Porównanie wymagań akustycznych w hotelach w Polsce i w Niemczech

Hałas regularnie znajduje się na szczycie listy skarg gości korzystających z usług hotelowych. Czy wymagania izolacyjności akustycznej dla hoteli i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obowiązujące w Polsce różnią się od tych obowiązujących w Niemczech?

 

Hotele to miejsca, gdzie mieszają, krócej lub dłużej, bardzo różni goście o różnej kulturze, temperamencie, przyzwyczajeniach i oczekiwaniach. Jedni chcą się tylko dobrze wyspać i odpocząć. Inni oglądają całą noc filmy, a jeszcze inni rozmawiają przez telefon, słuchają muzyki lub dyskutują. Zapewnienie wszystkim odpowiedniego komfortu akustycznego powinno być jednym z podstawowych wymagań jakie musi spełniać hotel.

 

Bez trudu można znaleźć zestawienia wymagań jakie muszą spełniać pensjonaty, hotele, motele czy schroniska. Od wielu lat stosowana jest klasyfikacja (najczęściej od 1 do 5 gwiazdek) obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Najlepsze, luksusowe hotele, zaspokajające najwyższe wymagania swoich gości mają 5 gwiazdek. Hotele wyróżniające się wysokim standardem wyposażenia i obsługi mają 4 gwiazdki. Hotele mające 3 gwiazdki muszą również zapewniać komfortowe warunki pobytu, np. klimatyzację. Odpowiednie, obowiązujące w Polsce szczegółowe wymagania, określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Niezależnie od tego poszczególne sieci hoteli mają swoje standardy, ale nie są one już tak powszechnie dostępne. W kontekście komfortu akustycznego, warto podkreślić, że część z tych sieci jeszcze w czasie budowy hotelu przeprowadza badania izolacyjności akustycznej, tak aby mieć jak największą pewność, że wymagane i prognozowane wartości zostaną rzeczywiście uzyskane.

 

Wymagania izolacyjności akustycznej w hotelach i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie w Polsce i w Niemczech

 

W zestawieniach wymagań dla obiektów hotelowych, najczęściej bardzo skromnie, a czasami w ogóle, nie są określone wymagania akustyczne. Jeżeli już, to wspomina się tylko lakonicznie o konieczności zapewnienia komfortu akustycznego z odniesieniem do wymagań normowych.
Poprzez komfort akustyczny należy w tym przypadku rozumieć zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej zarówno pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i strefami oraz zapewnienie warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. Podstawowe obowiązujące w Polsce wymagania zawarto w normach:
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych oraz
PN-B-02151-4 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań).

 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach hotelowych podana jest w tablicy 5 normy PN-B-02151-3:2015. Analogiczne wymagania obowiązujące w Niemczech podane są w DIN 4109-1:2018 Sound insulation in buildings - Part 1: Minimum requirements. W poniższej tablicy zestawiono część z tych wymagań, dotyczących izolacyjności akustycznej ścian pomiędzy pokojami hotelowymi. Oprócz wymagań normowych określających minimalne wymagania w Niemczech opracowano zalecenia izolacyjności akustycznej w obiektach hotelowych w zależności od ich kategorii. Wymagania te zestawiono w tabeli poniżej.

 

Porównanie wybranych wymagań izolacyjności akustycznej w budynkach hotelowych w Polsce i w Niemczech

Polska

Niemcy

Obowiązkowe wymagania normowe

Zapisy normowe

Wartości przyjęte do porównania z wymaganiami wg PN (po przeliczeniu do wskaźników wg PN)

Zapisy normowe

PN-B-02151-15:2015

DIN 4109-1:2018

ŚCIANA MIĘDZY POKOJAMI HOTELOWYMI

RA,1 = R′w + C 50 dB

RA,1 = R′w + C 45 dB *)

R′≥ 47 dB

 ŚCIANA BEZ DRZWI ORAZ CZĘŚĆ PEŁNA ŚCIANY Z DRZWIAMI MIĘDZY POKOJEM HOTELOWYM A OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1 = R′w + C 45 dB

RA,1 = R′w + C 45 *)

R′≥ 47 dB

ŚCIANA Z DRZWIAMI MIĘDZY POKOJEM HOTELOWYM A OBSZAREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1 = R′w + C 38 dB

-

Brak wymagań

DRZWI WEJŚCIOWE DO POKOJU HOTELOWEGO

RA,1,R = Rw + C + X 35 dB

RA,1,R = Rw + C + X 35 dB *) **)

Rw ≥ 32 dB

Zalecenia / wymagania nieobowiązkowe

ŚCIANY POMIĘDZY POKOJAMI HOTELOWYMI wg KATEGORII HOTELI

 

 

Brak wymagań

RA,1 = R′w + C ≥ 55 *)

R′w ≥ 57 dB

*****

RA,1 = R′w + C = 53 *)

R′w = 55 dB

****

RA,1 = R′w + C = 51 *)

R′w = 53 dB

***

RA,1 = R′w + C = 48 *)

R′w = 50 dB

**

RA,1 = R′w + C = 45 *)

R′w = 47 dB

*

 

Objaśnienia i uwagi do tabeli:

R’A,1 = R′w + C - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C

R′w - wskaźnik ważony przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’ (przenoszenie dźwięków przez elementy oddzielające oraz drogami bocznymi)

RA,1,R - projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 (wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej, R, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C) określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające) skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego (według PN-B-02151-3:2015)

Rw - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej, R określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające)

*) Wartość widmowego wskaźnika adaptacyjnego C zależy głównie od rodzaju materiału z jakiego jest wykonana przegroda (ściana), jej konstrukcji i grubości; wskaźnik C najczęściej ma wartość od -1 dB do – 3 dB, do porównań przyjęto C = -2 dB

**) Uwzględnianie współczynnika bezpieczeństwa (poprawki) dotyczy przegród i elementów, dla których ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej przyjmowane są na podstawie deklaracji producenta (wyników badań laboratoryjnych);

  • w polskiej normie PN-B-02151-3:2015 projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R jest to wskaźnik RA,1 skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego - uwzględnienie poprawki 2 dB oznaczane jest indeksem ( R );
  • zgodnie z niemiecką normą DIN 4109-1:2018 w analogicznej sytuacji należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa 5 dB – pomniejszając wartość współczynnika Rw podawaną przez producenta; przy przyjmowaniu wartości wskaźnika do porównania z wartością podaną w PN-B-02151-3:2015 wartość współczynnika Rw zwiększono o 5 dB: RA,1,R = Rw + C + 5 = 32 – 2 + 5 = 35 d

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ