Rynek

Rynek mieszkaniowy - luty 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ocena rynku mieszkaniowego po zmianach w statystyce GUS. Zmiany dotyczą głównych kategorii: budownictwa indywidualnego oraz budownictwa na sprzedaż i wynajem. Jak wpłynie to na wyniki i wskaźniki rynku mieszkaniowego?

 

Zmiany w statystyce mieszkań

 

Główny Urząd Statystyczny poinformował o zmianach dokonanych w statystyce mieszkań.
Począwszy od stycznia 2018r. dane dotyczące efektów „budownictwa indywidualnego” dotyczyć będą tylko mieszkań realizowanych na własne potrzeby inwestora, zaś mieszkania na sprzedaż lub wynajem realizowane przez inwestorów indywidualnych dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do „budownictwa na sprzedaż lub wynajem”.

Zmiany te wymagają korekty wyników z lat poprzednich, aby można je było porównywać do wyników roku bieżącego, ale na to musimy jeszcze poczekać.

Pozostałe kategorie inwestorów (spółdzielnie, TBS, mieszkania zakładowe i komunalne) nie uległy zmianie, dane są porównywalne do lat ubiegłych.

Jak zmiany te wpłyną na wyniki rynku mieszkaniowego?

Zmniejszy się liczba mieszkań indywidualnych a wzrośnie liczba mieszkań na sprzedaż i wynajem.  Aby oszacować skalę można odwołać się do wyników podawanych przez GUS o liczbie mieszkań oddawanych do użytku przez inwestorów indywidualnych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Widoczny jest wzrost udziału takich mieszkań w strukturze oddawanych mieszkań. Według wstępnych szacunków w roku 2017 wyniósł on 8,3%. Coraz więcej inwestorów indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą angażuje się w budowę mieszkań na sprzedaż lub wynajem.

W strukturze budownictwa indywidualnego udział mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem wahał się od 7-8%  w latach 2005-2007 i w 2010r. do niemal 18% w roku 2017, czyli prawie co piąte mieszkanie zostało wybudowane w tej formie.

Dodanie do dotychczasowej kategorii mieszkań na sprzedaż i wynajem również tych realizowanych przez inwestorów indywidualnych, na podstawie wyników historycznych, wpłynie na wzrost rzędu 14%.

 

Struktura mieszkań oddawanych do użytku w latach 2005 - 2017

Struktura mieszkań oddanych do użytku w latach 2005-2017

 

Struktura budownictwa indywidualnego oraz udział mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez inwestorów indywidualnych

Struktura budownictwa indywidualnego oraz udział mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez inwestorów indywidualnych

 

 

Struktura budownictwa na sprzedaż i wynajem po zmianach w statystyce oraz udział mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez inwestorów indywidualnych

Struktura budownictwa na sprzedaż i wynajem po zmianach w statystyce oraz udział mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez inwestorów indywidualnych

 

 

Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń – luty 2018r.

 

Jak zwykle na początku roku istotny wpływ na wyniki może mieć pogoda, która sprzyjała budowlańcom, ale ubiegły rok był porównywalny pod tym względem. Po dwóch miesiącach br. pozwolenia na budowę wzrosły w stosunku do wyników roku poprzedniego o 11,2%, inwestorzy rozpoczęli budowę 27 800 mieszkań – wzrost 20,3% r/r. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania o 10% r/r, w lutym oddano ponad 16 tys. mieszkań, co jest nietypowe jak na początek roku – wynik słabszy od listopada czy grudnia o 2 tys. mieszkań.

Jeszcze lepiej prezentują się te wyniki, jeżeli odniesiemy je do wyników średnich z ostatnich 10 lat.

Np. liczba rozpoczętych budów mieszkań w ciągu dwóch miesięcy 2018r. jest wyższa od średniej 10-letniej o blisko 75%.

 

Budownictwo indywidualne

Jeżeli przyjmiemy, że udział inwestycji na sprzedaż i wynajem realizowanych przez inwestorów indywidualnych kształtuje się na poziomie 18% (tak jak wynika z struktury mieszkań oddanych do użytku) – co może być obarczone pewnym błędem, to spadek na tym właśnie poziomie oznacza utrzymanie poziomu roku poprzedniego.  Taką sytuację mamy w pozwoleniach na budowę. Liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 5,7% co może oznaczać wzrost do porównywalnych danych z roku poprzedniego.

 

Budownictwo na sprzedaż i wynajem

Na podstawie danych z lat ubiegłych można przyjąć, że wzrost na poziomie 14%  wynika ze zmian w statystyce, przy założeniu że udział inwestorów indywidualnych budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem w roku 2018 nie uległa zasadniczym zmianom i pamiętając o przesunięciu ok. 2 letnim od rozpoczęcia budowy mieszkania do oddania do użytkowania, a w przypadku pozwoleń na budowę jeszcze dłuższym.

Osiągnięte po dwóch miesiącach wyniki niewątpliwie były lepsze od ubiegłorocznych. Wzrosty na poziomie 28,9% r/r dla pozwoleń na budowę, 37,8% r/r dla mieszkań rozpoczętych i 43,8% r/r dla mieszkań oddanych do użytku daleko przewyższają poziom zmian statystycznych.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

Mieszkania ogółem

luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - luty 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 22 178 11 908 11 544 2017 37 264 23 116 26 899
2018 20 671 13 851 16 015 2018 41 454 27 800 29 576
2018/2017 -6,8% 16,3% 38,7% 2018/2017 11,2% 20,3% 10,0%

 

Mieszkania indywidualne

luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - luty 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 8 581 5 112 5 765 2017 15 335 8 640 14 693
2018 6 598 4 558 6 138 2018 12 636 8 145 12 546
2018/2017 -23,1% -10,8% 6,5% 2018/2017 -17,6% -5,7% -14,6%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - luty 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 13 307 6 583 5 359 2017 21 327 13 877 11 398
2018 13 073 8 978 9 460 2018 27 486 19 123 16 385
2018/2017 -1,8% 36,4% 76,5% 2018/2017 28,9% 37,8% 43,8%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - luty 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 187 24 147 2017 374 323 325
2018 947 171 177 2018 1 103 277 294
2018/2017 406,4% 612,5% 20,4% 2018/2017 194,9% -14,2% -9,5%

 

Mieszkania spółdzielcze

luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - luty 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 103 189 273 2017 228 276 483
2018 53 144 240 2018 229 255 351
2018/2017 -48,5% -23,8% -12,1% 2018/2017 0,4% -7,6% -27,3%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 454                    
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 11,2%                    
2018/śr 87,9% 67,9%                    

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800                    
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3%                    
2018/średnia 100,1% 74,4%                    

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 561 29 576                    
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 378 95 719 110 126 124 343 141 761 159 888 178 460
śr - 10 lat 13 872 24 536 35 718 47 283 57 380 68 209 81 554 93 066 105 158 120 240 134 323 152 268
2018/2017 -11,7% 10,0%                    
2018/średnia -2,2% 20,5%                    

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?