Rynek

Struktura produkcji energii w Polsce i pozostałych krajach UE

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Energia produkowana w Unii Europejskiej pochodzi głownie z odnawialnych źródeł energii i biopaliw. W Polsce dominują stałe paliwa kopalne, czyli głownie węgiel, a pod względem udziału OZE w strukturze produkcji energii, zajmujemy przedostatnie miejsce wśród 28 krajów unijnych.

 

Żaden kraj w Unii Europejskiej nie jest samowystarczalny pod względem energetycznym. Ponad połowa dostępnej w UE energii brutto pochodzi z źródeł importowanych. Do Unii importowane są głównie produkty ropopochodne i gaz ziemny.

 

Na podstawie danych Eurostatu prześledzimy produkcję energii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Głównym źródłem produkowanej w UE energii są odnawialne źródła i biopaliwa (OZE), których udział w 2019r. w produkcji ogółem wyniósł 32,8%, w następnej kolejności jest energia jądrowa 28,4%, stałe paliwa kopalne 14%, gaz ziemny 11,7% oraz produkty ropopochodne 10,3%.

 

Jak na tym tle wygląda struktura produkcji energii w Polsce pokazuje poniższy wykres. Trzy czwarte produkowanej w Polsce energii pochodzi ze stałych paliw kopalnych.

 

Porównanie struktury produkcji energii w Polsce i Unii Europejskiej

Porównanie struktury produkcji energii w Polsce i UE

 

Największym producentem energii w Unii Europejskiej jest Francja, wytwarza 18,1% energii produkowanej w UE. Głównym jej źródłem jest energia jądrowa, która w 2019r. stanowi 77,6% całkowitej krajowej produkcji energii. Ponad 20% stanowi energia produkowana z odnawialnych źródeł energii i biopaliw.

 

Francja jest największym producentem energii jądrowej w Unii Europejskiej, a jej produkcja to niemal połowa energii jądrowej wytworzonej w UE. Energię jądrową w 2019r. produkowało 14 państw członkowskich UE. Drugim po Francji producentem energii jądrowej są Niemcy (9,2%), następnie Szwecja (7,7%), Hiszpania (7,2%), Wielka Brytania (6,3%), Belgia (5,4%).
W krajowej produkcji, energia jądrowa odgrywa istotną rolę w takich krajach jak: Belgia (71,1% energii wytwarzanej w kraju), Słowacja (58,3%), Szwecja (43,9%), Hiszpania (43,5%), Słowenia (40,7%), Węgry (38,1%) oraz Bułgaria (36,8%), Finlandia (29,5%) i Czechy (29,2%).

 

Wielkość produkcji energii w państwach członkowskich UE w 2019r. [TOE]

Wielkość produkcji energii w państwach członkowskich UE w 2019r.

 

Udział Wielkiej Brytanii w produkcji energii UE to 16,4% a Niemiec 14,3%. Struktura wytwarzanej energii w tych krajach znacząco się różni. W Wielkiej Brytanii 44,3% wytworzonej produkcji powstało w 2019r. z produktów ropopochodnych, 28% z gazu ziemnego, 14,4% z odnawialnych źródeł energii i biopaliw, 10,9% z energii jądrowej oraz 1,2% z stałych paliw kopalnych.
W Niemczech głównym źródłem produkowanej energii są odnawialne źródła energii i biopaliwa (43,5%), na drugim miejscu stałe paliwa kopalne (27%), następnie energia jądrowa (18,3%) oraz ok. 3-4% gaz ziemny i produkty ropopochodne.

 

Polska jest czwartym w kolejności producentem energii w UE, a nasz udział to 8,0%. Na tle innych krajów wyróżniamy się wysokim udziałem stałych paliw kopalnych (głównie węgla), które są źródłem 74,7% wytworzonej energii w naszym kraju. Polska produkuje energię ze źródeł odnawialnych i biopaliw, których udział w krajowej produkcji to 16% oraz z gazu ziemnego (5,8%) i produktów ropopochodnych (1,7%).
Polska jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej, a nasza produkcja w 2019r. stanowiła 42,8%. Stałe paliwa kopale wydobywane były w 2019r. w 10 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Drugą pozycję pod względem wielkości produkcji węgla zajmują Niemcy, a ich udział w produkcji w UE to 27,5%, następnie Czechy (12,9%), Grecja (5%), Bułgaria (4,5%), Rumunia (3,3%) oraz Wielka Brytania (1,4%), Węgry (1,0%), Słowenia (0,9%) i Słowacja (0,3%).

Stałe paliwa kopalne stanowią istotne źródło produkowanej energii poza Polską również w Grecji (61% krajowej produkcji energii), Czechach (49,6%), Bułgarii (40%), Niemczech (27%), Słowenii (26,4%).

 

Gaz ziemny jest głównym źródłem energii produkowanej w Holandii (72,3%), stanowi też ponad połowę produkowanej energii w Irlandii (51,8% w 2019r.).
Największym producentem gazu ziemnego w UE jest Wielka Brytania – 39,4% produkcji UE, następnie Holandia (27,8%) oraz Rumunia (9,6%) i Niemcy (4,6%).

Ropa naftowa jest głównym źródłem energii produkowanej w Danii (41,2%), chociaż jej udział w produkcji unijnej to 6,7%. Znacznie większy udział ma Wielka Brytania 70,4%, jest to też podstawowe źródło produkowanej energii w tym kraju (44,3%).

 

Podstawowym źródłem produkowanej w Unii energii są odnawialne źródła i biopaliwa. We wszystkich 28 państwach UE ich udział w 2019r. wynosił 32,8%, a dla 19 państw strefy euro (EU-19) udział OZE osiągnął 40%. Wśród państw unijnych największy udział energii powstającej z OZE jest w Niemczech (18,9%), w następnej kolejności we Francji (11,3%), we Włoszech (11,2%), w Szwecji (8,2%), w Hiszpanii (8%) i w Wielkiej Brytanii (7,2%). Pomimo iż Wielka Brytania jest na szóstym miejscu w UE pod względem wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, to w strukturze wytwarzanej energii w tym kraju OZE stanowi zaledwie 14,4% - co sytuuje ten kraj na ostatnim miejscu w UE.

Przedostatnie miejsce w UE zajmuje Polska, nasz udział OZE w energii wytwarzanej w kraju to 16%.

 

Na Macie cała energia (100%) wyprodukowana pochodzi z OZE, chociaż jej wielkość w bilansie UE jest znikoma i stanowi zaledwie 0,2%. Malta należy do najbardziej uzależnionych od importu energii krajów w UE, tylko niecałe 3% dostępnej energii jest produkowane w tym kraju, reszta pochodzi z importu. Na Łotwie niemal cała energia wytwarzana powstaje również z OZE (99,5%), a jej udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE to 1,2%.

Poza Maltą i Łotwą źródła odnawialne i biopaliwa są dominującym źródłem produkowanej energii w takich krajach jak: Portugalia (97,5% produkcji krajowej), Cypr – 97,5%, Luksemburg – 83,6%, Austria – 82,9%, Litwa – 81,1%, Włochy – 73,4%, Finlandia – 62,8%, Chorwacja – 58,5%, Hiszpania – 55,2%, Szwecja – 53,9%, Niemcy – 43,5 i Estonia – 38%.

 

Struktura produkcji energii w krajach Unii Europejskiej [%]

Struktura produkcji energii w krajach Unii Europejskiej

 

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział energii jądrowej

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział energii jądrowej

 

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział stałych paliw kopalnych

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział stałych paliw kopalnych

 

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział gazu ziemnego

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział gazu ziemnego

 

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział produktów ropopochodnych

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział produktów ropopochodnych

 

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział OZE

Struktura produkcji energii w krajach UE - udział OZE

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?