Rynek

Zmniejszenie nierówności w obrębie krajów i między krajami w UE

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel 10. zrównoważonego rozwoju dotyczy wyrównywania nierówności wewnątrz krajów i nierówności między krajami. Wzywa do zmniejszania nierówności w dochodach, a także nierówności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, religię, status ekonomiczny.

Zmniejszenie nierówności w obrębie krajów i między krajami - 10. Cel Zrównoważonego Rozwoju

Powszechnie uważa się, że postępu społeczny nie jest zasługa jedynie wzrostu gospodarczego. Chociaż ekonomiści uważają, że pewne nierówności w dochodach są niezbędne do efektywnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, jednak pogłębiająca się przepaść między biednymi a bogatymi jest kwestią niepokojącą.

Badania dowodzą, że wysoki poziom nierówności szkodzi społeczeństwu na wiele sposobów. Utrudnia spójność społeczną, utrudnia działalność gospodarczą, zmniejsza zaufanie społeczne do instytucji i podważa demokratyczne uczestnictwo. W szczególności innowacje technologiczne i globalizacja finansowa doprowadziły do ​​nierówności w poszczególnych krajach, faworyzując ludzi o określonych umiejętnościach lub zgromadzonym kapitale.

Nierówności między krajami mają znaczący wpływ na procesy podejmowania decyzji politycznych. Krajom słabiej rozwiniętym brakuje zdolności do zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie nieproporcjonalnie borykają się ze skutkami zmian klimatycznych, które spowodowały w przeważającym stopniu kraje bogate.

 

W ostatnich latach, dzięki wysiłkom społeczności międzynarodowej, dokonał się znaczny postęp w zakresie ograniczania ubóstwa i biedy na świecie. Jednak kraje najsłabiej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie nadal borykają się z ubóstwem. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności, nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.

Eksperci są zgodni, że sam wzrost gospodarczy nie wystarczy, by obniżyć skalę ubóstwa.

Warunkiem koniecznym jest, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzyjnego postępu gospodarczego, opartego na trzech filarach zrównoważonego rozwoju - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

 

Według informacji Organizacji Narodów zjednoczonych, pomimo niewątpliwych postępów, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie wyrównywania nierówności.

Badania dotyczące krajów rozwijających się pokazują, że wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia w regionach skupiających 20% najbiedniejszej ludności świata jest trzykrotnie wyższy niż wskaźnik dotyczący bogatszych regionów świata.

W skali światowej znacząco wzrósł poziom ochrony socjalnej, mimo to istnieje pięciokrotnie większe prawdopodobieństwo, że osoby z niepełnosprawnością poniosą duże większe koszty zdrowotne niż osoby pełnosprawne.

Pomimo ogólnego spadku śmiertelności okołoporodowej w większości państw rozwijających się, kobiety zamieszkujące obszary wiejskie wciąż są narażone na 3 razy większe ryzyko zgonu z powody powikłań okołoporodowych niż kobiety mieszkające w miastach.

Prawie 30% nierówności w dochodach wynika z nierówności występujących w gospodarstwach domowych, w tym z braku równego statusu kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni żyją poniżej 50% mediany dochodu.

 

Działania na rzecz zmniejszenia nierówności w obrębie krajów i między krajami


Zadania zamieszczone w Agendzie ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przypisane do celu 10:

10.1  Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

10.2  Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

10.3  Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.

10.4  Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.

10.5  Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie tych regulacji.

10.6  Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje.

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych.

10.A  Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu.

10.B  Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów.

10.C  Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%.

 

 

Zadania dla Unii Europejskiej w zakresie wyrównywania nierówności

 

Aby osiągać założone cele zrównoważonego rozwoju Unia Europejska dąży do zapewnienia spójności między państwami członkowskimi UE i zmniejszania nierówności, takich jak wyniki gospodarcze, dochody i poziom życia.

 

Monitorowanie celu zrównoważonego rozwoju zapisanego pod numerem 10 w kontekście UE koncentruje się na nierównościach wewnątrz krajów, nierównościach między krajami oraz migracji i integracji społecznej.

Tendencje w zakresie dysproporcji gospodarczych między krajami UE wskazują na dalszą długoterminową konwergencję państw członkowskich pod względem PKB i dochodów, mimo że tendencje krótkoterminowe są mniej wyraźne.

Obraz jest również mieszany, jeśli chodzi o migrację i integrację społeczną. Pomimo umiarkowanych postępów w niektórych obszarach, UE nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z eliminowaniem różnic w integracji społecznej i integracji na rynku pracy między obywatelami krajów członkowskich a obywatelami spoza UE.

 

Rozwarstwienie dochodowe wewnątrz krajów UE
 

Nierówności między krajami w Unii Europejskiej
 

Skala migracji i integracja społeczna migrantów w Europie
 

Poziom zatrudnienia w Polsce i Europie

 

Wskaźnik intensywności pracy w Europie

 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

PKB na mieszkańca w Polsce i w Europie

 

Tempo rozwoju gospodarczego Polski na tle Europy

 

Dochody Polaków na tle Europy

 


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?