Rynek

Wskaźniki zatrudnienia w Polsce i Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Kto w Europie pracuje najdłużej? Ile godzin w tygodniu pracujemy? Jak długo Polacy są aktywni zawodowo przed przejściem na emeryturę i jak wypadamy na tle innych krajów europejskich?  Ile osób pracuje lub są  bezrobotne, a ile osób nie pracuje i nie chce podjąć pracy w Europie?

 

Eurostat publikuje dane na temat zatrudnienia w poszczególnych krajach Europy. Można znaleźć informacje o liczbie osób aktywnych zawodowo, (czyli osób pracujących i bezrobotnych), osobach pracujących, w tym zatrudnionych na czas nieokreślony i określony, w różnym wymiarze czasu pracy (pełny etat, część etatu), osobach bezrobotnych (osoby bez pracy, aktywnie poszukujący pracy i gotowe ją podjąć) oraz osobach nieaktywnych zawodowo (osoby, które nie pracują i nie są bezrobotne).

 

Pracownicy definiowani są, jako osoby wykonujące pracę dla pracodawcy publicznego lub prywatnego za wynagrodzeniem.

Osoby pracujące na własny rachunek to osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową.

Klasyfikowanie wymiaru czasu pracy pomiędzy pełnym a niepełnym etatem odbywało się na podstawie spontanicznej odpowiedzi respondenta z wyjątkiem kilku krajów gdzie określono próg godzinowy (Holandia, Islandia, Szwecja, Norwegia).

Pracownika uznaje się za zatrudnionego na czas określony (tymczasowo), jeżeli pracodawca i pracownik uzgodnili datę zakończenia zatrudnienia, może to być też data wykonania zlecenia, powrotu zastępowanego pracownika itp.

 

Aktywność zawodowa Europejczyków

Największym rynkiem pracy w Europie są Niemcy, gdzie osób aktywnych zawodowo i pracujących jest ponad 40 mln.

Polska pod tym względem zajmuje 6 miejsce w Europie z ok. 16 mln zatrudnionych, po takich krajach jak Wielka Brytania (30,8 mln. pracujących), Francja (26,5 mln pracujących), Włochy (22,4 mln. pracujących) i Hiszpania (18,6 mln osób pracujących).

Najmniejszym rynkiem pracy jest Islandia, pracuje tu zaledwie 183 tys. osób w wieku od 15 do 64 lat. Osoby zatrudnione stanowią 86,1% populacji, jest to najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie. Niewiele więcej – 203,5 tys. osób pracuje na Malcie, ale wskaźnik zatrudnienia jest tu znacząco niższy i wynosi 67,6%.

Poniżej miliona osób jest aktywnych zawodowo w Luksemburgu (267 tys.), na Cyprze (369 tys.), w Estonii (625 tys.), Łotwie (862 tys.) i w Słowenii (943 tys.).

 

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 15-64 w 2017r. [tys. osób]

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 15-64 w 2017r. [tys. osób]

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 dla 28 krajów Unii Europejskiej w 2017r. wyniósł 67,6%, niewiele niższy jest dla strefy euro – 66,4%.  To średnia unijna, za którą kryją się znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami.  Wskaźnik zatrudnienia kształtuje się w Europie od 86,1% w Islandii (jedyny kraj ze wskaźnikiem powyżej 80%) do 53,5% w Grecji.

W Polsce w populacji osób w wieku 15-64 pracuje 66,1% osób, 3,5% osób jest bezrobotnych, a 30,4% osób jest nieaktywnych zawodowo.

Najwięcej osób bezrobotnych w 2017r. było w Grecji (14,8%) oraz w Hiszpanii (12,8%), a najmniej w Czechach (2,2%), Islandii (2,5%) i na Malcie (2,9%).

Najwyższy udział osób nieaktywnych zawodowo wykazują Włochy (34,6%), Chorwacja (33,6%), Rumunia (32,7%), Belgia (32,0%), Grecja (31,7%). Wskaźnik powyżej 30% występuje jeszcze tylko w Polsce (30,4%).

Na drugim biegunie krajów z najniższym udziałem osób w wieku 15-64 nieaktywnych zawodowo jest Islandia (11,4%), Szwajcaria (16,1%). Wskaźnik poniżej 20% odnotowała jeszcze Szwecja (17,5%).

Wskaźniki zatrudnienia różnią się w zależności od grupy wiekowej. Grupa najmłodszych Europejczyków w przedziale 20-24 lata charakteryzuje się niższym wskaźnikiem osób zatrudnionych, dotyczy to wszystkich krajów a różnica wynosi od 0,1 pp. na Malcie do 27,8 pp. we Włoszech.

W Polsce w tej grupie wiekowej zatrudnionych jest 50,7% osób, czyli o 15,5 pp. mniej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 (66,1%).

Najwięcej młodych osób już pracuje na Islandii (80,8%) oraz w Szwajcarii (73,6%), a najmniej w Grecji (26,1%), we Włoszech (30,2%) i Hiszpanii (35,9%).

Niski wskaźnik zatrudnienia w tych krajach wynika z wysokiego wskaźnika bezrobocia w tej grupie wiekowej, który wynosi w Hiszpanii (19,5%), w Grecji (18,9%), we Włoszech (14,2%).  Taki sam wskaźnik bezrobocia występuje na Cyprze (14,2%) chociaż poziom zatrudnienia wynosi tu 47,1% czyli o 17 pp. więcej niż we Włoszech.

W tej grupie wiekowej wyższy jest wskaźnik osób nieaktywnych zawodowo (część tych osób kontynuuje edukację). Jedynie na Malcie wskaźnik nieaktywnych zawodowo wśród młodych jest niższy niż w grupie 15-64.

Eurostat podaje informacje dla grupy wiekowej 50-64. W tej grupie podobnie jak wśród młodych Europejczyków wskaźnik zatrudnienia jest niższy, chociaż są wyjątki – dotyczy to Szwecji, gdzie w grupie wiekowej 50-64 pracuje 80,8% osób, podczas gdy w populacji 15-64 o 3,9 pp. mniej (76,9%). Na mniejszą skalę dotyczy to jeszcze Norwegii, Włoch, Niemiec i Litwy. W Danii i Islandii wskaźniki dla całej populacji osób pracujących i osób najstarszych wskaźniki zatrudnienia są niemal identyczne.

W tej grupie wiekowej najniższą aktywność zawodową, poniżej 50% wykazują Grecy i Chorwaci odpowiednio 47,8% i 49,2%.

W przeciwieństwie do osób młodych w tej grupie wiekowej niższy jest wskaźnik osób bezrobotnych, różnica w Grecji wynosi aż 11,6 pp. w stosunku do poziomu wszystkich zatrudnionych.

Osoby w grupie wiekowej 50-64 częściej też są nieaktywne zawodowo, dotyczy to 12,7% Islandczyków (najniższy wskaźnik) do 46,8& Chorwatów (najwyższy wskaźnik).

 

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 15-64 w 2017r. [udział % w populacji]

Aktywność zawodowa młodych Europejczyków w wieku 20 -24 w 2017r. [udział % w populacji]

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 50-64 w 2017r. [udział % w populacji]

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 15-64 w 2017r. [udział % w populacji]

Aktywność zawodowa młodych Europejczyków w wieku 20 -24 w 2017r. [udział % w populacji]

Aktywność zawodowa Europejczyków w wieku 50-64 w 2017r. [udział % w populacji]

 

 

Miejsce zamieszkania a aktywność zawodowa mieszkańców

Miejsce zamieszkania nie wpływa w decydujący sposób na poziom wskaźnika zatrudnienia. Średnia dla UE 28 jest niemal taka sama i bez względu na miejsce zamieszkania wynosi 67,6  i  67,7%. W strefie euro pracuje 65,5% osób mieszkających w miastach, 66,3% osób mieszkających w małych miastach i na przedmieściach dużych miast oraz 68,1% osób mieszkających na obszarach wiejskich.

W Polsce najwyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczy osób mieszkających w miastach – 69,6%, w następnej kolejności osób z małych miast i przedmieść – 65,0%, a najniższy wskaźnik zatrudnienia raportują osoby mieszkające na wsi – 63,9%.

Przewaga aktywności zawodowej mieszkańców dużych miast jest właściwa dla Polski i krajów byłego bloku wschodniego. W Europie można znaleźć państwo, w którym najbardziej aktywni są mieszkańcy każdej z trzech lokalizacji.

 

Różnice w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn

Bez względu na kraj, w Europie mężczyźni są bardziej aktywni zawodowo niż kobiety. Średnio w 28 krajach Unii Europejskiej w 2017r. pracowało 72,9% mężczyzn i 59,5% kobiet w wieku 15-64.

Aktywnością zawodowa powyżej 80% wykazywali się mężczyźni w Holandii (80,4%), Czechach (80,9%), Szwajcarii (84,3%) i Islandii (88,6%).  Poniżej 70% mężczyzn pracuje w Luksemburgu (69,9%), na Cyprze (69,8%), we Francji (68,4%), Belgii (67,5%), Włoch (67,1%), Hiszpanii (66,5%), Chorwacji (63,8%) i najmniej w Grecji (62,7%).

Wśród kobiet wskaźnik zatrudnienia powyżej 80% wykazuje jedynie Islandia (83,5%).  W większości krajów wskaźnik ten kształtuje się w przedziale 60 – 70%. Są też w Europie państwa gdzie zatrudnionych jest mniej niż połowa kobiet – we Włoszech (48,9%) i Grecji (44,4%).

Najmniejsza różnica pomiędzy aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn odnotowano na Litwie – tylko 0,4 pp., Finlandii (2,8 pp.), Szwecji (2,9 pp.), a najwyższa na Malcie aż 24,6 pp., w Grecji (18,3 pp.), we Włoszech (18,2 pp.).

 

Osoby pracujące w wieku 15 – 64 w 2017r. według miejsca zamieszkania [%]

Osoby pracujące w wieku 15 – 64 w 2017r. według płci [%]

Osoby pracujące w wieku 15 – 64 w 2017r. według miejsca zamieszkania [%]

Osoby pracujące w wieku 15 – 64 w 2017r. według płci [%]

 

 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Europie

 

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych

W Europie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy jest popularne, zwłaszcza wśród osób najmłodszych. W Holandii aż 80% osób w wieku 15-24 było w 2017r. zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, 43,0% osób w przedziale 25-54 lat oraz 49,4% osób 55-64 lat.

Wysoki odsetek osób młodych zatrudnionych na część etatu występuje w Danii (66,3%), Norwegii (58,8%), Szwecji (48,9%).  Poniżej 10% osób najmłodszych zatrudnionych na cześć etatu było w Bułgarii (7,9%), Chorwacji (7,5%) i na Węgrzech (6,3%).

W Polsce 14,5% osób w wieku 15-24 było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 10,0% mężczyzn w tym wieku i 20,8% kobiet.

Pracownicy pomiędzy 25 a 54 rokiem życia najrzadziej wykonują prace w niepełnym wymiarze, chociaż różnice między poszczególnymi krajami także i tu są znaczne i wahają się od 1,7% w Bułgarii do 43,0% w Holandii.

Po 55 roku życia wzrasta wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Średnia europejska to 22,0%. W Polsce 9,6% osób w wieku 55-64 pracuje na część etatu, w tym 6,3% mężczyzn i 14,1% kobiet.

 

 

Najwięcej osób zatrudnieniowych na czas określony w Europie jest w Polsce

 

Zatrudnieni na czas określony – udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych

Zatrudnieni na czas określony – udział % w ogólnej liczbie zatrudnionych

 

Polska jest w czołówce państw, w których osoby najmłodsze najczęściej zatrudniane są na czas określony. Dotyczy to aż 60,9% osób między 15 a 24 rokiem życia. Jeszcze więcej takich osób jest w Portugali (63,2%),  Słowenii (63,5%) oraz najwięcej w Hiszpanii – 69,0%.  Najmniejszy odsetek takich osób jest w Rumunii (2,4%), na Litwie (6,3%) i na Łotwie również 6,3%.

Średnio dla 28 krajów Unii Europejskiej 41,3% ludzi młodych wykonuje pracę tymczasową, średnia dla strefy euro jest wyższa i wynosi 51,1%.

Zatrudnienie na czas określony nie wyklucza zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W grupie wiekowej 25 – 54 najwięcej osób zatrudnionych jest na czas określony w Hiszpanii – 22,2% oraz w Polsce 19,0%.  Średnia dla UE to 10,4% a najmniej popularna taka forma zatrudnienia jest w Rumunii (0,9%), na Litwie (1,1%), Estonii (2,3%) oraz Łotwie (2,4%).

Jeszcze mniej popularne zatrudnienie na czas określony jest wśród osób w wieku 55 – 64.

W Polsce osób z tymczasowym zatrudnieniem w grupie 55-64 jest najwięcej - 12,5%, dotyczy to zarówno kobiet (12,6%) jak i mężczyzn (12,3%).

Średnia dla UE to 5,4%, a najmniej jest ich w Estonii (1,6%), Norwegii (1,7%), na Łotwie (2,1%) i w Austrii (2,4%).

 

Tygodniowy czas pracy Europejczyków

Według danych GUS w 2017r. Polacy pracowali 40,9 godzin w tygodniu – średnia dotyczy osób pracujących na pełny etat. Osoby pracujące na własny rachunek pracowały dłużej, średnio 46,5 godziny tygodniowo.

Tyle samo, co my (40,9 godzin) pracują Bułgarzy i Słoweńcy. Dłużej od Polaków pracują Portugalczycy (41,0 godzin), Grecy (41,0 godzin), Austriacy (41,3 godziny), Cypryjczycy (41,6 godzin), Szwajcarzy (41,8 godzin) oraz Brytyjczycy (42,1 godzin).  

Średnia dla UE wynosi 40,2 godziny.  Najkrócej pracują Duńczycy – 37,8 godzin tygodniowo, Norwegowie – 38,5 godzin, Holendrzy i Włosi – 39,0 godzin.

Osoby pracujące na własny rachunek pracują dłużej niż wynosi średnia dla danego kraju, wyjątkiem jest tu Rumunia gdzie takie osoby deklarują prace 40 godzin w tygodniu przy średniej wszystkich osób zatrudnionych na poziomie 40,6 godziny.

Polscy budowlańcy pracują 43,0 godziny tygodniowo, dłużej od nas pracują jedynie Brytyjczycy zatrudnieni w sektorze budowlanym – średnio 44,0 godziny w tygodniu.

Czas pracy w budownictwie niemal we wszystkich krajach Europy jest dłuższy niż średnia dla danego państwa. Wyjątkiem jest Cypr, Austria i Luksemburg. W Danii, Francji i na Malcie czas pracy w budownictwie nie różni się od średniej dla wszystkich pracowników zatrudnionych na pełny etat.

Również w budownictwie osoby zatrudnione na własny rachunek pracują dłużej, dotyczy to wszystkich Europejczyków z wyjątkiem Cypryjczyków i Litwinów.  

Średnio w UE osoby zatrudnione na własny rachunek pracują 4,7 godzin dłużej w tygodniu, a w Polsce 4,4 godziny dłużej niż pracownicy zatrudnieni w budownictwie ogółem kraju.

Mężczyźni pracują dłużej niż kobiety. Średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 40,9 godzin dla mężczyzn i 39,3 godzin tygodniowo dla kobiet. W Polsce w 2017r. mężczyźni pracowali średnio 41,7 godz. a kobiety 40,1 godz. Najdłużej w Europie pracują mężczyźni w Wielkiej Brytanii – 43,4 godz. i na Cyprze 42,7 godz. Najkrócej w Danii – 38,3 godz. i Norwegii – 38,8 godz.

Wśród Europejek najkrócej pracują Włoszki – 37,0 godz. i  Dunki 37,1, najdłużej Szwajcarki – 41,7 godz. tygodniowo.

 

Tygodniowy czas pracy w godzinach Europejczyków pracujących na pełny etat w 2017r.

Tygodniowy czas pracy Europejczyków pracujących na pełny etat w 2017r.

Tygodniowy czas pracy w godzinach pracujących na pełny etat w budownictwie w 2017r.

Tygodniowy czas pracy w godzinach Europejczyków pracujących na pełny etat w 2017r.

Tygodniowy czas pracy Europejczyków pracujących na pełny etat w 2017r

Tygodniowy czas pracy w godzinach pracujących na pełny etat w budownictwie w 2017r.

 

 

Tygodniowy czas pracy w godzinach pracowników zatrudnionych na pełny etat w 2017r.

Tygodniowy czas pracy w godzinach pracowników zatrudnionych na pełny etat w 2017r.

 

Jak długo są aktywni zawodowo Europejczycy ?

Polacy są aktywni zawodowo średnio 33,3 lata, mężczyźni 36,0 a kobiety 30,4 lat.  Krócej od Polaków pracują Luksemburczycy - 33,2 , Bułgarzy – 33, Belgowie – 32,9 , Grecy – 32,7 , a najkrócej Włosi – 31,6 lat.  Mężczyźni pracują dłużej przed emeryturą niż kobiety, wyjątkiem jest Litwa gdzie kobiety są aktywne zawodowo 36,3 a mężczyźni 35,4 lata.  Na Łotwie nie ma różnicy zarówno kobiety jak i mężczyźni pracują 36,2 lata.  Największa różnica między czasokresem aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn występuje na Malcie – 12 lat.

Najdłużej w Europie pracują Islandczycy – 47 lat , w tym mężczyźni – 48,8 i kobiety – 45,2 lata.

Mężczyźni najkrócej pracują w Bułgarii – 34,4 lata, a kobiety we Włoszech – 26,8 lat.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat od 2004 roku kobiety pracują dłużej, dotyczy to wszystkich krajów.  Aktywność zawodowa kobiet wzrosła w tym czasie od 0,5 roku w Rumunii do 10,8 lat na Malcie. W Polsce kobiety w 2017r. pracowały o 2,6 roku dłużej niż w 2004r. Średnio w UE aktywność zawodowa wzrosła o 3,5 roku.

Wśród mężczyzn nie widać tak dużego wzrostu aktywności zawodowej. Najwięcej, bo o 6 lat wzrosło zatrudnienie mężczyzn na Węgrzech.  W UE 28 średnio mężczyźni pracowali w 2017r. dłużej o 1,9 lat niż w 2004r., w Polsce o 3,4 lat.  Są też państwa gdzie aktywność zawodowa mężczyzn uległa skróceniu w Hiszpanii o 0,1 roku, Grecji o 1,2 roku i na Cyprze o 2 lata.

 

Jak długo aktywni zawodowo są mężczyźni i kobiety w Europie? Lata aktywności zawodowej Polaków według płci w latach 2004 – 2017

Jak długo aktywni zawodowo są mężczyźni i kobiety w Europie?

Lata aktywności zawodowej Polaków według płci w latach 2004 – 2017

 

 

Ile lat pracują Europejczycy?

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?