Rynek

Zużycie i wykorzystanie energii przez gospodarstwa domowe

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Gospodarstwa domowe odpowiadały za 26,9% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej, w krajach strefy euro (EU-19) za 25,9%. W przekroju sektorowym, więcej energii od gospodarstw domowych zużywa jedynie transport (ok.30%).

 

Na stronie Eurostatu dostępne są dane na temat zużycia i wykorzystania energii w gospodarstwach domowych. Cześć informacji dotyczy roku 2019, inne o szczegółowym wykorzystaniu energii, dotyczą 2018r. Poniżej analiza tych informacji.

Najwyższe zużycie energii przez gospodarstwa domowe w 2019r. wystąpiło w Estonii (33,6%). Powyżej 30% energii końcowej zużywały także gospodarstwa domowe w takich krajach jak: Chorwacja (33,3%), Rumunia (32,7%), Dana (32,2%), Węgry (31,6%), Wielka Brytania (31,4%) i Łotwa (30,2%).

 

Zużycie energii przez polskie gospodarstwa domowe kształtowało się blisko średniej unijnej i wynosiło 26,3%.

W Luksemburgu udział gospodarstw domowych w końcowym zużyciu energii wyniósł zaledwie 12,2%. Na stosunkowo niskim poziomie był jeszcze w Portugalii (17,7%), Hiszpanii (18,1%) i na Malcie (18,5%).

 

Udział gospodarstw domowych w końcowym zużyciu energii w 2019r. [%]

Udział gospodarstw domowych w końcowym zużyciu energii w 2019r.

 

Zużycie energii końcowej w gospodarstwach domowych na mieszkańca

 

Inną miarą zużycia energii jest jej faktyczne zużycie przez gospodarstwa domowe w kilogramach oleju ekwiwalentnego (KGOE) w przeliczeniu na mieszkańca danego kraju.

Publikowane przez Eurostat dane pokazują przeciętne zużycie energii końcowej na jednego mieszkańca, jaką zużywa on w swoim gospodarstwie domowym, z wyłączeniem transportu. Dane nie uwzględniają wahań temperatury w poszczególnych latach, więc zmiany z roku na rok wynikają częściowo z pogody.

 

Poziom zużycia energii w gospodarstwach domowych, co pokazuje poniższa mapa, zależy głównie od strefy klimatycznej danego kraju (temperatury zewnętrznej), kraje z północy Europy wykazują wyższe zużycie od tych z południa.

Na poziomie krajowym w mniejszym zakresie przeciętne zużycie energii w gospodarstwach domowych zależy od charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych czy wykorzystania i sprawności urządzeń elektrycznych. Zarówno charakterystyka energetyczna budynku jak korzystanie z energooszczędnych urządzeń oraz zachowania samych mieszkańców domu / mieszkania, takie jak preferencje w zakresie oświetlenia oraz komfortu cieplnego itp. będą miały duży wpływ na rzeczywiste zużycie energii w danym gospodarstwie domowym w porównaniu do innych gospodarstw w danym kraju.

 

W 2019 r. średnie zużycie energii w gospodarstwie domowym wyniosło 550 kilogramów oleju ekwiwalentnego (KGOE) na mieszkańca UE, czyli o 4,1% niższe niż w roku 2000.

Najwyższe zużycie energii końcowej na mieszkańca w 2019r. wykazała Islandia (1259), w następnej kolejności Finlandia (1020), Norwegia (854), Dania (755), Austria (752) i Luksemburg (744).

Najmniej energii w przeliczeniu na mieszkańca zużywają państwa o cieplejszym klimacie: Malta (205), Portugalia (281), Hiszpania (307), Bułgaria (310) i Grecja (384).

Patrząc z perspektywy ostatnich 20 lat, widać słabą tendencję spadkową, co może być efektem poprawy efektywności energetycznej, ale uwzględnić należałoby jeszcze np. wzrost lub spadek liczby ludności oraz zmianę powierzchni mieszkań (domów).

 

Zużycie energii końcowej w gospodarstwach domowych na mieszkańca w Europie w roku 2019 [KGOE]

Zużycie energii końcowej w gospodarstwach domowych na mieszkańca w Europie

 

Zużycie energii końcowej w gospodarstwach domowych na mieszkańca, według kraju, w roku 2000 i 2019 [KGOE]

Zużycie energii końcowej w gospodarstwach domowych na mieszkańca, według kraju

 

Źródła energii zużywanej przez gospodarstwa domowe

 

Gaz ziemny, w strukturze źródeł zużywanej energii przez gospodarstwa domowe, jest w Unii Europejskiej najczęściej wykorzystywany i stanowi 36,2%. W następnej kolejności energia elektryczna - 24,5%, źródła odnawialne i biopaliwa – 18,1%, produkty ropopochodne – 11%, energia cieplna – 7,6% oraz stałe paliwa kopalne (głownie węgiel) – 2,5%. Podobna struktura zużywanych przez gospodarstwa domowe źródeł energii występuje w krajach strefy euro (EU-19).
Ostatnie dostępne dane na stronie Eurostatu na ten temat dotyczą roku 2018.

 

W Polsce struktura wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe energii odbiega od średniej unijnej, co pokazuje poniższy wykres. Najczęściej zużywane są stałe paliwa kopalne (węgiel), których udział to 27,4%, następnie energia cieplna i gaz ziemny – po 20%, źródła odnawialne i biopaliwa – 15,2%, energia elektryczna – 13,9% oraz produkty ropopochodne – 3,6%.

 

Porównanie zużycia energii końcowej przez gospodarstwa domowe w Polsce i UE - według źródeł energii w 2019r.

Porównanie zużycia energii końcowej przez gospodarstwa domowe w Polsce i UE

 

Wysoki udział stałych paliw kopalnych (węgla) wśród źródeł energii zużywanych przez gospodarstwa domowe w Polsce stanowi wyjątek na tle pozostałych krajów unijnych. W Czechach wynosi 9,9%, w Irlandii 5,3%, Bułgarii 4,7%. W 13 krajach członkowskich UE zużycie węgla przez gospodarstwa domowe stanowi poniżej 1%, w 7 krajach gospodarstwa domowe nie korzystają już z węgla (należą do nich: Włochy, Szwecja, Portugalia, Malta, Finlandia, Dania i Cypr).

 

Gaz ziemny najczęściej wykorzystywany jest przez gospodarstwa domowe w Holandii (69,3% zużywanej energii), Wielkiej Brytanii (62,9%), Luksemburgu (53,4%), we Włoszech (51%), na Węgrzech (49,2%), w Słowacji (42,2%) i w Belgii (41,5%).

Na Cyprze i Malcie gospodarstwa domowe nie korzystają z gazu ziemnego. W znikomej ilości korzysta się z gazu ziemnego w Szwecji (0,3%) i Finlandii (0,5%).

 

Produkty ropopochodne najczęściej wykorzystują w gospodarstwach domowych Irlandczycy (41% udziału w końcowym zużyciu energii w tym kraju). Rzadziej korzysta się z nich na Cyprze (30,7%), w Belgii (29%), Grecji (28%), w Luksemburgu (25,3%) i w Niemczech (20,6%).

W gospodarstwach domowych rzadko korzysta się z produktów ropopochodnych na Słowacji (0,2%), w Holandii (0,4%), w Czechach (0,6%) i w Bułgarii (0,9%).

 

Odnawialne źródła energii i biopaliwa stanowią istotne źródło energii dla gospodarstw domowych w Chorwacji (46,1%), na Słowacji (43,4%), Łotwie (43%), w Estonii (39,8%), Rumunii (39,3%), Portugalii (36,7%), na Litwie (33,5%), w Bułgarii (33,4%), Finlandii (31,4%) i w Czechach (31,3%).

Polska należy do krajów z niskim wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez gospodarstwa domowe. Niższy udział OZE (Polska 15,2%) występuje w Niemczech (14,4%), na Malcie (13,8%), w Szwecji (11,1%), Belgii (8,6%), Holandii (5,6%), Wielkiej Brytanii (5,5%), w Luksemburgu (4,2%) i Irlandii (2,5%).

 

Głównym źródłem energii wykorzystywanym przez gospodarstwa domowe na Malcie jest energia elektryczna, która stanowi aż 70% udziału. To najwyższy wskaźnik w UE. Wysoki udział energii elektrycznej występuje w Szwecji (51,2%), Bułgarii (43,2%), Hiszpanii (42,6%), na Cyprze (42%) i w Portugalii (39,3%).

Najniższy udział energii elektrycznej występuje na Łotwie (11,9%), w Polsce (13,9%) i w Rumunii (14,4%).

 

Energia cieplna (energia sieciowa) nie jest wykorzystywana przez gospodarstwa domowe w Luksemburgu, Irlandii, Holandii, Portugalii, na Malcie i Cyprze. W niewielkim stopniu w Belgii (0,2%), Wielkiej Brytanii (0,7%) i w Grecji (1,3%).

W Polsce udział energii cieplnej wynosi 20%. W jeszcze większym stopniu energia cieplna wykorzystywane jest przez gospodarstwa domowe w Finlandii (28,3%), na Litwie (30,8%), Łotwie (30,9%), w Estonii (34,3%), Szwecji (34,9%) i w Danii (37%).

 

Udział źródeł energii w końcowym zużyciu energii przez gospodarstwa domowe w 2019r.

Udział źródeł energii w końcowym zużyciu energii przez gospodarstwa domowe

 

Na co gospodarstwa domowe zużywają najwięcej energii

 

Gospodarstwa domowe wykorzystują energię do różnych celów: do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody, do chłodzenia pomieszczeń (klimatyzacja), do gotowania, oświetlenia i zasilania różnych urządzeń elektrycznych oraz do innych zastosowań.

Większość źródeł energii, z jakich korzystają gospodarstwa domowe wykorzystywana jest do ogrzewania domów i mieszkań oraz do podgrzewania wody, to jest energia cieplna (ogrzewanie miejskie sieciowe), stałe paliwa kopalne (węgiel), produkty ropopochodne, gaz ziemny, energia elektryczna oraz OZE.

Energia elektryczna jest wykorzystywana do oświetlenia (w ok. 57%), ogrzewania pomieszczeń i wody (ok. 25%), do gotowania (12%) i klimatyzacji (2%).

Gaz ziemny wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody i do gotowania.

Odnawialne źródła energii pokrywają ok. 27,0% zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń w gospodarstwach domowych, ok. 13% energii do ogrzewania wody i ok. 6% do gotowania.

Produkty ropopochodne średnio w całej UE pokrywają po ok. 14% energii do ogrzewania pomieszczeń i do gotowania oraz ok. 11% do podgrzewania wody.

 

W 2018r. w Unii Europejskiej 63,6% zużytej energii przez gospodarstwa domowe wykorzystane zostało do ogrzewania domów i mieszkań.

Ogrzewanie pochłania jeszcze więcej energii w Luksemburgu (78,7%), w Belgii (73,5%), Estonii (72,7%) i na Węgrzech (71,7%).

W Polsce gospodarstwa domowe zużywają 65,3% energii końcowej na ogrzanie swoich domów i mieszkań.

Najmniej energii na ogrzewanie zużywają mieszkańcy Malty (20,4%), Portugalii (28,2%), Cypru (35,4%) i Hiszpanii (43,1%). Cypr i Malta to kraje, w których udział energii na klimatyzacje jest najwyższy w UE – odpowiednio 11,4% i 12,3%.

 

Udział energii zużywanej do podgrzewania wody w Unii Europejskiej wynosi 15%, to wartość średnia dla wszystkich krajów członkowskich. Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody stanowi, zatem 78,6% końcowej energii zużywanej przez gospodarstwa domowe w UE.

W Polsce gospodarstwa domowe na podgrzanie wody zużywają 16,4% wykorzystywanej energii.

Najmniej energii na podgrzanie wody zużywają w Luksemburgu (7,6%), na Litwie (8,9%) i w Chorwacji (10%). Najwięcej zaś w na Malcie (25,4%), Cyprze (23,9%), w Danii (21,3%) i Irlandii (19,1%).

 

Energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia i pracy różnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym stanowiła 14,6% (z wyłączeniem wykorzystania energii elektrycznej do zasilania głównych systemów ogrzewania, chłodzenia lub gotowania).

Na oświetlenie i zasilanie urządzeń elektrycznych najwięcej energii zużywają Hiszpanie (31,4%), w następnej kolejności Maltańczycy (25,7%), Cypryjczycy (21,8%), Grecy (20,5%) i Bułgarzy (20,2%).

Polacy zużywają na oświetlenie 10% energii, a jeszcze mniej od nas Niemcy (9,4%), Łotysze (7,9%) i najmniej Czesi (6,6%).

Do gotowania posiłków mieszkańcy UE zużywają od 1% w Finlandii do 35,6% w Portugalii - energii wykorzystywanej w gospodarstwach domowych.

 

Zużycie energii w gospodarstwach domowych według rodzaju docelowego wykorzystania w 2018r.

Zużycie energii w gospodarstwach domowych według rodzaju docelowego wykorzystania

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?