Rynek

Zużycie energii w Polsce i w Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Głównym źródłem energii zużywanej w Unii Europejskiej jest ropa naftowa, w większości importowana spoza Unii, a głównym odbiorcą energii wytwarzanej z produktów ropopochodnych jest transport. Polska różni się od pozostałych krajów UE wysokim zużyciem energii wytworzonej z węgla.

 

Około 2/3 energii dostępnej w Unii Europejskiej jest zużywane przez tzw. użytkowników końcowych, czyli przez gospodarstwa domowe, transport, przemysł itp. Pozostała cześć (1/3) jest tracona głównie w procesie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, wykorzystywana do produkcji energii oraz zużywana w zastosowaniach nieenergetycznych.

Produkty pozyskiwane bezpośrednio z zasobów naturalnych, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy drewno opałowe są produktami energii pierwotnej. Inne – wtórne produkty energetyczne – takie jak energia elektryczna czy benzyna silnikowa są wytwarzane w procesie przemiany z pierwotnych lub innych wtórnych produktów energetycznych.

Dostępne na stronie Eurostatu informacje pozwalają prześledzić jak wygląda finalne zużycie energii w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poniższe opracowanie bazuje na danych za rok 2019.

 

Końcowe zużycie energii w UE wg sektorów

 

Struktura zużycia energii w Unii Europejskiej i w Polsce jest podobna. Ponad 1/3 energii zużywana jest w Unii przez transport (31,3%), na który składa się transport drogowy, kolejowy, lotniczy i śródlądowy. W Polsce odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 33%. Na drugim miejscu pod względem ilości zużywanej energii są gospodarstwa domowe, które w UE zużywają 26,9%, a w Polsce 26,3%. Trzecim konsumentem energii jest przemysł z ok. 24% zużyciem, w następnej kolejności handel i usługi, który w UE zużywa 13,9%, a w Polsce 11,3% energii. Różnica w strukturze zużywanej energii występuje w sektorze rolnictwa i leśnictwa, które w UE zużywa dwa razy mniej energii niż w Polsce, co może wynikać ze struktury naszej gospodarki i większego udziału gospodarstw rolnych.

 

W krajowej strukturze przemysł zużywa najwięcej energii w Finlandii – 44,2%, zużycie powyżej 30% energii w przemyśle występuje w Szwecji, na Słowacji i w Belgii. Powyżej średniej unijnej, między 27 i 30% wynosi zużycie energii w przemyśle w takich krajach jak: Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Bułgaria, Słowenia i Czechy.
Najniższe zużycie energii w przemyśle występowało na Macie (10%), Cyprze (14,1%), Luksemburgu (16,3%), Estonii (16,4%), Danii i Grecji (16,8%).

 

Transport jest głównym konsumentem energii krajowej w większości państw UE, dotyczy to Luksemburga (udział w zużyciu krajowym energii 56,9%), Malty (46,1%), Cypru (42,6%), Hiszpanii (40,4%), Słowenii (39,6%), Litwy (39,4%), Grecji (39,2%), Portugalii (36,6%), Irlandii (36,4%), Bułgarii (35,2%), Wielkiej Brytanii (34,2%), Austrii (33,9%), Chorwacji (33,2%), Polski (33%), Francji (32,4%) i Włoch (31,7%).

Transport zużywa 16,9% krajowej energii w Finlandii (to najniższy wynik w UE), niewiele więcej niż handel i usługi w tym kraju (12,2%), a znacząco mniej niż gospodarstwa domowe (22,8%).

 

W poszczególnych krajach UE szeroko rozumiany sektor handlu, usług, sektor publiczny zużywa około kilkunastu procent energii krajowej, najczęściej między 12 a 16%, wyższe zużycie tego sektora występuje na Malcie gdzie wynosi 23,8%, a niższe w Rumunii (8,3%) i Słowenii (9,3%).

 

Gospodarstwa domowe są drugim po transporcie konsumentem energii w UE. Dotyczy to większości krajów członkowskich UE, gdzie zużycie w gospodarstwach domowych energii w 2019r. wynosiło od 22 do 28%.

W niektórych krajach gospodarstwa domowe są pierwszym konsumentem energii, należą do nich: Estonia (33,6%), Chorwacja (33,3%), Rumunia (32,7%), Dania (32,2%), Węgry (31,6%), Łotwa (30,2%), Czechy (29%) i Niemcy gdzie gospodarstwa domowe zużywają 28,8% energii, niewiele więcej niż transport, który w tym kraju zużywa 28,1%.

 

Rolnictwo i leśnictwo jest sektorem, w którym zużycie energii sięga kilku procent, w większości krajów około 2%. Wyższe zużycie energii w rolnictwie występuje w Holandii (8,9%), w Polsce (5,5%), na Łotwie (5,1%), ok. 4% w Danii, Estonii i na Węgrzech.

 

Porównanie struktury produkcji energii w Polsce i Unii Europejskiej w 2019r.

Porównanie struktury produkcji energii w Polsce i UE

 

Struktura zużywanej energii w krajach Unii Europejskiej w 2019r. według sektorów

Struktura zużywanej energii w krajach Unii Europejskiej według sektorów

 

 

Jakie są źródła zużywanej energii przez poszczególne sektory gospodarki w UE?

 

Dla efektywności gospodarki liczy się nie tylko ilość zużywanej energii przez poszczególne sektory, ale z jakich źródeł pochodzi zużywana przez nie energia.

Najistotniejszym źródłem zużywanej energii w Unii Europejskiej są produkty ropopochodne głównie ropa naftowa, jej udział w całym zużyciu wyniósł w 2019r. dla całej UE 37,2%, dla krajów strefy euro – 38%, a dla Polski 36,8%.
Gaz ziemny i energia elektryczna w UE mają niemal identyczny udział w konsumpcji energii, w Polsce przeważa udział energii elektrycznej (17,5%). Zużycie gazu ziemnego w Polsce ma porównywalny poziom jak zużycie stałych paliw kopalnych (ok. 13%). Zużycie węgla (stałych paliw kopalnych) w UE to zaledwie 2% zużywanej energii, a w krajach strefy euro (EU-19) tylko 1%.

Bezpośrednio wykorzystane odnawialne źródła energii ( nieprzekształcane na energię elektryczną np. energia słoneczna, geotermalna lub biogaz do ogrzewania pomieszczeń lub produkcji ciepłej wody) są źródłem ok. 10% zużywanej w UE energii. Rzeczywiste zużycie energii odnawialnej jest wyższe, ponieważ inne źródła OZE jak energia wiatrowa, wodna lub fotowoltaiczna są uwzględnione w energii elektrycznej. Na temat odnawialnych źródeł energii piszemy w odrębnym artykule.

Zużycie energii cieplnej (ciepło pochodne, takie jak ogrzewanie miejskie) jest niemal dwukrotnie wyższe w Polsce niż średnia dla całej UE.

 

Źródła zużywanej energii w Polsce i Unii Europejskiej w 2019r.

Źródła zużywanej energii w Polsce i UE

 

Wzorce zużycia energii końcowej w poszczególnych krajach członkowskich UE znacznie się różnią. W 2019r. produkty ropopochodne osiągnęły 61% końcowego zużycia energii w Luksemburgu, na Cyprze zbliżają się do 60%. Wysokie zużycie produktów ropopochodnych występuje na Malcie (55%), w Grecji (53,5%) i Irlandii (52,4%). Są też państwa ze zdecydowanie niższym zużyciem ropy naftowej, należą do nich: Szwecja (22,5%), Finlandia (23,3%), Słowacja (27%) i Czechy (27,9%). Głównym konsumentem energii pochodzącej z produktów ropopochodnych jest oczywiście transport.

 

Zużycie energii z produktów ropopochodnych w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii z produktów ropopochodnych w UE wg sektorów

 

Gaz ziemny nie jest wykorzystywany na Malcie i Cyprze, podczas gdy w Holandii stanowi główne źródło zużywanej energii, a jego udział (37,1%) jest wyższy niż produktów ropopochodnych (31,3%). Wysoki udział zużywanej energii z gazu ziemnego, ale nie wyższy niż ropy naftowej, występuje w Wielkiej Brytanii (32,4%), na Węgrzech (30,5%), we Włoszech (29,2%) i w Belgii (29%). Gaz ziemny zużywany jest głównie przez przemysł i gospodarstwa domowe, co obrazuje poniższy wykres.

 

Zużycie energii z gazu ziemnego w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii z gazu ziemnego w UE wg sektorów

 

Stałe paliwa kopalne, które zaspakajają 2% zużycia energii w UE wykorzystywane są głównie przez przemysł w większości krajów UE. W Polsce 13,1% energii zużytej w 2019r. pochodziło z węgla. Jest to najwyższy udział tych źródeł energii w UE. Na drugim miejscu są Czechy z 5,8% udziałem, następnie Słowacja (4,2%), Bułgaria (3,1%), Litwa (3,1%) i Rumunia (2,8%). Co charakterystyczne w Polsce gospodarstwa domowe zużywają więcej energii pochodzącej z węgla niż przemysł, podobnie jest w Irlandii, chociaż tu udział węgla wynosił 2,1% w całej zużytej energii w 2019r.

 

Zużycie energii ze stałych paliw kopalnych w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii ze stałych paliw kopalnych w UE wg sektorów

 

Zużycie energii elektrycznej w większości krajów UE kształtuje się na poziomie dwudziestu kilku procent. Poziom powyżej 30% osiągnęło na Malcie (39,2%) i w Szwecji (34,2%). Polska należy do krajów ze stosunkowo niskim zużycie energii elektrycznej (17,5%), niższe niż u nas zużycie energii elektrycznej występuje na Litwie (16,6%), w Rumunii (16,5%) i na Łotwie (14,6%). W strukturze zużycia przez poszczególne sektory występują różnice między krajami, ale uogólniając można wskazać trzech odbiorców energii eklektycznej, jest to przemysł, handel i usługi oraz gospodarstwa domowe.

Znacznie większe różnice występują w zużyciu energii cieplnej między poszczególnymi państwami, w niektórych dominuje przemysł, w Luksemburgu i Norwegii handel i usługi, na Cyprze rolnictwo, a w jeszcze innych gospodarstwa domowe. Wyższy od przeciętnej – kilkunastu procentowy – udział energii cieplnej w zużyciu końcowym energii dotyczy kilku państw UE: Danii (18,3%), Estonii (16,4%), Finlandii (15,9%), Litwy (15,5%), Łotwy (14,8%) oraz Szwecji (13,8%).

 

Zużycie energii elektrycznej w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii elektrycznej w UE wg sektorów

 

Zużycie energii cieplnej w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii cieplnej w UE wg sektorów

 

Energia z bezpośrednio wykorzystywanych źródeł odnawialnych osiągnęła w 2019r. w niektórych krajach ponad 20%, należą do nich: Finlandia (27,4), Łotwa (26,4%) i Szwecja (26,3%). W innych udział OZE jest zdecydowanie poniżej przeciętnego poziomu: w Luksemburgu (4,3%), w Irlandii (4,3%), Holandii (4,5%) i Wielkiej Brytanii (5,1%).

Najczęściej odbiorcami energii ze źródeł odnawialnych i biopaliw są gospodarstwa domowe, ale są kraje w których to przemysł jest głównym odbiorcą energii z OZE – należą do nich Szwecja i Finlandia.

 

Zużycie energii z OZE w UE wg sektorów w 2019r.

Zużycie energii z OZE w UE wg sektorów

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?