Czas zużycia zapraw zwykłych przygotowanych na budowie

Czas zużycia zapraw przygotowanych na budowie zależy od wielu czynników, takich jak temperatura i wilgotność powietrza czy też nasłonecznienie i wynosi dla:

  • czas zużycia zaprawy wapiennej – nie dłużej niż 8 godzin od zarobienia, a w temperaturze powietrza powyżej 25°C nie dłużej niż 4 godziny;
  • czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej - nie dłużej niż 5 godzin od zarobienia, a w temperaturze powietrza powyżej 25°C nie dłużej niż 1 godzinę;
  • czas zużycia zaprawy cementowej - nie dłużej niż 2 godziny od zarobienia, a w temperaturze powietrza powyżej 25°C zaprawa powinna być zużyta niezwłocznie po zarobieniu;

 

Powyższe wskazówki należy traktować, jako orientacyjne. Szczególnie, jeżeli pojemnik z zaprawą jest ustawiony w miejscach nasłonecznionych lub nagrzanych. Zaprawa powinna być przechowywana w szczelnych pojemnikach (zabezpieczenie przed utratą wody i zmianą konsystencji) i osłoniętych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 

Niezależnie od powyższych, należy również zwrócić uwagę na to, aby do pojemnika z zaprawą nie dostawały się śmieci, pył, guz i inne zanieczyszczenia szczególnie organiczne, jak np.: liście, trawa czy grunt. Podobnie w czasie opadów pojemnik z zaprawą powinien być przykryty, aby deszcz lub śnieg nie wpływał na zmianę konsystencji zaprawy.

 

Ze względu na czas zużycia najbardziej wygodne w zastosowaniu są zaprawy wapienne i w dalszej kolejności cementowo-wapienne.

Zaprawy cementowe powinny być wykorzystywane w bardzo ograniczonym zakresie, tylko wówczas, gdy wynika to ze szczególnych warunków, np. środowiskowych. Czas wiązania zapraw cementowych obniżany jest poprzez dodawanie domieszek opóźniających. Należy jednak pamiętać, że dodanie takiej domieszki w znaczącym stopniu pogarsza i tak słabą przyczepność zaprawy cementowej do podłoża. Dlatego powinny być wówczas stosowane dodatkowe środki chemiczne poprawiające przyczepność. Dodawanie domieszek i dodatków do zapraw powinno być zawsze pod kontrolą wyspecjalizowanego laboratorium i dlatego nie zaleca się stosowania ich samodzielnie.

 

Najbardziej korzystne jest stosowanie zapraw cementowo-wapiennych osiągających wytrzymałość na ściskanie od 2,5 N/mm2 do 15 N/mm2, czyli odpowiadających wytrzymałościom większości wykorzystywanych obecnie elementów murowych - zgodnie z jedną podstawowych zasad doboru zaprawy do elementów murowych . Zaprawy cementowo-wapienne mają również odpowiednią przyczepność do wszystkich rodzajów elementów murowych i mogą być stosowane we wszystkich powszechnie spotykanych warunków zewnętrznych (patrz dobór zapraw murarskich do warunków zewnętrznych).

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ