Rynek

Zmiana zasobów mieszkaniowych w miastach i na wsi w Polsce

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Jak zmieniły się zasoby mieszkaniowe w Polsce na przestrzeni 15 lat. Ile mieszkań przybyło na wsi, a ile w miastach w zależności od liczby ich mieszkańców. Jak różnią się warunki mieszkaniowe mieszkańców wsi i małych, średnich czy dużych miast w Polsce.

 

Co roku Główny Urząd Statystyczny podaje informacje o zasobach mieszkaniowych Polaków w przekroju miejscowości w zależności od liczby ich mieszkańców, średniej powierzchni użytkowej mieszkań, liczbie osób w mieszkaniu i innych wskaźnikach opisujących warunki mieszkaniowe.

Zgodnie z definicją GUS przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się lokali w obiektach zbiorowego zakwaterowania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), z wyjątkiem znajdujących się tam mieszkań.

 

 

Stan zasobów mieszkaniowych w miastach i na wsi a liczba ludności – zmiany na przestrzeni 15 lat

 

Według stanu na koniec 2019 roku w Polsce było 14 812 774 mieszkań. Większość zlokalizowana była w miastach – 67,6%, w których mieszka 60% mieszkańców naszego kraju.
Na terenach wiejskich znajduje się 4,8 mln. mieszkań, co stanowi 32,4% wszystkich zasobów mieszkaniowych, a zamieszkuje te tereny 40% naszego społeczeństwa.

Na wykresach poniżej pokazano rozkład zasobów mieszkaniowych w miastach w zależności od liczby ich mieszkańców. W największych miastach gdzie mieszka 200 tys. i więcej mieszkańców zlokalizowanych było 25,5% wszystkich zasobów mieszkaniowych, a mieszkańcy tych miast stanowią 19,4% ludności. To największa dysproporcja w strukturze zasobów mieszkaniowych i ludności w miastach. W miastach gdzie mieszka od 10 000 do 20 000 mieszkańców liczba zasobów odzwierciedla strukturę ludności, w oby tych przypadkach udział wynosi 6,8%.

W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zlokalizowana jest ponad 1/3 zasobów mieszkaniowych. Niemal tyle samo mieszkań jest na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców – 4,8 mln. szt.

 

Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2019r. [liczba mieszkań i udział %]

Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2019r.

 

Struktura ludności w Polsce w 2019r. [liczba mieszkańców i udział%]

Struktura ludności w Polsce w 2019r.

 

Między rokiem 2005 a 2019 stan zasobów mieszkaniowych zwiększył się, nie można tego powiedzieć o liczbie ludności w poszczególnych grupach miejscowości. Największy wzrost zasobów mieszkaniowych o 25,2% zanotowano w miastach gdzie mieszka od 100 tys. do 200 tys. osób, podczas gdy liczba ich mieszkańców wzrosła o 6,0 %. Zasoby wzrosły w miastach z liczbą mieszańców między 20 a 50 tys. o 18,3% przy 3% wzroście mieszkańców, w miastach poniżej 10 tys. mieszańców o 16,6% przy 5,2% wzroście mieszańców. Zasoby mieszkaniowe wzrosły też na obszarach wiejskich o 14,5% w stosunku do 2005 roku przy 4,2% wzroście liczby mieszkańców.
W miastach od 50 do 100 tys. mieszkańców liczba mieszkań zwiększyła się o 6,6% podczas gdy liczba mieszkańców tych miast spadła o 7,2%. Spadek liczby ludności wystąpił również w dużych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców o 6,7%, a liczba zasobów mieszkaniowych w tych miastach wzrosła o 18% do poziomu blisko 3,8 mln. mieszkań.

 

Stan zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2005r. i 2019r.

Stan zasobów mieszkaniowych w Polsce w 2005r. i 2019r.

 

Zmiana stanu zasobów mieszkaniowych i ludności w Polsce między 2005 a 2019r.

Zmiana stanu zasobów mieszkaniowych i ludności w Polsce między 2005 a 2019r.

 

 

Warunki mieszkaniowe na wsi i w miastach według liczby ich mieszkańców

 

W ciągu ostatnich 15 lat spadła przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu. Najwyższy wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich i zmniejsza się wraz z liczbą mieszkańców miasta, najniższy jest w miastach z ponad 200 tys. mieszkańców. Również poprawa wskaźnika między rokiem 2005 a 2019 następuje według tego samego schematu, jest większa w dużych miastach i zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby mieszkańców, na wsi jest najniższa.

 

Liczba osób na 1 mieszkanie według regionów

Liczba osób na 1 mieszkanie według regionów

 

Według stanu na koniec 2019 roku średnia wielkość mieszkania w Polsce wynosiła 74,4 m2. Mieszkania na wsi miały 94,4 m2 powierzchni użytkowej. W małych miastach do 10 tys. mieszkańców średni metraż mieszkania to 77 m2, im większe miasto tym przeciętna powierzchnia mieszkań jest mniejsza. Najmniejsze mieszkania znajdują się na obszarze wielkich miast z ponad 200 tys. mieszkańców – na koniec 2019r. miały 60,3 m2 a ich przeciętna powierzchnia wzrosła od roku 2005 o 2,9 m2. Najbardziej metraż mieszkań wzrósł na obszarach wiejskich w ostatnich 15 latach z 85,2 m2 do 94,4 m2, czyli o 9,2 m2. W strukturze zasobów mieszkaniowych im mniejsze miasto tym więcej domów jednorodzinnych, a mniej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Różnica w metrażu między obszarem wiejskim, a największymi miastami na koniec 2019 roku wynosiła 34,6 m2.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w regionach

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na wsi i w miastach

 

Na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosła średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę. Wskaźnik ten dla Polski wynosił w 2019r. 28,7 m2, najwyższy był w miastach z ponad 200 tys. mieszkańców – 30,5 m2, w następnej kolejności na wsi – 29,5 m2. Najmniejszy metraż mieszkań w przeliczeniu na osobę występuje w miastach liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców – 26,2 m2 – wzrósł od 2005r. o 4,6 m2. Najmniejszy wzrost zanotowano w małych miastach od 10 do 20 tys. mieszkańców - o 4,3 m2, a najwyższy w dużych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców – o 7,5 m2.

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę w regionach

Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę na wsi i w miastach

 

Przeciętna liczba izb przypadających na mieszkanie w 2019r. wynosiła 3,82 w Polsce. W dużych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców wskaźnik ten wynosił 3,32 i był minimalnie wyższy niż 15 lat wstecz (3,29). Im mniejsze miasto tym przeciętna liczba izb w mieszkaniu większa. Najwięcej izb na mieszkanie przypada na obszarach wiejskich 4,37 i to tu wzrost liczby izb w ostatnich 15 latach był najwyższy – o 0,3 izby na mieszkanie.

 

Liczba izb w mieszaniu w regionach

Liczba izb w mieszaniu na wsi i w miastach

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?