Akustyka w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Polsce i w Niemczech

Użytkownicy mieszkań najczęściej skarżą się na hałas, którego źródłem są ich sąsiedzi. Dlatego przyjęło się, że komfort akustyczny w mieszkaniach jest oceniany przede wszystkim poziomem izolacyjności akustycznej ścian między mieszkaniami i oddzielających mieszkanie od korytarza i klatki schodowej.

 

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powinny być chronione przed hałasem:

  • zewnętrznym przenikającym z otoczenia budynku;
  • wewnętrznym bytowym (zarówno powietrznym jak i uderzeniowym);
  • wewnętrznym instalacyjnym;
  • a także w pewnych określonych przypadkach pogłosowym.

 

Użytkownicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych najczęściej skarżą się na hałas, którego źródłem są ich sąsiedzi. Dlatego przyjęło się, że komfort akustyczny w mieszkaniach jest oceniany przede wszystkim poziomem izolacyjności akustycznej ścian między mieszkaniami i ścian oddzielających mieszkanie od korytarza lub klatki schodowej.

 

Wymagania izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Polsce i w Niemczech

 

Obowiązujące w Polsce wymagania izolacyjności akustycznej określone są w PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
Dla ściany między mieszkaniami określono minimalną wartość wskaźnika R’A,1 ≥ 50 dB. Należy tu podkreślić, że znaczna część użytkowników mieszkań ze ścianami charakteryzującymi się właśnie takim poziomem izolacyjności uważa, że jest on zdecydowanie niewystarczający. Na podstawie badań przeprowadzonych w różnych krajach można przyjąć, że problem ten dotyczy aż 1/3 mieszkańców.

 

Dlatego w niektórych krajach wprowadzono dodatkowe, zalecane lecz nieobowiązkowe poziomy wymagań przyporządkowane do klas akustycznych. Ich spełnienie pozwala na zapewnienie znacznie lepszej izolacyjności, a przy najwyższych klasach, nawet praktycznie całkowitą ochronę przed dźwiękami dochodzącymi spoza mieszkania.

 

Szczegółowe wymagania izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych podana jest w tablicy 3 normy PN-B-02151-3:2015. Natomiast w normie PN-B-02151-5 określono wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.
Analogiczne wymagania obowiązujące w Niemczech podane są w DIN 4109-1:2018 Sound insulation in buildings - Part 1: Minimum requirements. Zalecenia określające wyższe wymagania izolacyjności akustycznej dla budynków mieszkalnych w Niemczech zawarte zostały w:

  • Beiblat 2 zu DIN 4109:1989;
  • VDI 4100:2012 Schallschutz im Hochbau - Wohnungen - Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz;
  • DEGA-Empfehlung 103:2018 Schallschutz im Wohnungsbau -Schallschutzausweis

 

W poniższej tablicy zestawiono część z tych wymagań, dotyczących izolacyjności akustycznej ścian pomiędzy mieszkaniami oraz między mieszkaniem a klatką schodową i/lub korytarzem komunikacji ogólnej.

 

Porównanie wybranych wymagań izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Polsce i w Niemczech

Polska

Niemcy

Obowiązkowe wymagania normowe

Zapisy normowe

Wartości przyjęte do porównania z wymaganiami wg PN (po przeliczeniu do wskaźników wg PN)

Zapisy normowe

PN-B-02151-15:2015

DIN 4109-1:2018

ŚCIANA MIĘDZY MIESZKANIAMI

RA,1 = R′w + C 50 dB

RA,1 = R′w + C 51 dB *)

R′≥ 53 dB

ŚCIANA PEŁNA  (bez drzwi) MIĘDZY MIESZKANIEM a KLATKĄ SCHODOWĄ i/lub KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

RA,1 = R′w + C 50 dB

RA,1 = R′w + C 51 dB *)

R′≥ 53 dB

ŚCIANA Z DRZWIAMI MIĘDZY MIESZKANIEM a KLATKĄ SCHODOWĄ  i/lub KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
(w mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części mieszkania)

RA,1 = R′w + C 30 dB

RA,1 = R′w + C 40 dB *)

R′w ≥ 42 dB

ŚCIANA Z DRZWIAMI MIĘDZY MIESZKANIEM a KLATKĄ SCHODOWĄ  i/lub KORYTARZEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
(w mieszkaniu nie ma przedpokoju oddzielonego drzwiami od pozostałej części mieszkania)

RA,1 = R′w + C 38 dB

RA,1 = R′w + C 50 dB *)

R′w ≥ 52 dB

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA
(w mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części mieszkania)

RA,1,R = Rw + C + 2 30 dB

RA,1,R = Rw + C + 5 30 dB *) **)

Rw ≥ 27 dB

DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA
(w mieszkaniu nie ma przedpokoju oddzielonego drzwiami od pozostałej części mieszkania)

RA,1,R = Rw + C + 2 35 dB

RA,1,R = Rw + C + 5 40 dB *) **)

Rw ≥ 37 dB

Zalecenia / wymagania nieobowiązkowe

ŚCIANA MIĘDZY MIESZKANIAMI

PN-B-02151-5:2017

Beiblat 2 zu DIN 4109:1989

Klasa AQ-0

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 53 *)

R′w ≥ 55 dB

Klasa AQ-1

RA,1 = R′w + C ≥ 53 dB

Klasa AQ-2

RA,1 = R′w + C ≥ 56 dB

Klasa AQ-3

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 59 dB

Klasa AQ-4

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 62 dB

PN-B-02151-5:2017

VDI 4100:2012

Klasa AQ-0

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB

 

 

 

Klasa AQ-1

RA,1 = R′w + C ≥ 53 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 54 ***)

DnT,w ≥ 56 dB

Klasa SSt I

Klasa AQ-2

RA,1 = R′w + C ≥ 56 dB

RA,1 = R′w + C = 57 ***)

DnT,w ≥ 59 dB

Klasa SSt II

Klasa AQ-3

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 59 dB

RA,1 = R′w + Ctr = 59 ***) ****)

DnT,w ≥ 64 dB

Klasa SSt III

Klasa AQ-4

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 62 dB

 

 

 

PN-B-02151-5:2017

DEGA-Empfehlung 103:2018

 

 

RA,1 = R′w + C < 48 dB *)

R′< 50 dB

Klasa F

 

 

RA,1 = R′w + C ≥ 48 dB *)

R′≥ 50 dB

Klasa E

Klasa AQ-0

RA,1 = R′w + C ≥ 50 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 51 dB *)

R′≥ 53 dB

Klasa D

Klasa AQ-1

RA,1 = R′w + C ≥ 53 dB

RA,1 = R′w + C ≥ 54 dB *)

R′≥ 56 dB

Klasa C

Klasa AQ-2

RA,1 = R′w + C ≥ 56 dB

RA,1 = R′w + C = 57 dB *)

R′≥ 62 dB

Klasa B

Klasa AQ-3

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 59 dB

 

 

 

Klasa AQ-4

RA,2 = R′w + Ctr ≥ 62 dB

RA,1 = R′w + Ctr = 62 dB *) ****)

R′≥ 67 dB

Klasa A

 

 

RA,1 = R′w + Ctr = 67 dB *) ****)

R′≥ 72 dB

Klasa A*

 

Objaśnienia i uwagi do tabeli:

Jeżeli wspólna powierzchnia przegrody, S, jest mniejsza niż 10 m2, wymagania dotyczy wskaźnika oceny wzorcowej różnicy poziomów odpowiednio DnT,A,1 (DnT,A,2) zamiast R’A,1 (R’A,2).

R’A,1 = R′w + C - wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C

R′w - wskaźnik ważony przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, R’ (przenoszenie dźwięków przez elementy oddzielające oraz drogami bocznymi)

DnT,w - ważony wskaźnik wzorcowej różnicy poziomów DnT

DnT,A1 - ważony wskaźnik wzorcowej różnicy poziomów DnT , uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C

DnT,A2 - ważony wskaźnik wzorcowej różnicy poziomów DnT , uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr

RA,1,R - projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 (wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej, R, uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C) określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające) skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego (według PN-B-02151-3:2015)

Rw - wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej, R określony na podstawie badań laboratoryjnych (przenoszenie dźwięków tylko przez elementy oddzielające)

 

*) Wartość widmowego wskaźnika adaptacyjnego C zależy głównie od rodzaju materiału z jakiego jest wykonana przegroda (ściana), jej konstrukcji i grubości; wskaźnik C najczęściej ma wartość od -1 dB do – 3 dB, do porównań przyjęto C = -2 dB

**) Uwzględnianie współczynnika bezpieczeństwa (poprawki) dotyczy przegród i elementów, dla których ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej przyjmowane są na podstawie deklaracji producenta (wyników badań laboratoryjnych);

  • w polskiej normie PN-B-02151-3:2015 projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1,R jest to wskaźnik RA,1 skorygowany o poprawkę 2 dB przyjętą ze znakiem wskazującym na pogorszenie danego parametru akustycznego - uwzględnienie poprawki 2 dB oznaczane jest indeksem ( R );
  • zgodnie z niemiecką normą DIN 4109-1:2018 w analogicznej sytuacji należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa 5 dB – pomniejszając wartość współczynnika Rw podawaną przez producenta; przy przyjmowaniu wartości wskaźnika do porównania z wartością podaną w PN-B-02151-3:2015 wartość współczynnika Rw zwiększono o 5 dB: RA,1,R = Rw + C + 5 = 32 – 2 + 5 = 35 dB

***) Przy przyjęciu głębokości pomieszczenia 3,1 m

****) Wartość widmowego wskaźnika adaptacyjnego Ctr zależy głównie od rodzaju materiału z jakiego jest wykonana przegroda (ściana), jej konstrukcji i grubości; wskaźnik Ctr najczęściej ma wartość od -3 dB do – 7 dB, do porównań przyjęto Ctr = -5 dB

 

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ