Rynek

Współczynnik przenikania ciepła w nowo oddanych budynkach mieszkalnych

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Od 2021 roku zaostrzeniu ulegają wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla przegród wszystkich rodzajów budynków. Sprawdź, jakimi parametrami charakteryzują się budynki mieszkalne oddawane do użytkowania w ostatnich latach i jak daleko im do spełnienia nowych ostrzejszych wymagań.

 

Budynki odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Dlatego ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, to działania konieczne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz uzależnienia energetycznego Unii.

UE od wielu lat konsekwentnie promuje energooszczędne budownictwo. W 2010 roku uchwalona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Unormowano sposoby obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz wprowadzono sankcje za naruszanie przepisów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do zmiany przepisów krajowych tak, aby budowane i modernizowane budynki spełniały wymagania wynikające z Krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej.

Ostre przepisy budowlane są konsekwencją proekologicznej polityki Unii Europejskiej, przyjęciu trzech postulatów zwanych pakietem ustaw klimatycznych „3 x 20” z terminem realizacji do 2020 roku:

  • Zmniejszenie zużycia energii o 20%
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%
  • Wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%

 

W ramach dostosowywania polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z początkiem 2021r. zmianie ulegają wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków zapisane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w skrócie WT 2021).

WT 2021 to kolejna, trzecia po wprowadzonych w latach 2014 i 2017 nowelizacjach warunków technicznych, wprowadzająca nowe, znacznie zaostrzone kryteria dotyczące energooszczędności budynków.

 

Jednym z kryteriów jest współczynnik przenikania ciepła, jakim muszą charakteryzować się przegrody wszystkich budynków.

Współczynnik przenikania ciepła (U [W/(m2·K)]) to współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody budynku. Im ma mniejszą wartość, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody.

Współczynnik U odnosi się do izolacyjności cieplnej ścian, okien, drzwi, podłóg na gruncie, dachów i stropów. Od 2021 roku nowe standardy energetyczne budynków określają, że ściany zewnętrzne będą musiały mieć współczynnik U równy bądź niższy 0,2 W/m2K, drzwi zewnętrzne – 1,3 W/m2K, okna fasadowe – 0,9 W/m2K, a okna dachowe – 1,1 W/m2K.

Zainteresowanych tematem odsyłam do sprawdzenia nowych wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków zapisanych w WT 2021.

Poniżej zestawienie wybranych przegród budowlanych z podaniem zmieniających się dla nich wymagań współczynnika przenikania ciepła.

 

Zmiany współczynnika przenikania ciepła według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2014 - 2021

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC  [W/(m2·K)]

od 01.01.2014

od 01.01.2017

od 01.01.2021

Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16°C

0,25

0,23

0,20

Dachy / stropodachy / stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16°C

0,20

0,18

0,15

Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥ 16°C

0,30

0,30

0,30

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16°C

1,3

1,1

0,9

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,7

1,5

1,3

 

 

Jakie parametry cieplne mają nowe budynki mieszkalne oddawane do użytkowania

 

W tym kontekście warto poznać informacje podawane przez GUS o parametrach cieplnych oddawanych budynków mieszkalnych.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny od 2016 r. dane statystyczne o nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania rozszerzono o wybrane wskaźniki efektywności energetycznej. Podyktowane to było koniecznością monitorowania wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków w ramach realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

Wśród informacji podawanych przez GUS można znaleźć dane o wartościach współczynnika przenikania ciepła przegród budynków mieszkalnych oddawanych w 2018 i 2019 roku– patrz zestawienie poniżej.

 

Oddawane w ostatnich dwóch latach budynki mieszkalne spełniały wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w obowiązującym rozporządzeniu o warunkach technicznych. Niewielkie odstępstwa mogą wynikać z tego, że część z budynków oddawanych do użytkowania w 2018 i 2019 r. została zrealizowana na podstawie projektów opracowanych przed wejściem w życie zmian w rozporządzeniu (od 1 stycznia 2017).

Lepszym (niższym) współczynnikiem przenikania ciepła charakteryzowały się budynki jednorodzinne, ale nie osiągnęły wartości zaostrzonego współczynnika, który zacznie obowiązywać od 2021 roku. Lepsze parametry budynków jednorodzinnych mogą też świadczyć, że część tych budynków realizowana była już z myślą o spełnieniu podwyższonych standardów.

Z podawanych przez GUS informacji wynika, ze najłatwiej będzie spełnić wymagania współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych, który nie ulega zmianie, a poza tym oddawane budynki mieszkalne osiągają już lepsze parametry.

Współczynnik przenikania ciepła dla budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2019r.

 

Z początkiem 2021 r wchodzą w życie przepisy zwiększające wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Żeby w 2021 r. (a dokładniej od 31 grudnia 2020r.) uzyskać zgodę na budowę domu, musi on spełniać ostrzejsze wymagania.

Ponieważ dochodzenie do statusu energooszczędności zostało zapowiedziane wiele lat temu i rozłożone na kilka etapów, producenci materiałów budowlanych mieli czas, żeby dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku.
Sposobem na spełnienie nowych wymagań jest zbudowanie domu z przegrodami o dobrej izolacyjności cieplnej. W takim budynku straty ciepła przez przegrody zewnętrzne: ściany, dach, podłogę na gruncie, okna i drzwi, powinny być ograniczone. Nie należy też zapominać, że na faktyczne parametry energetyczne budynku ma wpływ projektant budynku i jego wykonawca.

Aby spełnić nowe zaostrzone wymagania koszt budowy nowych budynków wzrosną. Oczywiście należy przy tym pamiętać również o wymiernych korzyściach płynących z zastosowania energooszczędnych technologii, w tym przede wszystkim nieporównywalnie niższych kosztach utrzymania budynku.

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?