Rynek

Zrównoważony wzrost gospodarczy i godna praca

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Jednym z celów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju jest promowanie działań, które mają przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego na całym świecie oraz zapewnienie wszystkim ludziom w wieku produkcyjnym godnej i bezpiecznej pracy.

 

Zrównoważony wzrost gospodarczy i godna praca - 8 cel zrównoważonego rozwoju

Artykuł ten jest częścią cyklu artykułów opisujących cele zrównoważonego rozwoju oraz zadania przypisane do poszczególnych celów. Sprawdzamy jakie zadania w tym zakresie wyznaczyła sobie Unia Europejska i jak są one realizowane w Polsce i w innych krajach unijnych.

 

We wrześniu 2015 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 193 kraje, w tym wszystkie kraje europejskie, podpisały Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Podpisane porozumienie wskazuje 17 celów zrównoważonego rozwoju wraz ze 169 powiązanymi z nimi zadaniami. Wyznaczają one najczęściej kierunek zmian, a nie konkretne cele.

 

Każde z państw, które podpisało to porozumienie, zobowiązało się do podejmowania działań w ramach wskazanych celów ogólnych, ale też każde państwo może w ramach własnych, krajowych planów wyznaczać sobie konkretne cele.

Agenda nie wskazuje konkretnych celów, jednakowych dla wszystkich, bo też problemy z którymi borykają się poszczególne państwa czy regiony świata są różne.

 

Według danych ONZ około 2.2 miliarda ludzi żyje poniżej progu ubóstwa, tj. za mniej niż 2 USD dziennie, a dotyczy to głównie krajów rozwijających się. Wykorzenienie ubóstwa jest możliwe tylko poprzez rozwój gospodarczy tych krajów, który pozwoli na tworzenie stabilnych i dobrze opłacanych miejsc pracy.

 

Zadania do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zapewnienia godnej i bezpiecznej pracy


Zadania zamieszczone w Agendzie ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przypisane do celu 8:

8.1  Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania. Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najsłabiej rozwiniętych.

8.2  Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

8.3  Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

8.4  Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

8.5  Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6  Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

8.7  Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

8.8  Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników - migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

8.9  Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.

8.10  Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

8.A  Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).

8.B  Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię zatrudnienia młodych ludzi oraz Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).

 

Zadania dla Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zapewnienia godnej i bezpiecznej pracy

 

Cele Unii Europejskiej w pełni wpisują się w cele Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej celem Unii jest między innymi wspieranie dobrobytu jej narodów. Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności, zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawa jakości środowiska.

 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju i dobrobytu krajów europejskich i ich mieszkańców, w długim okresie, ma zrównoważony rozwój gospodarczy, który osiągnąć można poprzez poprawę produktywności, efektywne inwestycje oraz odpowiednią politykę zatrudnienia, wspierającą możliwości zatrudnienia dla wszystkich, poprawę warunków pracy dla osób już zatrudnionych oraz wspieranie obywateli w przekwalifikowaniu na rynku pracy.

 

W ramach celu 8 zrównoważonego rozwoju (zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i godną bezpieczną pracę)  Unia Europejska monitoruje:

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?