Algorytm obliczania współczynnika przenikania ciepła U dla ścian

Współczynnik przenikania ciepła U jest parametrem opisującym ilość ciepła przenikającego przez przegrody termiczne jakimi są ściany. Jest on odwrotnością oporu cieplnego przegrody RU=1/R.

 

Opór cieplny należy wyznaczyć dla ściany, złożonej na ogół z kilku warstw różnych materiałów (warstwy muru, izolacji, tynku).

W przypadku ścian warstwowych straty ciepła powstają również w wyniku występowania tzw. mostków termicznych, którymi są np. łączniki stalowe wiążące warstwy ściany. W obliczeniach współczynnika U uwzględnia się występowanie mostków termicznych poprzez odpowiednie korekty.

 

Opór cieplny warstw występujących w ścianie Ri zależy od ich grubości di oraz współczynnika przewodzenia ciepła λi, który jest podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości cieplne materiału budowlanego (R= d/ λi).

 

Podczas wykonywania obliczeń współczynnika U ważne jest prawidłowe ustalenie parametrów warstw ściany. Nieprawidłowo przyjęte mogą przyczynić się nawet do kilkunastoprocentowych odchyłek w obliczeniach, co może skutkować nieprawidłową oceną charakterystyki energetycznej obiektu (a w efekcie do większego zużycia energii od obliczonego).

 

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian

Poniższy algorytm pomoże w wykonaniu prawidłowych obliczeń parametrów cieplnych ściany.

 

Wymagania cieplne dla ścian

określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).

UC(max)     [W/(m2∙K)]

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) określona w rozporządzeniu WT (par. 328) zobacz >

UC(max) ≥ UC

Zgodnie z rozporządzeniem WT (zał. 2)

Uc - współczynnik przenikania ciepła dla ściany uwzględniający poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji oraz łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną.

 

 

 Obliczenia: Sprawdzenie spełnienia wymagań: zgodnie normą z PN-EN ISO 6946:2017.

1.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uc 

UU + ΔUg + ΔU    [W/(m2∙K)]

gdzie:

U - współczynnik przenikania ciepła,

ΔUg - poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji,

ΔUf - poprawka na łączniki mechaniczne.

2.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U

U = 1 / RT   [W/(m2∙K)]

gdzie:

RT - całkowity opór cieplny przegrody.

Obliczoną wartość współczynnika przewodzenia ciepła U należy zaokrąglić w „górę”, nie więcej niż do dwóch miejsc po przecinku lub trzech cyfr znaczących.
2.2. Całkowity opór cieplny przegrody RT jako płaskiego komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych cieplnie.

RT = Rsi + R1 + R2 + … +Rn + Rse   [m2∙K/W]

gdzie:

Rsi  - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, w przypadku  poziomego kierunku strumienia ciepła Rsi = 0,13 m2∙K/W,

Ri - opory cieplne warstw jednorodnych,

Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni, w przypadku poziomego kierunku strumienia ciepła Rse = 0,04 m2∙K/W.

Obliczoną wartość oporu cieplnego należy zaokrąglić „w dół”, czyli z niedomiarem.
2.2.1. Opory cieplne Ri warstw jednorodnych (i = 1 … n) zależne od ich grubości di oraz obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła λi (λdesign) materiału z którego ta warstwa jest wykonana.
Ri = di / λi   [m2∙K/W]

gdzie:

di - grubość warstwy [m],

λi - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła  [W/(m∙K)].

3.

Poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji (pustki powietrzne) ΔUg W/(m2∙K).

W/(m2∙K)]

gdzie:

ΔU” - stopień nieszczelności [W/(m2∙K)],

Rl - Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności Rl [m2∙K/W],

RT,h - całkowity opór cieplny elementu bez uwzględniania mostków cieplnych [m2∙K/W].

3.1. Stopień nieszczelności ΔU’’  [W/(m2∙K)]

ΔU’’ = 0,00  gdy nie ma nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji i nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji (poziom 0),

ΔU’’ = 0,01  gdy nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji, ale nie powodują cyrkulacji powietrza między ciepłą i zimną stroną izolacji (poziom 1),

ΔU’’ = 0,04  gdy nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji i występuje ryzyko cyrkulacji powietrza pomiędzy ciepłą i zimną stroną izolacji (poziom 2).

4.

Poprawka na łączniki mechaniczne ΔUf

Poprawki tej nie należy uwzględniać w przypadku:

 • kotew ściennych przechodzących przez pustą szczelinę powietrzną,
 • kotew ściennych pomiędzy warstwą muru i drewnianymi słupkami,
 • gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika (λf), lub jego części jest mniejszy niż 1 W/(m∙K).

 

Poniższa procedura nie ma zastosowania w przypadku gdy końce łącznika stykają się z blachami metalowymi. Wpływ takich łączników należy obliczać za pomocą programów komputerowych lub przyjmować z katalogów mostków termicznych.

[W/(m2∙K)]

gdzie:

α - współczynnik,

λf - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika [W/(m∙K)],

Af - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika [m2].

nf - liczba łączników na [m2],

d0- grubość warstwy izolacji zawierającej łącznik [m],

Rl - Opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności Rl [m2∙K/W],

RT,h - całkowity opór cieplny elementu bez uwzględniania mostków cieplnych [m2∙K/W].

Wartość współczynnika α 

0,8 - łącznik całkowicie przebija warstwę izolacji wg PN-EN ISO 6946:2017

 

 

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) aktualnie obowiązujace

 

Tablica: Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) określone w rozporządzeniu WT (par. 328)

Rodzaj przegrody (ściany) i temperatura
w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC (max)W/m2K

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.

Ściany zewnętrzne:

 • przy ti ≥ 16°C
 • przy 8°C≤ ti< 16°C
 • przy ti< 8°C

 

0,23
0,45
0,90

 

0,20
0,45
0,90

Ściany wewnętrzne:

 • oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
 • przy Δ ti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
 • przy Δ ti< 8°C

 

0,30

1,00

bez wymagań

 

0,30

1,00

bez wymagań

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych
o szerokości:

 • powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
 • do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

 

 

0,70

1,00

 

 

0,70

1,00

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane- pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia WT

ti - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia WT.

 

ikona polecane WARTO PRZECZYTAĆ