szkolenie
Akustyka budowlana

Akustyka w budynkach biurowych w Polsce i w Niemczech

Hałas jest powodem stresu i trudnościom w skupieniu podczas pracy, a poprzez to wpływa na obniżenie wydajności pracy biurowej, dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków izolacyjności akustycznej w pomieszczeniach biurowych.

szkolenie
Akustyka budowlana

Akustyka w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Polsce i w Niemczech

Użytkownicy mieszkań najczęściej skarżą się na hałas, którego źródłem są ich sąsiedzi. Dlatego przyjęło się, że komfort akustyczny w mieszkaniach jest oceniany przede wszystkim poziomem izolacyjności akustycznej ścian między mieszkaniami i oddzielających mieszkanie od korytarza i klatki schodowej.

szkolenie
Akustyka budowlana

Porównanie wymagań akustycznych w hotelach w Polsce i w Niemczech

Hałas regularnie znajduje się na szczycie listy skarg gości korzystających z usług hotelowych. Czy wymagania izolacyjności akustycznej dla hoteli i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obowiązujące w Polsce różnią się od tych obowiązujących w Niemczech?

szkolenie
Ściany i mury

Wapno – podstawowy składnik tynków

Spoiwa wapienne jako spoiwa powietrzne stosowane są w budownictwie od tysięcy lat. Spoiwo wapienne było i jest podstawowym składnikiem tynków w polskim budownictwie. Na ścianach wielu, zwykłych budynków, można bez trudu znaleźć przykłady tynków wapiennych (również zewnętrznych!) wykonanych w pierwszej połowie XX i do dzisiaj nie wymagających napraw.

szkolenie
Ściany i mury

Domieszki i dodatki w zaprawach murarskich

Domieszki i dodatki są stosowane są jako składnik zapraw murarskich, powszechnie wykorzystuje się je przy produkcji betonu. Jaki wpływ mają na właściwości zaprawy? Jakie są ograniczenia w stosowaniu dodatków i domieszek do zapraw murarskich?

szkolenie
Ściany i mury

Przyczepność zapraw murarskich do elementów murowych

Przyczepność zapraw murarskich do podłoża zależy zarówno od rodzaju stosowanej zaprawy jak i rodzaju elementów murowych. Dlatego tylko właściwy dobór zapewni trwałe połączenie elementów murowych w mur zdolny do przenoszenia obciążeń i oddziaływań.

szkolenie
Ściany i mury

Czas zużycia zapraw zwykłych przygotowanych na budowie

Czas zużycia zapraw przygotowanych na budowie zależy od wielu czynników, takich jak temperatura i wilgotność powietrza czy też nasłonecznienie i jest różny dla zapraw wapiennych, zapraw cementowo-wapiennych i zapraw cementowych.

szkolenie
Ściany i mury

Dobór zwykłych zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia ze względu na trwałość

Zaprawa murarska powinna być dobierana do przyjętego rodzaju i typu elementów murowych z uwzględnieniem jej trwałości. Ponieważ nie zostały opracowane jednolite europejskie metody badań trwałości przy doborze zaprawy, można stosować zasady podane w Załączniku B do normy PN-EN 1996-2.

szkolenie
Ściany i mury

Zasady i sposób wykonania na budowie zwykłej zaprawy murarskiej

Zaprawy zwykłe ogólnego stosowania przygotowuje się ze spoiwa (wapno i/lub cement) oraz wypełniacza w postaci kruszywa, czyli piasku o uziarnieniu zależnym od rodzaju i miejsca zastosowania zaprawy.
Zaprawa zwykła (murarska, tynkarska) może być przygotowana na budowie, ale należy pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad.

szkolenie
Ściany i mury

Zwykła zaprawa murarska

Zaprawa murarska zwykła jest to zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, czyli taka dla której, nie określa się szczególnych właściwości. Zaprawy takie nazywa się potocznie zaprawami tradycyjnymi, a czasami również „zaprawami grubymi”

szkolenie
Ściany i mury

Zasady doboru zaprawy murarskiej do elementów murowych

Zaprawy powinny być dobierane zgodnie z właściwościami łączonych materiałów i elementów. Poszczególne rodzaje elementów murowych znacznie różnią się od siebie pod względem właściwości użytkowych. Praktyka pokazuje, że zastosowania tzw. zapraw uniwersalnych nie jest dobrym rozwiązaniem.

szkolenie
Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach zamieszkania zbiorowego

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki zamieszkania zbiorowego w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrzny: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach użyteczności publicznej

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki użyteczności publicznej w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrzny: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej

Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony przed hałasem. Przepisy określają dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego i wewnętrznego oraz odpowiadające im klasy akustyczne budynków.

szkolenie
Ściany i mury

Spoiny w murze - grubość i sposób wykonania spoin

Dopuszczalne grubości spoin w murze. Sposób wykonania spoiny w murze otynkowanym i licowym. Funkcje jakie spoiny spełniają w murze.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Przepisy określają jakie wymagania powinny spełniać budynki wielorodzinne w zakresie ochrony przed halsem zewnętrznym przenikającym do pomieszczeń mieszkalnych z otoczenia budynku, wewnętrznym: instalacyjnym, bytowym powietrznym i uderzeniowym oraz hałasem pogłosowym.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem dla budynków jednorodzinnych wolnostojących

W budynkach jednorodzinnych wolnostojących przyjęto wymagania w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie podstawowym. Każdy inwestor może określić wymagania na dowolnym wyższym poziomie.

szkolenie
Akustyka budowlana

Wymagania ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych

Ochrona przed hałasem w budynkach mieszkalnych jest jednym z podstawowych wymagań jakie powinien spełniać każdy budynek przeznaczony do zamieszkania przez ludzi. Budynek mieszkalny powinien być chroniony przed hałasem zewnętrznym jak i wewnętrznym zarówno halsem bytowym jak i instalacyjnym.

szkolenie
Konstrukcje

Wymagania konstrukcyjne dla murów zbrojonych

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych zbrojonych.

szkolenie
Konstrukcje

Ściągi obwodowe i wieńce zgodnie z wymaganiami Eurokod 6

Jakie są wymagania w stosunku do wieńców i ściągów obwodowych ?

szkolenie
Konstrukcje

Wymagania konstrukcyjne dla muru

Sprawdź jakie są warunki konstrukcyjne dla ścian murowanych niezbrojonych.

szkolenie
Ściany i mury

Zbrojenie strefy podokiennej

Zarysowania w strefie podokiennej muru należą do najczęściej spotykanych. Jak wykonać zbrojenie ściany pod oknem aby uniknąć problemów?

szkolenie
Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
Ściany i mury

10 najczęściej popełnianych błędów przy murowaniu ścian

Na co należy zwrócić uwagę podczas murowania ścian, aby zminimalizować ryzyko ich zarysowań i pęknięć.

szkolenie
Ochrona cieplna

Izolacyjność cieplna przegród - zmiany na przestrzeni lat

Jak zmieniały się wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce od lat 50-tych, a co za tym idzie współczynnika przenikania ciepła dla ścian i innych przegród.

szkolenie
Ochrona cieplna

Wartości deklarowane i obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła λ (lambda)

Obliczeniowe wartości cieplne muru i wyrobów murowych oraz materiałów izolacyjnych.

szkolenie
Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

szkolenie
Akustyka budowlana

Akustyka budowlana - wymagania

Jakie wymagania związane z akustyką budowlaną zawarte są w przepisach prawa budowlanego?

szkolenie
Wyroby budowlane

Beton - klasy wytrzymałości, oznaczenia

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu wg normy PN-EN 206. Oznaczenia klas betonu wg normy PN-B 03264 (wycofanej) i odpowiadające im nowe oznaczenia klas betonu.

szkolenie
Uszkodzenia konstrukcji

Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian

Zasady, technologie wykonania i stosowane materiały podczas napraw i wzmocnienia murów.

szkolenie
Akustyka budowlana

Ściany działowe a ochrona przed hałasem

Izolacyjność akustyczna ścian działowych murowanych. Porównanie parametrów izolacyjności akustycznej ścian murowanych z ceramiki, betonu komórkowego i silikatów.

szkolenie
Ściany i mury

Podparcie dolnej krawędzi ściany wypełniającej

Jak prawidłowo połączyć dolną krawędź ściany wypełniającej z konstrukcją ?

szkolenie
Ściany i mury

Połączenia systemów ścianowych

Szkolenie dotyczy połączeń ścian murowanych (wypełniających) z konstrukcją żelbetową lub murem.

szkolenie
Ściany i mury

Rozstaw dylatacji w ścianach działowych

Odległości między dylatacjami pionowymi w ścianach działowych oraz sposób ich wykonania.

szkolenie
Ściany i mury

Czy ściany działowe są obciążone?

Ściany działowe to ściany nie przenoszące obciążeń. Czy oznacza to, że ścianom działowym nie stawia się wymagań konstrukcyjnych?

szkolenie
Ściany i mury

Zarysowania ścian działowych

Podstawowe przyczyny zarysowania ścian działowych.

szkolenie
Ściany i mury

Wykonawstwo murowanych ścian działowych

Jak poprawnie wykonać ścianę działową ?

szkolenie
Ściany i mury

Wymiary ściany działowej

Ściany działowe o zbyt dużych wymiarach, głównie wysokości, mają zbyt małą sztywność. Czy ściany działowe o grubości 10 cm mogą mieć wysokość 4,50 m?

szkolenie
Ściany i mury

Roboty murowe w okresie obniżonej temperatury

Metody murowania w warunkach zimowych. Zabezpieczenie elementów murowych i zapraw w okresie zimowym.

szkolenie
Ściany i mury

Kategoria elementów murowych

Różnica pomiędzy I i II kategorią elementów murowych. Jakie mogą być skutki zamiany kategorii elementów murowych.