Wymagania ochrony przed hałasem dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony przed hałasem. Przepisy określają dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego i wewnętrznego oraz odpowiadające im klasy akustyczne budynków.

 

Przy projektowaniu, wznoszeniu, użytkowaniu i przebudowie budynków, w tym mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych, należy stosować postanowienia i wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunkach technicznych);

oraz normach

 • PN-B-02151-2  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
 • PN-B-02151-3  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych;
 • PN-B-02151-4  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań;
 • PN-B-02151-5  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

 

W powyższych dokumentach zawarte są następujące postanowienia dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych:

Zgodnie z par. 326 Warunków technicznych:

 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, (…) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.
 2. W budynkach, (mieszkalnych) przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do izolacyjności:
  1. ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych,
  2. stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  3. podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych - od dźwięków uderzeniowych.
 3. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

 

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym instalacyjnym budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

 

Zgodnie z par. 327 Warunków technicznych:

 1. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej uciążliwości, takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe. Wymaganie to nie dotyczy przypadków, o których mowa w §196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 - przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne.
 2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.
 3. Sposób posadowienia urządzeń, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak również sposób połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających ochronie lub do otoczenia budynku.

 

W PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-5 (tablica 1) podane są dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu pochodzącego z budynku w którym znajdują się oceniane pomieszczenia mieszkalne. Wymaganie wyrażane jest za pomocą poziomów równoważnych LAeq,nT oraz maksymalnych LAFmax,nT , dB, określanych zgodnie z PN-B-02151-2.

Źródłem hałasu mogą być zarówno instalacje techniczne będące wyposażeniem tego budynku (np. urządzenia techniczne zlokalizowane na dachu), jak też od inne źródła hałasu w znajdujących się w nim pomieszczeniach technicznych i usługowych.

 

Tablica  1 -  Dopuszczalny poziom dźwięku A [dB] hałasu instalacyjnego, odpowiadający poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-5)

Pomieszczenie

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0
Klasy AQ-1 i AQ-2
Klasy AQ-3 i AQ-4

LAeq,nT

LAFmax,nT

LAeq,nT

LAFmax,nT

LAeq,nT

LAFmax,nT

Pokój i pokój połączony z kuchnią

  25 a,.b

30 b

22 a,.b

30 b

20 a,.b

27 b

Kuchnia

35

-

27

35

25

35

Balkon i taras

-

40

45

35

40

 1. Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu dźwięku A należy zmniejszyć o 5 dB.
 2. W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB.

 

 

Ochrona przed hałasem zewnętrznym budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

 

Zgodnie z par. 325 Warunków technicznych:

 1. Budynki mieszkalne, (…) należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.
 2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

 

Do obliczenia przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej R’A,2 (lub R’A,1) , dB, należy przyjmować wartości poziomu odniesienia LAeq,wew, dB, zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-02151-3 według tablicy 2.

 

Tablica 2. Poziom odniesienia LAeq,wew [dB] dotyczący miarodajnego równoważnego poziomu dźwięku A, od hałasu zewnętrznego, odpowiadający klasom akustycznym (według PN-B-02151-2 oraz PN-B-02151-5)

Rodzaj pomieszczenia

Pora

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasy

AQ-3 i AQ-4

Pokój oraz pokój połączony z kuchnią

dzień 600-2200

≤ 35

≤ 35

≤ 32

≤ 30

noc 2200-600

≤ 25

≤ 25

≤ 22

≤ 20

Wydzielona kuchnia

w ciągu całej doby

≤ 40

≤ 40

≤ 37

≤ 35

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym i uderzeniowym budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym przenikającym do poszczególnych budynków z innych budynków przy zabudowie bliźniaczej i szeregowej

 

Minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 (lub R’A,2) [dB], dla przegród oddzielających budynki w zabudowie bliźniaczej i/lub szeregowej od pomieszczeń do nich przyległych, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym podane są w tablicy 3.

Należy zwrócić uwagę na to, że dla klas AQ-3 i AQ-4 w miejsce wskaźnika R’A,1 przyjęto wskaźnik R’A,2 bardziej restrykcyjny w zakresie niskich częstotliwości. Hałasy niskoczęstotliwościowe są przeważnie znacznie bardziej dokuczliwe dla użytkowników, a jednocześnie coraz częściej występują w budynkach mieszkalnych.

 

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika izolacyjności od dźwięków powietrznych R’A,1 (lub R’A,2) [dB], przegród wewnętrznych oddzielających budynki przy zabudowie bliźniaczej  i szeregowej, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Rodzaj przegrody

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

RA,1 a

RA,2 a

Ściany między budynkami przy zabudowie bliźniaczej  i szeregowej, bez względu na rodzaj pomieszczeń przylegających z obu stron ściany

≥ 52

≥ 53

≥ 56

≥ 59

≥ 62

Ściana lub strop między mieszkaniem a garażem, pomieszczeniem technicznym, itp

≥ 58 c

≥ 60 c

≥ 65 c

d

d

Ściana lub strop między mieszkaniem (budynkiem w zabudowie bliźniaczej  i szeregowej), a pomieszczeniem, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych powodują zakłócenia akustyczne w postaci zarówno dźwięków powietrznych, jak i materiałowych (np. siłownie, itp.) f

≥ 65 c

d

d

d

d

Strop oddzielający mieszkania od części budynku wielofun­kcyjnego o innym przezna­czeniu niż mieszkalne

≥ 58 c

≥ 60 c

≥ 65 c

d

d

 1. Jeżeli wspólna powierzchnia przegrody dzielącej pomieszczenia S, jest mniejsza niż 10 m2, wymaganie dotyczy wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów odpowiednio DnT,A,1 lub DnT,A,2
 2. Do oceny samych drzwi, zamiast wskaźników R’A,1 (R’A,2) stosuje się odpowiednio wskaźniki RA,1,R (RA,2,R)
 3. Równocześnie należy spełnić wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z pomieszczeń ze źródłami hałasu.
 4. Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w sąsiedztwie mieszkania tej klasy.
 5. Stropy między pomieszczeniami sanitarnymi mogą mieć wartość R’A,1 mniejszą o 2 dB.
 6. Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.

 

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym powietrznym przenikającym do poszczególnych pomieszczeń z innych pomieszczeń danego budynku

 

Dla budynków mieszkalnych, wymaganie normowe dla przegród w obrębie danego budynku dotyczy projektowego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R, dB, nieuwzględniającego wpływu pośredniego przenoszenia dźwięków (tablica 4).

Nie określono też wymagań dla drzwi, a wymaganie dotyczy wyłącznie części pełnej ściany działowej (bez drzwi). Należy pamiętać, że drzwi są bardzo istotnymi elementami, zazwyczaj w zdecydowany sposób pogarszającymi izolacyjność akustyczną całej przegrody.

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej  od dźwięków powietrznych RA,1,R [dB], przegród wewnętrznych oddzielających budynki przy zabudowie bliźniaczej  i szeregowej, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Przegrody wewnętrzne w obrębie budynku w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

RA,1,R

ściana bez drzwi oddzielająca pokój od pomieszczenia sanitarnego

≥ 38

≥ 38

≥ 38

≥ 38

≥ 38

ściana bez drzwi oddzielająca poszczególne pomieszczenia w budynku, z wyjątkiem ścian oddzielających pokój od pomieszczenia sanitarnego

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

≥ 35

strop

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45 

≥ 45

 

Ochrona przed hałasem wewnętrznym bytowym uderzeniowym przenikającym do poszczególnych budynków z innych budynków przy zabudowie bliźniaczej i/lub szeregowej

 

 

W tablicy 5 podane są dopuszczalne wartości wskaźników:

 • ważonego wskaźnika przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego L’n,w, dB, (wskaźnik poziomu uderzeniowego uwzględniający boczne przenoszenie dźwięków)

oraz

 • projektowego ważonego wskaźnika znormalizowanego poziomu uderzeniowego Ln,w,R, dB, (wskaźnik odnoszący się do izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropu bez uwzględnienia pośredniego (również bocznego) przenoszenia dźwięków, odpowiadające poszczególnym klasom akustycznym.

 

Tablica  5. Dopuszczalne poziomy dźwięków uderzeniowych, wartości wskaźników L’n,w i Ln,w,R [dB], przy wymaganiach odpowiadających poszczególnym klasom akustycznym (według PN-B-02151-3 oraz PN-B-02151-5)

Wymaganie

Wskaźnik

Wymaganie obowiązkowe

Wymagania dobrowolne

Klasa AQ-0

Klasa AQ-1

Klasa AQ-2

Klasa AQ-3

Klasa AQ-4

Poziom dźwięków uderzeniowych przenika­jących między budynkami a, e, f,

Ln,w

≤ 55

≤ 51

≤ 47

≤ 43

≤ 39

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z garażu, z pomieszczenia technicznego d, a

Ln,w

≤ 48 -

≤ 40

≤ 35

c

c

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do budynku z pomieszczenia, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych a b

Ln,w

≤ 38

c

c

c

c

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropu w obrębie budynku

Ln,w,R

≤ 58

≤ 58

≤ 58

≤ 58

≤ 58

 1. Wymaganie dotyczy wszystkich kierunków rozprzestrzeniania dźwięku w budynku.
 2. Na przykład kluby fitness, siłownie, szkoły tańca itp.
 3. Lokalizacja tego rodzaju pomieszczeń jest niedopuszczalna w budynkach tej klasy.
 4. W przypadku pomieszczeń technicznych dopuszcza się wartości o 5 dB wyższe.
 5. Dopuszczalny ważony wskaźnik przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego, L’n,w, odnosi się do wszystkich pomieszczeń budynku z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych wskaźnik ten może być o 2 dB większy.
 6. W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych wymaganie dotyczy przenoszenia dźwięku uderzeniowego do pokoju „obcego budynku”.
 7. Wymaganie dotyczy wszystkich kierunków rozprzestrzeniania dźwięku w budynkach. Dotyczy także przenoszenia dźwięków z wewnętrznych stropów i wewnętrznych klatek schodowych.

 

 

Ochrona przed hałasem pogłosowym

 

W normach PN-B-02151-4 i PN-B-02151-5 nie określono wymagań ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczych.

 

 

Przepisy i normy dot. ochrony przed hałasem

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.

PN-B-2151-5:2017-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji.

 

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ