ 43

≤ 39

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z garażu, pomieszczenia handlowego, usługowego, z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie prowadzi się działalności z muzyką i/lub tańcem Ln,w ≤ 48 ≤ 40 ≤ 35 Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczenia technicznego Ln,w ≤ 53 ≤ 45 ≤ 40 Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania:

   - z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi się działalność z muzyką i/lub tańcem,

   - z pomieszczenia, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych (np. kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.)

- z pomieszczenia usługowego w którym prowadzone są takie czynności jak: przetaczanie wózków, rzucanie ciężkimi przedmiotami, uderzenia w twarde podłoże

Uwaga: Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. 

Ln,w

≤ 38

Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkań tych klas

Uwaga: Wymaganie dotyczy wszystkich kierunków rozprzestrzeniania dźwięku w budynku. W przypadku mieszkań wielopoziomowych dotyczy także przenoszenia dźwięków z wewnętrznych stropów i wewnętrznych klatek schodowych.

 

W tablicy 6 podane są dopuszczalne wartości wskaźnika projektowego ważonego wskaźnika znormalizowanego poziomu uderzeniowego Ln,w,R, dB, (wskaźnik odnoszący się do izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropu bez uwzględnienia pośredniego (również bocznego) przenoszenia dźwięków (633) odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym.

Tablica 6. Dopuszczalne poziomy dźwięków uderzeniowych, wartości wskaźnika Ln,w,R [dB], przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 (643) oraz PN-B-02151-5)

Wymaganie

Wskaźnik

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropu w obrębie mieszkania

Ln,w,R

≤ 58

≤ 58

≤ 58

≤ 58

≤ 58

 

Ochrona przed hałasem pogłosowym w budynkach wielorodzinnych

 

W normie PN-B-02151-4 nie określono wymagań ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach mieszkalnych. Wymagania takie zostały podane w PN-B-02151-5 jako dobrowolne i dotyczą tylko ochrony przed hałasem pogłosowym występującym na klatkach schodowych, korytarzach i innych wewnętrznych przestrzeniach komunikacji ogólnej w budynkach wielorodzinnych klas akustycznych AQ-1, AQ-2, AQ-3 i AQ4. Wymaganie te określono za pomocą chłonności akustycznej, A, m2, określonych pomieszczeń zgodnie z PN-B-02151-4. 

Chłonność akustyczna, A, m2, pomieszczenia powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 6. Wartości te dotyczą każdego z pasm oktawowych o środkowej częstotliwości, f, wynoszącej 500 Hz; 1 000 Hz i 2 000 Hz.

 

Tablica 6.  Chłonność akustyczna wyrażona jako krotność powierzchni, S, [m2] rzutu pomieszczenia, przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-5)

Lp.

Pomieszczenie

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

1

Klatka schodowa (nie dotyczy klatek schodowych przeznaczonych wyłącznie do ewakuacji lub do celów technologicznych)

-

≥ 0,3 x S

2

Hall, korytarz komunikacji ogólnej

-

≥ 0,4 x S

Powierzchnia, S, jest to iloczyn rzutu powierzchni klatki schodowej i liczby kondygnacji.

 

Przepisy i normy dot. ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

PN-B-2151-5:2017-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ