Rynek

Urlopy wypoczynkowe w Europie - w którym kraju pracownicy mogą liczyć na najdłuższy wypoczynek

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ile dni płatnego urlopu wypoczynkowego mają pracownicy w poszczególnych krajach w Europie? Okazuje się, że rozbieżności między krajami są znaczne. Jak wypada Polska pod względem liczby dni urlopu w stosunku do innych krajów europejskich?

 

Eurostat przeprowadza badanie struktury zarobków co cztery lata (ostatnie takie badanie przeprowadzone zostało w 2018r.). Niniejszy artykuł aktualizuje wcześniej dostępne dane.
W ramach badania Eurostat zbiera informacje o liczbie dni płatnego urlopu w ciągu roku w poszczególnych krajach Europejskich. Badaniem objęte są przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników (w niektórych krajach zbierane są informacje od firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników).

Badanie dotyczy łącznej liczby płatnych dni urlopu w roku, z wyłączeniem urlopu chorobowego i dni urzędowo wolnych od pracy. Dotyczy sumy rocznej wszystkich normalnie wynagradzanych dni urlopu, włącznie z tymi przyznanymi pracownikowi z powodu wieku, wykonywania specjalnych obowiązków, wysługi lat itp. Do celów porównawczych, każdy tydzień urlopu to pięć dni.

Dla celów badania pracownikami są wszystkie osoby, które mają bezpośrednią umowę o pracę z przedsiębiorstwem lub jednostką lokalną i otrzymują wynagrodzenie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz czas trwania umowy (na czas określony lub nieokreślony).

 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w Polsce

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin pracy przysługuje:

  • 20 dni urlopu płatnego – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu płatnego – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Do okresu zatrudnienia wliczany jest m.in. okres nauki oraz okresy poprzedniego zatrudnienia.

Kodeks pracy określa minimalny wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi, pracodawca może zwiększyć ten wymiar np. wybranej grupie pracowników bądź pojedynczym osobom.

Są też określone grupy pracowników uprzywilejowanych (w ramach umów zbiorowych), którzy mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

 

Kto ma najwięcej urlopu w Europie?

 

Ostatnio przeprowadzone przez Eurostat badania pokazują, że najdłuższe płatne urlopy wypoczynkowe w Europie mają pracownicy zatrudnieni we Francji – średnio to 35 dni w roku i to często przy 35 godzinnym tygodniu pracy.

Na 29 dni płatnego urlopu w roku mogą liczyć pracownicy na Węgrzech, w Słowenii i na Malcie. W kolejnych czterech krajach średnia liczba dni urlopu w roku to 27 – tyle dni płatnego wypoczynku mieli pracownicy w Szwecji, Wielkiej Brytanii, w Słowacji i na Cyprze.

Polska z 26 dniami płatnego urlopu wypoczynkowego plasuje się na poziomie średniej dla 27 krajów unijnych. Taką samą liczbę dni urlopu dysponują jeszcze pracownicy w Luksemburgu.

 

Badanie Eurostatu wykazuje, że najniższy wymiar urlopu wynosi 20 dni w roku i dotyczy pracowników w Belgii. O dwa dni więcej przysługuje zatrudnionym osobom w Danii i Szwajcarii. Na 23 dni urlopu płatnego mogą liczyć pracownicy w Estonii, Portugalii, Hiszpanii i na Łotwie.

 

 

Średnia liczba dni urlopu wypoczynkowego w poszczególnych krajach europejskich

Liczba dni urlopu płatnego w Europie

 

Ile dni urlopu dla budowlańców w różnych krajach Europy?

 

Zebrane dane pozwalają porównać średnią liczbę dni urlopu w wybranych sektorach gospodarki, m.in. również w budownictwie. Jako że nasz portal zajmuje się szeroko rozumianą tematyką budowlaną, prezentujemy te dane.

Jak wynika z powyższego wykresu w większości krajów europejskich budowlańcy mają mniej dni płatnego urlopu niż wynosi średnia dla całego kraju. Może to wynikać ze struktury zatrudnienia, stażu pracy itd.
Największa różnica na niekorzyść zatrudnionych w budownictwie dotyczy Włoch, gdzie wynosiła aż 5 dni. O cztery dni krótszym, płatnym wypoczynkiem dysponują pracownicy zatrudnienie w sektorze budowlanym w Słowenii, na Malcie i Cyprze. O 3 dni krócej wypoczywają na urlopach budowlańcy we Francji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, w Czechach i Estonii. Średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej nie różni się dla budownictwa i wszystkich sektorów gospodarki. Taka sytuacja występuje jeszcze w Szwecji i w Grecji.

Są też kraje, gdzie sytuacja jest odwrotna, to w budownictwie urlop jest dłuższy od średniej dla całego kraju. Dotyczy to Holandii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Islandii i Luksemburga.

W Polsce pracownicy zatrudnieni w budownictwie średnio dysponowali 24 dniami płatnego urlopu wypoczynkowego, czyli o 2 dni mniej niż wynosiła średnia ogólnokrajowa dla wszystkich pracowników.

 

 

Liczba dni urlopu a lata pracy w różnych krajach w Europie

 

We wszystkich państwach europejskich wymiar urlopu jest zróżnicowany w zależności od stażu pracy. Pracownicy zatrudnieni najkrócej zwykle uzyskują mniej dni urlopu niż ich koledzy z dłuższym stażem pracy, choć zdarzają się wyjątki, które mogą wynikać z różnych względów np. struktury zatrudnienia, uprzywilejowania osób młodych lub z długim okresem zatrudnienia.

 

Liczba dni urlopu w roku w zależności od stażu pracy w Europie

kraj

Staż pracy

poniżej roku

1 do 5

6 do 9

10 do 14

15 do 19

20 do 29

powyżej 30

Austria

26

22

23

23

24

27

29

Belgia

23

20

20

20

21

20

20

Bułgaria

26

23

25

26

29

34

33

Chorwacja

20

23

25

26

26

28

29

Cypr

29

23

26

27

31

32

29

Czechy

20

25

26

26

27

27

29

Dania

18

21

24

24

24

25

25

Estonia

17

22

23

23

24

25

27

Finlandia

8

24

27

28

30

30

31

Francja

32

33

34

35

36

37

38

Grecja

23

23

26

27

27

28

28

Hiszpania

23

22

23

24

24

25

24

Holandia

20

23

25

25

25

26

27

Irlandia

21

22

22

25

26

27

27

Islandia

23

23

25

27

27

27

28

Litwa

25

21

22

23

25

27

29

Luksemburg

32

26

25

25

26

25

27

Łotwa

24

22

23

24

25

27

28

Malta

26

28

31

33

35

31

31

Niemcy

21

23

24

25

26

27

27

Norwegia

24

23

24

24

25

25

21

Polska

17

24

27

28

30

30

31

Portugalia

20

22

23

23

24

24

25

Rumunia

21

23

25

26

28

31

32

Słowacja

19

26

28

29

31

30

31

Słowenia

25

26

29

30

31

33

35

Szwajcaria

21

21

22

22

22

24

25

Szwecja

16

27

27

27

28

28

29

Węgry

22

29

30

31

32

33

35

Wielka Brytania

35

25

26

27

28

28

28

Włochy

23

22

26

26

25

27

29

UE 27

24

24

26

27

27

28

29

 

Liczba dni urlopu w zależności od wykształcenia pracowników w różnych krajach w Europie

 

Czy poziom wykształcenia pracowników ma wpływ na ilość dni płatnego urlopu?

Publikowane na stronach Eurostatu dane pokazują średnią liczbę dni urlopu płatnego, przysługującego pracownikowi w ciągu roku z podziałem pracowników według poziomu wykształcenia.
Do pierwszej grupy zaliczeni zostali pracownicy z wykształceniem zawodowym, podstawowym i poniżej podstawowego.
Druga grupa to pracownicy z wykształceniem średnim i policealnym.
Trzecia grupa to pracownicy z wykształceniem wyższym.

Zasadniczo poziom wykształcenia nie ma bezpośredniego wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego (lata nauki, np. w Polsce, mogą być zaliczany do staży pracy dla potrzeb ustalenia wymiaru urlopu). Większy wpływ ma struktura zatrudnienia i staż pracy.
Mimo to, jak pokazuje poniższe zestawienie, do nielicznych należą kraje, gdzie średnia liczba dni urlopu wypoczynkowego jest identyczna, niezależnie od poziomu wykształcenia. Dotyczy to Austrii, Grecji i Portugali, prawdopodobnie dlatego, że dla tych krajów nie podano pełnych danych. W pozostałych krajach pracownicy z najniższym wykształceniem mogą liczyć na mniejszą liczbę dni urlopu niż ich koleżanki i koledzy zwłaszcza ci z wyższym wykształceniem.

W Polsce pracownicy z podstawowym wykształceniem dysponowali przeciętnie w ciągu roku 23 dniami płatnego urlopu wypoczynkowego, pracownicy ze średnim wykształceniem - 24 dni urlopu, a pracownicy z wykształceniem wyższym - 28 dni urlopu płatnego

 

Liczba dni urlopu w roku w zależności od poziomu wykształcenia

kraj

wykształcenie

podstawowe i poniżej

średnie

wyższe

Austria

24

24

24

Belgia

19

20

21

Bułgaria

23

23

29

Chorwacja

24

24

26

Cypr

25

25

29

Czechy

24

25

28

Dania

19

22

24

Estonia

21

22

24

Finlandia

23

24

26

Francja

32

33

37

Grecja

24

24

24

Hiszpania

22

23

25

Holandia

22

24

26

Irlandia

21

22

27

Islandia

22

27

27

Litwa

21

23

24

Luksemburg

25

26

27

Łotwa

21

22

25

Malta

25

27

36

Niemcy

21

24

27

Norwegia

22

23

24

Polska

23

24

28

Portugalia

23

23

23

Rumunia

23

23

28

Słowacja

24

26

30

Słowenia

28

28

30

Szwajcaria

21

22

22

Szwecja

25

26

29

Węgry

25

28

32

Wielka Brytania

25

26

28

Włochy

22

25

32

UE 27

23

25

28

 


 źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?