Rynek

Rynek mieszkaniowy - grudzień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r. przebiły ubiegłoroczne rekordy. Czy to ostatni tak dobry rok w mieszkaniówce? Wiele wskazuje, że tak.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

 

Rekordowe wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r.

Rynek mieszkaniowy nie wzrastał w 2018r. w takim tempie jak w roku poprzednim, ale wciąż charakteryzował się dodatnią dynamiką. Najbardziej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 7,7% r/r. W 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 221 907 mieszkań, o blisko 16 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017, to zbliżona liczba do średniej miesięcznej rozpoczynanych mieszkań.

Według wstępnych danych GUS w 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 257 072 mieszkań, o 6854 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniósł 2,7% r/r. To piąty rok wzrostu pozwoleń na budowę, a do podwojenia wyniku z roku 2013 zabrakło zaledwie 20 tys. mieszkań.

W 2018r. oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2017r. ich liczba wzrosła o 6 441 szt., ponad dwukrotnie mniej niż przyrosty w latach 2016 i 2017.

 

Aktywność na rynku mieszkaniowym inwestorów indywidualnych i deweloperów

Inwestorzy indywidualni w 2018r. uzyskali pozwolenia na budowę 91 485 mieszkań, rozpoczęli budowę 85 304 mieszkań oraz oddali do użytkowania 66 684 mieszkania.

Danych tych nie da się porównać z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metodologii GUS, do której doszło na początku 2018 roku. W jej efekcie do danych dotyczących aktywności deweloperów dodano również informacje o domach i mieszkaniach budowanych przez osoby indywidualne. Ważna jest tu deklaracja, że mieszkania nie są budowane na własne potrzeby tylko na sprzedaż lub wynajem.  Jedynie informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania zostały skorygowane za lata 2016 i 2017, a wiec można je porównać z wynikami 2018r. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych była niższa w 2018r. niż w roku poprzednim o 1,4% r/r. i o 1,5% wyższa niż w roku 2016.

W 2018r. rozpoczęto budowę 131 627 mieszkań na sprzedaż i wynajem, a na 159 923 takich mieszkań uzyskano pozwolenia na budowę.  Deweloperzy oddali do użytkowania 111 550 mieszkań, o 6,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 6,2% r/r.

Aby odnieść wyniki do roku 2017 można je porównywać łącznie. Inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 251,4 tys. mieszkań łącznie, o 8 tys. więcej niż w roku 2017 (wzrost o 3,3% r/r). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli (216,9 tys.) wzrosła o 17 tys. tj. o 8,5% r/r.

 

Inwestycje mieszkaniowe pozostałych inwestorów w 2018r.

Mieszkań spółdzielczych oddano do użytkowania 3 002 szt. , to wzrost aż o 29,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ale rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań (spadek o 15,8% r/r.), a jeszcze mniej jest w planach – uzyskano pozwolenia na budowę 1732 mieszkań (wzrost o 7,0% r/r.).

W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 2664 mieszkań – o 20,7% mniej niż w roku ubiegłym, uzyskano pozwolenia na budowę 3932 mieszkań (spadek o 24,5% r/r.).

 

Perspektywy rynku mieszkaniowego na rok 2019

Chociaż informacje publikowane przez GUS pokazują wzrosty zarówno w kategorii pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczynanych jak też mieszkań oddanych do użytkowania, jednak spadająca dynamika wzrostów sugeruje, że rok 2018 może być ostatnim rekordowym rokiem w bieżącym cyklu koniunkturalnym.

Niepokój mogą budzić informacje o wzroście cen mieszkań, które według deweloperów są efektem wzrostu kosztów budowy, wynikających z wzrostu cen materiałów budowlanych i wzrostu kosztów zatrudnienia przy braku rąk do pracy.

Firmy z branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym notowane na warszawskiej GWP podały informacje o spadku sprzedaży w 2018r. o 14,5% r/r., a wyniki czwartego kwartału były aż o blisko 30% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Ostatnie dane banków pokazują też wyraźny spadek kredytów hipotecznych.

W kolejnych miesiącach 2019r. niezależnie od bieżącej koniunktury należy oczekiwać dalszych wzrostów liczby mieszkań oddanych do użytku. Statystyki w tej kategorii są efektem aktywności inwestorów sprzed około dwóch lata, a więc okresu odpowiadającego cyklowi inwestycyjnemu w budownictwie mieszkaniowym.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

  

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - grudzień 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 19 225 12 193 18 570 2017 250 218 205 990 178 342
2018 19 325 11 091 20 938 2018 257 072 221 907 184 783
2018/2017 0,5% -9,0% 12,8% 2018/2017 2,7% 7,7% 3,6%

 

Mieszkania indywidualne

grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-grudzień 2018 - mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 8 222 3 916 6 983 2017 114 905 94 483 67 657
2018 5 649 2 947 6 732 2018 91 485 85 304 66 684
2018/2017 -31,3% -24,7% -3,6% 2018/2017 -20,4% -9,7% -1,4%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-grudzień 2018 – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 439 7 846 10 980 2017 128 484 105 401 105 027
2018 13 053 7 973 13 365 2018 159 923 131 627 111 550
2018/2017 25,0% 1,6% 21,7% 2018/2017 24,5% 24,9% 6,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

 

Mieszkania pozostałe

grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-grudzień 2018  – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 371 195 278 2017 5 210 3 360 3 347
2018 387 101 379 2018 3 932 2 664 3 547
2018/2017 4,3% -48,2% 36,3% 2018/2017 -24,5% -20,7% 6,0%

 

Mieszkania spółdzielcze

grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-grudzień 2018 – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 193 236 329 2017 1 619 2 746 2 311
2018 236 70 462 2018 1 732 2 312 3 002
2018/2017 22,3% -70,3% 40,4% 2018/2017 7,0% -15,8% 29,9%

 

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596 173 640 193 226 217 999 237 747 257 072
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4% 2,6% 1,4% 2,2% 2,9% 2,7%
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4% 38,3% 35,2% 36,7% 37,8% 36,8%

 

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566 154 495 173 961 194 024 210 816 221 907
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6% 7,4% 8,2% 9,5% 8,8% 7,7%
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7% 39,9% 37,9% 38,5% 39,3% 38,4%

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 58 666 70 637 82 957 99 597 116 023 129 833 146 177 163 845 184 783
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 13,3% 7,9% 6,0% 4,2% 5,5% 4,5% 3,2% 2,5% 3,6%
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 24,1% 23,1% 21,6% 22,1% 24,7% 23,5% 21,6% 22,0% 21,4%

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?