Rynek

Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel 6. zrównoważonego rozwoju wzywa do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej oraz do urządzeń sanitarnych. Podejmowane działania powinny wpływać na poprawę jakości wody oraz efektywności jej wykorzystania, a także na zrównoważony pobór i zaopatrzenie w słodką wodę.

6 Cel zrównoważonego rozwoju - Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi

 

Niniejszy artykuł jest częścią zestawu raportów, opartych głownie na danych Eurostatu, które dostarczają ilościowej oceny postępów Unii Europejskiej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane ze niewłaściwą jakością wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci.

Niedostatek wody, jej słaba jakość i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania.

Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej.

Szacuje się, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub okresowym deficytem wody pitnej.

 

Według informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na świecie 30% ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 2,4 mld ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy latryny.

Na niedostatek wody cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje się, że odsetek ten nadal będzie się zwiększał. Ponad 1,7 miliarda ludzi żyje w dorzeczach rzek, w których zużywa się więcej wody, niż jej przybywa.

Ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka trafia do rzek lub do morza.

Każdego dnia średnio 1 000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, chorób których źródłem są złe warunki sanitarne i których można by uniknąć.

Powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

Około 70% wody używanej do nawadniania pochodzi z rzek, jezior i podziemnych źródeł wody.

 

Działania na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi

 

Do 6. celu zrównoważonego rozwoju przypisane są zadania wymienione poniżej:

6.1  Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.

6.2  Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3  Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4  Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5  Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6  Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.A  Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.B  Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

 

Dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne w Europie

 

Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz dostępu do urządzeń sanitarnych jest kwestią zdrowia publicznego i środowiskowego w UE. Dostęp do wody jest podstawową potrzebą człowieka. Czysta woda w ilości wystarczającej do potrzeb ma również ogromne znaczenie dla rolnictwa, przemysłu i środowiska.

Największym problemem są zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, a także zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, które nie zostały oczyszczone lub niewystarczająco oczyszczone oraz zmiany hydrologiczne lub fizyczne zbiorników wodnych.

 

W UE stale spada odsetek osób bez odpowiednich urządzeń sanitarnych w swoich gospodarstwach domowych, przy czym większość państw członkowskich ma już powszechny dostęp do urządzeń sanitarnych. Europejczycy cieszą się również poprawą jakości wody w kąpieliskach w wodach śródlądowych.

Monitorowanie realizacji celu 6. zrównoważonego rozwoju na poziomie UE koncentruje się na warunkach sanitarnych, jakości wody i efektywności wykorzystania wody.

 

Więcej szczegółów w artykułach na temat:

Jakości wody w Europie
 

Dostępu do urządzeń sanitarnych

 

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?