Rynek

Zrównoważone uprzemysłowienie oraz wsparcie innowacyjności

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel 9. Zrównoważonego Rozwoju wzywa do budowy odpornej i zrównoważonej infrastruktury oraz promuje inkluzywne i zrównoważone uprzemysłowienie. Podkreśla znaczenie badań i innowacji dla znalezienia trwałych rozwiązań wobec wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

 

Zrównoważone uprzemysłowienie oraz wsparcie innowacyjności - 9. Cel Zrównoważonego Rozwoju

 

Produkcja przemysłowa jest istotną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Wytworzona wartość dodana na mieszkańca w krajach najsłabiej rozwiniętych wynosi jedynie 100 USD w porównaniu z ponad 4 500 USD w Europie i Ameryce Północnej.

 

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę - transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia całych społeczeństw.

U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych, ale też gospodarczych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej.

Bez technologii i innowacji nie będzie industrializacji, a bez industrializacji nie będzie rozwoju. Konieczne są większe inwestycje w wysoko zaawansowane technologie, aby zwiększyć wydajność produkcji przemysłowej.


 

W wielu krajach rozwijających się wciąż brakuje podstawowej infrastruktury drogowej, kanalizacji sanitarnej i wodnej, elektryczności i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W wielu państwach afrykańskich, szczególnie tych o niższym dochodzie, według szacunków, niedostateczna infrastruktura zmniejsza produktywność przedsiębiorstw o ok. 40%.

Efekt multiplikacji miejsc pracy w wyniku industrializacji ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Każde miejsce pracy w zakładach o charakterze wytwórczym tworzy 2,2 miejsc pracy w innych sektorach.

Jak pokazuje doświadczenie, najważniejsze znaczenie we wczesnej fazie industrializacji mają małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą, które tworzą zazwyczaj najwięcej miejsc pracy. Takie przedsiębiorstwa tworzą 90% światowego biznesu i zatrudniają 50-60% siły roboczej.

W krajach rozwijających się tylko niecałe 30% produkcji rolniczej podlega uprzemysłowieniu. Z kolei w krajach o wysokim dochodzie odsetek ten wynosi 98%. To pokazuje jak wielkie możliwości dla krajów rozwijających się stwarza biznes rolniczy.

Następnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie rozwoju jest dostęp do mobilnych sieci szerokopasmowych. Na świecie tylko 16% ludności ma dostęp do szybkiego internetu.

 

Działania na rzecz zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcia innowacyjności

 
Zadania zamieszczone w Agendzie ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przypisane do celu 9:

 

9.1.  Rozwijać wysokiej jakości, niezawodną trwałą i odporną infrastrukturę, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierając w ten sposób rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi, ze szczególnym naciskiem na równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2  Promować inkluzywną zrównoważoną industrializację, a do roku 2030 znacząco zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu produktu krajowego brutto, zgodnie z uwarunkowaniami danego kraju oraz podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3  Zwiększyć dostęp małych przedsiębiorstw przemysłowych i innych, szczególnie w krajach rozwijających się, do usług finansowych, w tym do przystępnych kredytów, i zapewnić im udział w łańcuchu wartości i w rynku.

9.4  Do 2030 roku podnieść jakość infrastruktury i doposażyć przemysł, by zapewnić jego zrównoważony rozwój, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i większe zastosowanie czystych, przyjaznych dla środowiska technologii oraz procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami w tym zakresie.

9.5  Wzmocnić badania naukowe, podnieść zdolności technologiczne sektora przemysłowego we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się, między innymi poprzez zwiększenie, do 2030 roku, innowacyjności oraz liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego, przypadających na 1 milion osób oraz publicznych i prywatnych nakładów na rozwój.

9.A  Ułatwić rozwój zrównoważonej, trwałej infrastruktury w krajach rozwijających się, poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najsłabiej rozwiniętych, krajów śródlądowych oraz małych, rozwijających się krajów wyspiarskich.

9.B  Wspierać rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, między innymi poprzez zapewnienie warunków dla rozwoju polityki sprzyjającej dywersyfikacji przemysłu i zwiększenie wartości dodanej w odniesieniu do towarów i dóbr.

9.C  Znacząco zwiększyć do 2020 roku dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia powszechnego, osiągalnego za przystępną cenę, dostępu do Internetu w krajach najsłabiej rozwiniętych.

 

Zadania dla Unii Europejskiej w zakresie uprzemysłowienia i wsparcia innowacji

 

Unia Europejska od dawna stawia sobie za cel zwiększenie intensywności prac badawczo-rozwojowych. Środkiem do realizacji tego celu ma być m.in. zapewnienie finansowania, które docelowo powinno wynosić 3% PKB. Cel ten został potwierdzony w 2021 w zaleceniach Rady Europejskiej w sprawie paktu na rzecz badań i innowacji w Europie.

Inną inicjatywą UE jest Europejski Obszar Edukacji (EOG), która umożliwia wszystkim młodym ludziom korzystanie z najlepszej edukacji i szkoleń, a w efekcie znalezienie pracy w całej UE.

Przyjęty przez UE cel to co najmniej 45% osób w wieku 25–34 lat powinno kończyć edukację na poziomie szkoły wyższej do 2030 roku.

Strategia UE w odniesieniu do przemysłu jest wsparcie zmian w kierunku neutralności klimatycznej i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. Unia promuje tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce oraz zachęca do inwestowania w umiejętności i w ludzie w kierunku transformacji cyfrowej.

 

Monitorowanie realizacji zadań wyznaczonych w ramach 9. celu zrównoważonego rozwoju w kontekście UE koncentruje się na badaniach i rozwoju (B+R) oraz innowacjach, zrównoważonym przemyśle i zrównoważonej infrastrukturze.

Szczegółowa analiza informacji, na podstawie dostępnych na stronach Eurostatu danych, została przedstawiona w artykułach na temat:

Wsparcie badań i innowacji w Europie
 

Poziom wykształcenia w Europie
 

Zrównoważona infrastruktura
 

Transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w Europie
 

Intensywność emisji do powietrza z przemysłu
 

Wartość dodana brutto w sektorze dóbr i usług środowiskowych

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?