Izolacyjność cieplna przegród - zmiany na przestrzeni lat

Właściwie dobrana izolacja termiczna ścian ma ogromny wpływ na przyszłe koszty ogrzewania budynku. Wraz ze wzrostem cen na rynku surowców energetycznych, coraz większym zanieczyszczeniem środowiska, świadomość rangi problemu jest coraz większa tak wśród właścicieli domów, przedsiębiorców czy instytucji publicznych a także państw. Prowadzi to do wprowadzenia zmian w wymaganiach dotyczących oszczędności energii i ochrony cieplnej (zaostrzania wymagań).

 

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce pojawiły się w latach 50-tych

 

W Polsce pierwsze wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków, pojawiły się w latach 50-tych wraz z wprowadzeniem norm PN-B-02405:53 Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych - Wartości liczbowe [N1] i PN-B-02405:57 [N2]. Wprowadzenie uregulowań w tym zakresie związane było z niskim oporem cieplnym przegród i kondensacją pary wodnej na ich wewnętrznych powierzchniach. Wartość współczynnika przenikania ciepła uzależniona była od strefy klimatycznej, w której znajdował się budynek np. dla I strefy klimatycznej (Polska zachodnia) k ≤ 1,42 kcal/m2hᵒC dla pozostałych stref (Polski środkowej i wschodniej) wynosił k ≤ 1,16 kcal/m2hᵒC, dla stropodachów -  0,87 kcal/m2hᵒC.

W połowie lat 60-tych wraz z wejściem normy PN-B-03404:64 Współczynnik przenikania ciepła k dla przegród budowlanych [N3] wartości kształtowały się na poziomie 1,47 (I i II strefa klimatyczna), 1,16 pozostałe strefy, wartość k dla stropodachu nie zmieniła się. Tylko początkowe przepisy określały wymagania w zależności od strefy klimatycznej. 

Od tamtego czasu wymagania z zakresu ochrony cieplnej ulegały zmianom, co powinno zapewnić coraz lepszą ochronę cieplną budynków. Kolejne nowelizacje przepisów (zaostrzanie wymagań) miały wpływ na rozwój materiałów budowlanych i elementów wyposażenia technicznego. Aby spełnić coraz wyższe wymagania producenci udoskonalali swoje wyroby i wprowadzali na rynek nowe produkty, o lepszych parametrach cieplnych.

 

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony cieplnej budynków w kolejnych latach

 

Po 1982r. wraz z wprowadzeniem norm PN-B-02020:82 Ochrona cieplna budynków [N5] i PN-B-02020:91 [N6] nastąpiło istotne obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych do wartości 0,75 W/m2∙K (1983r.) i 0,55 W/m2∙K (1992r.), dla stropodachów wartość zmalała dwukrotnie do 0,30 W/m2∙K (1992r.). Materiałami izolacyjnymi były określane te, które miały współczynnik przewodzenia ciepła niższy niż 0,10 W/(m∙K).

Kolejne zmiany w przepisach w latach dziewięćdziesiątych spowodowały wzrost popularności ścian warstwowych. Podstawową metodą oceny cieplnej budynków było określenie w przepisach dopuszczalnych wartości współczynników przenikania ciepła przegród. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [R1] wprowadziło dwie wartości odnoszące się do współczynnika przenikania ciepła Kmax/Umax ≤ 0,30W/m2∙K dla ścian warstwowych z izolacją materiału o współczynniku λ ≤ 0,05 W/(mK) oraz Kmax/Umax≤ 0,50W/m2∙K dla pozostałych rodzajów ścian (jednowarstwowych).

W 2008 r. [R3] została przyjęta jedna wartość współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich rodzajów ścian. Kolejne zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony cieplnej następowały w coraz krótszych odstępach czasu w ramach programu dojścia do zakładanych w 2021 r. wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych UC(max) ≤ 0,2 W/m2∙K oraz stropodachów UC(max) ≤ 0,15 W/m2∙K .

 

Zmiany współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych i stropodachów w latach 1955 - 2021

 

Wykres poniżej przedstawia jak zmieniały się w Polsce wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i stropodachów w latach 1955 - 2021

Jak zmieniał się współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych i stropodachów w latach 1955 - 2021

Do 1998r. wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków określane były w polskich normach. Od 1998r. są one ustalane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie. Aktualnie wymagania ochrony cieplnej określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2∙K)] - do 1998 r. oznaczany jako k [W/(m2∙K)]. Wprowadzenie normy PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła- Metoda obliczania, będącą polską wersją normy międzynarodowej EN ISO 6946:1996, wiązało się ze zmianą symbolu z U na k, zgodnie z metodologią obowiązująca w UE.

Od momentu ustalenia pierwszych wymagań w zakresie ochrony cieplnej do chwili obecnej wartości współczynników zmalały 5-cio krotnie dla ścian z 1,16 W/(m2∙K) do 0,23 W/(m2∙K) i prawie 6-cio krotnie dla stropodachów.

 


Literatura

[N1] PN-B-02405:53 Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych - Wartości liczbowe.

[N2]PN-B-02405:57 Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych - Wartości liczbowe.

[N3] PN-B-03404:64 Współczynnik przenikania ciepła k dla przegród budowlanych.

[N4] PN-B-03404:74 Współczynnik przenikania ciepła k dla przegród budowlanych.

[N5] PN-B-02020:82 Ochrona cieplna budynków.

[N6] PN-B-02020:91 Ochrona cieplna budynków.

[R1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 wrzesieśnia 1997 r.

[R2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

[R3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[R4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[R5] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ