Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez www.locja.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej: Użytkownicy”) z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności artykuły, publikacje, raporty, szkolenia, oprogramowanie oraz bazy danych, dostępne pod adresem www.locja.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis internetowy”).
 2. Właścicielem Serwisu jest spółka pod firmą ABD RYNEK BUDOWLANY A.Dobkowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-001, Al. Jerozolimskie 85 lokal 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000622329, NIP 7010585690, REGON 364694325 (dalej: „ABD RYNEK BUDOWLANY”).
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Za pośrednictwem Serwisu internetowego, ABD RYNEK BUDOWLANY świadczy usługi (dalej: „Usługi”) polegające na udostępnianiu treści z zakresu budownictwa a w szczególności:
  • informacje o wyrobach budowlanych, ich właściwościach i parametrach technicznych opracowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych oraz innych ogólnodostępnych i zweryfikowanych źródeł,
  • szkolenia i publikacje o tematyce budowlanej,
  • informacje statystyczne i raporty na temat rynku budowlanego,
  • kalkulatory budowlane.
 5. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług polegających na udostępnianiu zasobów Serwisu www.locja.pl
   

 II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

 

 1. W ramach Serwisu wyodrębnione zostały zasoby, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp bezpłatny oraz płatny.
 2. Dostęp bezpłatny do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 3. Dostęp bezpłatny wymagający rejestracji.  ABD RYNEK BUDOWLANY zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
 4. Dostęp płatny do wyodrębnionych części Serwisu wymaga wykupienia abonamentu lub zakupu wybranego szkolenia, publikacji lub raportu.  Szczegółowa oferta wraz z cennikiem dostępna jest na stronach Serwisu www.locja.pl .  Zamówienie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do internetu,
  • zastosowania przeglądarki internetowej Google Chrome, MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub nowszych,
  • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash, Acrobat Reader lub inny program umożliwiający otwieranie plików PDF,
  • strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1360x768
  • włączona obsługa plików cookies
 6. Użytkownik może być jednocześnie zalogowany tylko z jednego komputera i z jednej przeglądarki

 • Możliwe jest otwarcie wielu kart w tej samej przeglądarce
 • Nie ma możliwości używania trybu incognito i trybu zwykłego przeglądania jednocześnie.
 • Licencja zostanie zwolniona po 15 minutach bezczynności użytkownika.
 • Każda aktywność w tym logowanie/wylogowanie/przejście na inną stronę/ użycie wyszukiwarki itp. powoduje przypisanie na kolejne 15 min licencji dla danego użytkownika.
 • Czas wydania licencji nie sumuje się i wynosi dokładnie 15 minut od ostatniego użycia tokenu.
 • Niepoprawne logowanie również resetuje czas wydania licencji na 15 minut od momentu nieudanej próby autoryzacji.
 • Przy usunięciu plików Cookie token zostaje nieodwracalnie usunięty i możliwość ponownego zalogowania się będzie dostępna po 15 minutach (jeśli użytkownik w tym czasie nie wykona żadnej próby logowania). W tym czasie można korzystać z części serwisu niewymagających logowania.
 1. ABD RYNEK BUDOWLANY nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. ABD RYNEK BUDOWLANY, jako Administrator Serwisu zastrzega możliwość występowania przerw w korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikających z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez cała dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
  • okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik,
  • okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które ABD RYNEK BUDOWLANY nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
  • okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 48 godzin miesięcznie.

 

III. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu

 

 1.  W celu otrzymania indywidualnego loginu i hasła do Serwisu www.locja.pl niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje swoje dane, m.in: imię , nazwisko, email, nazwę podmiotu, który reprezentuje, adres, NIP. Ponadto Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Warunkiem rejestracji Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów.
 5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego na podany w formularzu adres email zostanie wysłana przez Administratora wiadomość email z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w ten link tworzony jest Profil Użytkownika dostępny od tej chwili po zalogowaniu w Serwisie.
 6. Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.

 

 IV. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów ABD RYNEK BUDOWLANY.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla ABD RYNEK BUDOWLANY, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych niż Użytkownik.
 4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.locja.pl nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów, publikacji i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.
 5. Nabywca nie może rozpowszechniać Serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz ABD RYNEK BUDOWLANY, a prawa do zamieszczonych w nim treści, grafik, zdjęć, aplikacji i baz danych zastrzeżone są na rzecz ABD RYNEK BUDOWLANY lub odpowiednio na rzecz innych podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z ABD RYNEK BUDOWLANY są udostępniane na stronach Serwisu.
 8.  Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie, wykraczające poza własny użytek osobisty,  może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody ABD RYNEK BUDOWLANY i jedynie we wskazanym zakresie.
 9. Dozwolone jest przywołanie tytułu i pierwszego akapitu artykułu zamieszczonego w serwisie www.locja.pl , pod warunkiem podania źródła i odnośnika prowadzącego do tego artykułu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do artykułów lub innych materiałów udostępnianych w serwisie www.locja.pl na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 10. Udostępniając własne treści w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a firmie ABD RYNEK BUDOWLANY udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

V. Szczegółowe zasady korzystania z Usług

 

 1. ABD RYNEK BUDOWLANY w ramach świadczonych Usług może udostępniać określone Usługi, w szczególności publikacje, raporty, szkolenia bezpłatne. Liczba Usług, jakie ABD RYNEK BUDOWLANY udostępniała będzie bezpłatnie zależy od ABD RYNEK BUDOWLANY  i jest dowolnie modyfikowana przez ABD RYNEK BUDOWLANY. Z tytułu nieotrzymania przez Użytkownika bezpłatnych Usług, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do ABD RYNEK BUDOWLANY.
 2. Po pobraniu publikacji, raportu czy szkolenia Użytkownik może je wydrukować, zapisać na swoim komputerze lub są one dostępne w serwisie internetowym.
 3.  Usługa zostaje udostępniona po wpłynięciu na konto ABD RYNEK BUDOWLANY opłaty za abonament lub opłaty za świadczone usługi.
 4.  Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe ABD RYNEK BUDOWLANY.
 5. Dostępne są następujące formy płatności:
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Płatności.pl;
  • bezpośrednim przelewem na numer rachunku bankowego ABD RYNEK BUDOWLANY w mBank 31 1140 2004 0000 3702 7627 9033 .
 6. W oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez ABD RYNEK BUDOWLANY:
  • faktur VAT;
  • faktur korygujących;
  • duplikatów faktur VAT,
   w formacie PDF, na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu.
   Istnieje możliwość cofnięcia niniejszej akceptacji, która może zostać wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail faktury.elektroniczne@locja.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby ABD RYNEK BUDOWLANY.
   Po otrzymaniu takiej informacji faktury będą przesyłane drogą pocztową.
 7. Klient zamawiający usługę upoważnia ABD RYNEK BUDOWLANY do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania ABD RYNEK BUDOWLANY o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

 

VI. Zasady odpowiedzialności

 

 1.  ABD RYNEK BUDOWLANY prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże ze względu na technikę świadczenia usług online ABD RYNEK BUDOWLANY nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Informacje i dane zawarte na stronach Serwisu www.locja.pl  służą wyłącznie celom informacyjnym. Pochodzą one ze źródeł uznanych przez ABD RYNEK BUDOWLANY jako sprawdzone i rzetelne. ABD RYNEK BUDOWLANY dokłada wszelkiej staranności, aby informacje i materiały zamieszczone w Serwisie były rzetelne, kompletne i aktualne. Pomimo to istnieje możliwość wystąpienia błędów, czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą ABD RYNEK BUDOWLANY.  ABD RYNEK BUDOWLANY nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność udostępnianych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników serwisu.  
 3. ABD RYNEK BUDOWLANY zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących do Serwisu, do których linki zamieszczono w Serwisie.
 4. ABD RYNEK BUDOWLANY nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach szkolenia czy publikacji informacje, w tym porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. 
 6. Autorami szkoleń i publikacji są niezależni eksperci. Administrator Serwisu nie bada treści szkoleń i publikacji, ich wartości merytorycznej ani nie sprawdza czy informacje w nich podawane są zgodne z prawdą.
 7. Odpowiedzialność ABD RYNEK BUDOWLANY względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Użytkownik faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.

 

VII. Korzystania z usług Serwisu - odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi „Abonament” w każdym czasie, jednak najpóźniej składając oświadczenie na 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Użytkownik, który rezygnuje z usługi "Abonament", dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usługi „Abonament” należy przesłać emailem lub pisemnie na adres siedziby ABD RYNEK BUDOWLANY wskazany w Regulaminie.

 3. Użytkownik kupujący Treści cyfrowe oświadcza ponadto, że jest świadomy tego, że Treści cyfrowe nie mogą być zwrócone z uwagi na ich charakter, w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  zgodnie z art. 38 tej ustawy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy wysłać emailem lub pisemnie na adres siedziby ABD RYNEK BUDOWLANY wskazany w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 • ABD RYENK BUDOWLANY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy Konsumenta.
 • Jeżeli Konsument zamawiając dostęp do usługi zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie zrealizowane.
 1. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.locja.pl   W celu rezygnacji z otrzymywania  newslettera Użytkownik powinien wyraźnie wskazać, że z niego rezygnuje.
 2. ABD RYNEK BUDOWLANY może odmówić lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym zachowując prawo do opłat już poniesionych przez Użtkownika, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy:
  • Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • ABD RYNEK BUDOWLANY uprzednio wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosił Użytkownik,
  • Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.
 3. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody ABD RYNEK BUDOWLANY.
 4. ABD RYNEK BUDOWLANY zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

VIII. Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać drogą elektroniczną na adres email reklamacje@locja.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby ABD RYNEK BUDOWLANY wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  • Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  • przedmiot reklamacji;
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4.  ABD RYNEK BUDOWLANY rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 5.  W sytuacji, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje wymagają uzupełnienia, ABD RYNEK BUDOWLANY zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym powyżej, ABD RYNEK BUDOWLANY informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

IX. Polityka prywatności w Serwisie

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 2. W sytuacji udzielenia przez Użytkownika wymaganej prawem zgody, dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym wysyłania na adres e-mail, wskazany podczas rejestracji, informacji handlowych ABD RYNEK BUDOWLANY.
 3. ABD RYNEK BUDOWLANY wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. ABD RYNEK BUDOWLANY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronach Serwisu. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronach Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Bez zgody ABD RYNEK BUDOWLANY wyrażonej na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ABD RYNEK BUDOWLANY.
 6. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.