Rynek

Rynek niemieszkaniowy w latach 2005 - 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Budownictwo niemieszkaniowe to zarówno hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe i handlowo-usługowe, budynki transportu, łączności, dworce i garaże, budynki przemysłowe i magazynowe, budynki użyteczności publicznej (m.in. muzea, biblioteki, szkoły, szpitale, zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej) oraz budynki gospodarstw rolnych i budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego.
Nawet w ramach jednej kategorii istnieją istotne różnice np. w ramach kategorii budynki handlowo-usługowe znajdą się i wielkopowierzchniowe hale handlowe i niewielkie sklepiki czy punkty usługowe.  Tak wielka różnorodność powoduje, że analiza tego segmentu rynku budowlanego jest trudna, a wynika to również z braku dostępnych szczegółowych informacji i danych statystycznych.

Prezentowana analiza oparta jest na dostępnych informacjach z Głównego Urzędu Statystycznego.
Informacje te dotyczą liczby realizowanych budynków niemieszkalnych, ich kubatury, powierzchni użytkowej i lokalizacji. Koncentruje się na zmianach na przestrzeni ostatnich 12 lat w obszarze budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w wyodrębnionych kategoriach w całym kraju jak i w poszczególnych województwach.
 

Porównując liczbę budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania widać, że budynków mieszkalnych buduje się znacznie więcej, za to pod względem kubatury przeciętny budynek niemieszkalny jest prawie 5-krotnie większy.

 

Porównanie liczby budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania
 

Porównanie liczby budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania

 

 

Analizując strukturę budynków niemieszkalnych widać wahania pomiędzy poszczególnymi latami, widać też, jakie budynki dominują. Liczebnie – są to pozostałe budynki niemieszkalne (głównie budynki gospodarstw rolnych) oraz budynki transportu i łączności, w następnej kolejności budynki handlowo-usługowe oraz budynki przemysłowe i magazynowe. Najmniej realizowanych jest budynków biurowych.
Uwzględniając kubaturę, dominują budynki przemysłowe i magazynowe, a budynki transportu i łączności (wyróżniające się ze wzgl. na ich liczbę), spadają niemal na ostatnią pozycję.

W roku 2016 oddano do użytkowania mniej budynków niemieszkalnych niż w roku poprzenim, jedynie budynków zakwaterowania turystycznego, budynków magazynowych i budynków gospodarstw rolnych oddano więcej niż przed rokiem. Największy spadek zanotowano wśród budynków użyteczności publicznej i hoteli.
Poniżej szczegółowa analiza poszczególnych kategorii rynku budownictwa niemieszkaniowego.
 

 

Liczba budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według kategorii

Liczba budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według kategorii

 

Kubatura ogółem budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według kategorii [tys. m3]
 

Kubatura ogółem budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania według kategorii [tys. m3]

 

 

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego

 

Liczba oddanych budynków niemieszkaniowych nie jest miarodajną jednostką do porównywania wyników nawet, jeżeli porównujemy budynki w ramach jednego segmentu, co widać na przykładzie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego. Widać, że budynków zakwaterowania turystycznego buduje się średnio dwa razy więcej niż hoteli, ale to hotele mają zdecydowaną przewagę pod względem kubatury. Istnieją też znaczne różnice w kubaturze hoteli np. w 2011r, liczba budynków zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego (-13,7%) podczas gdy ich kubatura wzrosła (+7,9%). 
Średnia kubatura hotelu to 7,0 tys. m3 w 2016r., 5,9 tys. m3 w 2015r. i 4,1 tys. m3 w 2006r.
Kubatura średnia budynków zakwaterowania turystycznego waha się od 250 m3 w 2015r. do 1400 m3 w 2009r.

 

Liczba i kubatura ogółem hoteli oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem hoteli oddanych do użytkowania

 

 

Liczba i kubatura ogółem budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania

 

Gdzie buduje się hotele i budynki zakwaterowania turystycznego?

Biorąc pod uwagę liczbę budynków można stwierdzić, że hotele i budynki zakwaterowania turystycznego budowane są głównie w woj. zachodniopomorskim, a w następnej kolejności, ale ze znaczną różnicą na pomorzu i podkarpaciu.  Wielkość tych budynków w woj. zachodniopomorskim jest stosunkowo niewielka, znacznie poniżej średniej krajowej, za to te oddawane w województwach; mazowieckim i małopolskim są zdecydowanie większe. 

 

Liczba hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w województwach
 

Liczba hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w województwach

 

 

Kubatura ogółem hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]
 

Kubatura ogółem hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]

 

 

Budynki biurowe

 

Rocznie oddawanych jest ok 600 budynków biurowych, a ich średnia kubatura na podstawie wyników ostatnich 10 lat to 8 tys. m3. W 2016r. średnia kubatura oddanych budynków biurowych była wyższa i wyniosła 11,3 tys. m3, a dla przykładu w 2011r. 6,3 tys. m3., Czyli i tu też występują znaczne różnice.  Najwięcej budynków biurowych oddawanych jest w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Po uwzględnieniu kubatury wynika, że te budowane na Mazowszu są większe niż w pozostałych województwach.

 

Liczba i kubatura ogółem budynków biurowych oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem budynków biurowych oddanych do użytkowania

 

 

Liczba budynków biurowych w województwach oddanych do użytkowania
 

Liczba budynków biurowych w województwach oddanych do użytkowania

 

 

Kubatura ogółem budynków biurowych oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]
 

Kubatura ogółem budynków biurowych oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]

 

 

Budynki handlowo-usługowe

 

Rocznie buduję się średnio ok. 3,5 tys. budynków handlowo-usługowych, a kubatura takiego obiektu to 4,5 tys. m3.
W 2013r. średnia kubatura wyniosła 5,8 tys. m3, w 2014r. – 4,4 tys. m3, a w 2016r. 5,4 tys. m3. ·Najwięcej budynków handlowo-usługowych buduje się w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim, a ich kubatura wykazuje znaczące zróżnicowanie w poszczególnych latach.

 

Liczba i kubatura ogółem budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

 

 

Liczba budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w województwach
 

Liczba budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w województwach

 

 

Kubatura ogółem budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]
 

Kubatura ogółem budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]

 

 

Budynki łączności, dworców i terminali

 

Budynków łączności, dworców i terminali buduje się w Polsce tylko kilkadziesiąt w ciągu roku (średnio 50 szt.), ale ich kubatura jest znacząca. W latach 2005 – 2016 średnia kubatura tego rodzaju budynków wahała się od 2,0 tys. m3 (2005r.) do 27,5 tys. m3 (2016r.). Trudno wskazać gdzie takich budynków powstaje najwięcej, to zależy od roku. Niewątpliwie w województwie opolskim jest ich najmniej.

 

Liczba i kubatura ogółem budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania

 

 Liczba budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania w województwach
 

Liczba budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania w województwach

 

 

Kubatura ogółem budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]
 

Kubatura ogółem budynków łączności, dworców i terminali oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]

 

 

Garaże

 

Liczba budynków garaży rocznie jest niewiele mniejsza od 6,5 tys. a średnia kubatura to ok. 200 m3. Najwyższa była w 2009r. - 293 m3. Ich liczba jest dość stabilna w porównaniu do innych kategorii budynków niemieszkalnych.
Najwięcej garaży buduje się w województwie śląskim i wielkopolskim, najmniej w województwach opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Garaże budowane na Mazowszu są największe.

 

Liczba i kubatura ogółem budynków garaży oddanych do użytkowania
 

Liczba i kubatura ogółem budynków garaży oddanych do użytkowania

 

 Liczba budynków garaży oddanych do użytkowania w województwach
 

 Liczba budynków garaży oddanych do użytkowania w województwach

 

Kubatura ogółem budynków garaży oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]
 

Kubatura ogółem budynków garaży oddanych do użytkowania w województwach [tys.m3]

 

 

Budynki przemysłowe

 

Po kilku latach spadkowych w 2015r. oddano do użytku 1183 budynki przemysłowe o 23,7% więcej niż w roku poprzednim. Kubatura również wzrosła, ale nie w tak znaczący sposób - o 9,2% i wynosiła 21,1 tys. m3. W latach 2007-2008 rekordowych dla całej branży budowlanej oddano ponad 1,3 tys. budynków przemysłowych a ich średnia kubatura wyniosła odpowiednio 17,5 tys. m3 i 17,9 tys. m3. Od 2011 r. oddano do użytku rocznie ok. 900 - 950 budynków przemysłowych, a ich średnia kubatura wahała się od 15,4 tys. m3 do 19,3 tys. m3 (2014r.). Oddane w ubiegłym roku budynki miały wyjątkowo wysoką średnia kubaturę (28,6 tys.m3).
Jeszcze kilka lat temu najwięcej budynków przemysłowych budowało się w województwach wielkopolskim i śląskim. W ostatnim roku dominowały województwa wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie i śląskie. Najmniej oddaje się budynków przemysłowych w województwie świętokrzyskim i opolskim.

 

 

 Liczba i kubatura ogółem budynków przemysłowych oddanych do użytkowania
 

 Liczba i kubatura ogółem budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

 

 

Liczba budynków przemysłowych oddanych do użytkowania w województwach