Rynek

Rynek materiałów budowlanych - grudzień 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Raport zawiera ocenę rynku materiałów budowlanych w grudniu oraz w całym 2016 roku w oparciu o wstępne wyniki opublikowane przez GUS dla przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

Pełne dane poznamy w połowie 2017r. będą one uwzględniać wyniki produkcji przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników oraz ewentualne korekty wcześniej podanych informacji. W związku z tym poniżej prezentowane dane mogą się różnić od danych ostatecznych w zależności od technologii produkcji, organizacji firmy i wynikającej stąd liczby zatrudnionych.

 

Materiały ścienne murowe

Dobre wyniki na rynku mieszkaniowym miały niewątpliwie wpływ na wzrost produkcji ściennych elementów murowych. Kolejny rok rosła produkcja silikatów (12,9% r/r), uzyskany w 2016r. poziom był aż o 28,6% wyższy od średniej 10-letniej. 

Produkcja ceramiki budowlanej w 2016r. wzrosła o 8,9% w stosunku do roku ubiegłego i była 1,8% niższa od średniej ostatnich 10 lat.

Producenci betonu komórkowego wyprodukowali 4,9% więcej niż w roku 2015 i tu również był to poziom niższy od średniej z ostatnich 10 lat o 2,3%.

Porównanie potencjału rynku (liczonego, jako suma 12 miesięcznej produkcji) uzyskanego na koniec roku 2016 i analiza zmian tego potencjału od roku 2006 prowadzi do następujących wniosków:

 • największe wahania wielkości produkcji występują w silikatach, których produkcja w roku 2006 była ponad 60% niższa od aktualnego poziomu. Poziom produkcji uzyskany w roku 2016 jest najwyższy w analizowanym okresie (10 lat). Krzywa zmian potencjału jest skorelowana z liczbą rozpoczynanych budów na sprzedaż i wynajem.
 • poziom produkcji betonu komórkowego jest najbardziej stabilny, wykazuje najmniejsze wahania. Co prawda na przełomie lat 2007 i 2008 potencjał rynku był wyższy od obecnego ponad 30% ale w latach następnych amplituda odchyleń waha się w przedziale -15% do +5% .
 • potencjał rynku ceramiki budowlanej -najwyższy w roku 2008- był wyższy od obecnego o 20%. Produkcja ceramiki budowlanej jest mniej stabilna, wykazuje częstsze zmiany zarówno wzrosty jak i spadki.  

 

Spoiwa budowlane: cement, wapno, gips

W 2016r. wyprodukowano 15,5 mln. ton cementu, o 3,3% więcej niż w roku ubiegłym, a jednocześnie niewiele (2,0%) mniej od średniego poziomu produkcji z ostatnich 10 lat. Od trzech lat produkcja cementu utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat odchylenia od poziomu aktualnego wahały się od +20% (przełom roku 2011 i 2012) do -20% (w roku 2006).

Jeszcze mniejszą amplitudą wahań charakteryzuje się produkcja wapna. Poza kilkunastu procentowym wzrostem na przełomie lat 2007 i 2008 odchylenia od poziomu aktualnego wynoszą +/- 10%.  Roczna produkcja wyniosła 1,8 mln. ton, o 1,3% więcej niż  w roku 2015.

Najwyższy wzrost produkcji r/r wykazali producenci spoiw gipsowych (9,2%). Pomimo dość wysokiego wzrostu, uzyskana wielkość produkcji była tylko o 0,8% wyższa od średniej 10-letniej. Produkcja spoiw gipsowych jest najmniej stabilna, wykazuje najwyższe wahania, od poziomu ok. 40%  niższego w roku 2006 przez +23% w roku 2008 i kolejne już mniejsze wahania w latach następnych.

 

Masa betonowa prefabrykowana

Pomimo komunikowanego zastoju w inwestycjach infrastrukturalnych produkcja mas betonowych w roku 2016 wzrosła o 5,9% r/r do poziomu ponad 35 mln. ton. Wykres zmian potencjału dla tego segmentu rynku materiałów budowlanych pokazuje tendencję wzrostową od roku 2006, mimo okresowego spowolnienia i wzrostów w latach 2011 i 2012 (pamiętamy inwestycje Euro 2012) widoczny jest wyraźny trend wzrostowy.

 

 

Spis treści

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana
 4. Uwagi

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja ściennych materiałów murowych w grudniu 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w I - XII. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015     284   248  70,4 2015 4 296 2 867 991
2016    303    290    88,0 2016 4 505 3 123 1 118
2016/2015 6,7% 16,9% 25,0% 2016/2015 4,9% 8,9% 12,9%

 

Zmiany potencjały rynku wybranych ściennych materiałów budowlanych 2006-2016 w odniesieniu do poziomu z XII 2016r.

 

Produkcja betonu komórkowego

 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
2015 216 546 939 1 334 1 724 2 108 2 514 2 874 3 296 3 692 4 012 4 296
średnia z 10 lat 278 630 1 039 1 434 1 840 2 262 2 719 3 131 3 564 3 979 4 314 4 611
2016/2015 6,0% 10,8% 7,1% 6,2% 3,5% 5,0% 4,0% 5,5% 4,8% 4,0% 4,7% 4,9%
2016/średnia -17,8% -3,9% -3,2% -1,2% -3,0% -2,2% -3,8% -3,2% -3,1% -3,5% -2,6% -2,3%

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]


Produkcja ceramiki budowlanej
 

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 224    447    690    930    1 191    1 468    1 750    2 030    2 304    2 575   2 833 3 123
2015 150    340    570    810    1 080    1 334    1 598    1 859    2 119    2 374    2 619    2 867   
średnia z 10 lat 240    472   747   1 018   1 306   1 586   1 873   2 150    2 422   2 687    2 935   3 179   
2016/2015 49,3% 31,5% 21,1% 14,8% 10,3% 10,0% 9,5% 9,2% 8,7% 8,5% 8,2% 8,9%
2016/średnia -6,6% -5,4% -7,6% -8,6% -8,8% -7,5% -6,6% -5,6% -4,9% -4,2% -3,5% -1,8%

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 61    138    214    316    414    520    625    729    835    934    1 030 1 118
2015 59    123    214    303    395    482    577    662    751    841    920    991   
średnia z 10 lat 50    109    184   261    341    422    505   583   662    742    812    869   
2016/2015 3,4% 12,0% 0,1% 4,2% 4,8% 7,8% 8,3% 10,2% 11,2% 11,1% 11,9% 12,9%
2016/średnia 21,6% 26,8% 16,6% 21,2% 21,5% 23,3% 23,7% 24,9% 26,1% 25,8% 26,8% 28,6%

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]
 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja spoiw budowlanych w grudniu 2016r. Produkcja spoiw budowlanych w I - XII. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015     974    143,4    76,4 2015 15 016 1 803 1 155
2016     1 023    148,0     85,0  2016 15 516 1 826 1 261
2016/2015 5,0% 3,2% 11,3% 2016/2015 3,3% 1,3% 9,2%

 

Zmiany potencjały rynku spoiw budowlanych 2006-2016 w odniesieniu do poziomu z XII 2016r.

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 421    1 239    2 519    4 031    5 573    7 179    8 749    10 244    11 827    13 265    14 493 15 516
2015 496   1 188   2 537   3 891    5 455   6 936    8 509   9 902   11 405    12 884   14 042   15 016  
średnia z 10 lat 552   1 178   2 286   3 730    5 387    7 030    8 760    10 395    12 046    13 672   14 945   15 827  
2016/2015 -15,1% 4,3% -0,7% 3,6% 2,2% 3,5% 2,8% 3,5% 3,7% 3,0% 3,2% 3,3%
2016/średnia -23,7% 5,2% 10,2% 8,1% 3,5% 2,1% -0,1% -1,5% -1,8% -3,0% -3,0% -2,0%

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 134    277    438    607    769    919    1 060    1 209    1 363    1 524    1 677 1 826
2015 115    239    399    556    723    884    1 047    1 203    1 358   1 516    1 661   1 803  
średnia z 10 lat 124    250    402    563    731    892    1 060   1 222    1 383    1 552 1 701   1 835
2016/2015 16,5% 15,9% 9,8% 9,2% 6,4% 4,0% 1,2% 0,5% 0,4% 0,5% 1,0% 1,3%
2016/średnia 8,2% 10,9% 8,9% 7,9% 5,3% 3,0% 0,0% -1,1% -1,4% -1,8% -1,4% -0,5%

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych
 

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 68   176   292   403   510    618    747    862   971   1 078    1 176 1 261
2015 83   172   283   380    484    577   688    797    900    1 000   1 079   1 155  
średnia z 10 lat 89   189    304   413    518    626    740    851    963    1 074    1 164    1 251   
2016/2015 -18,8% 2,2% 3,0% 5,8% 5,3% 7,1% 8,5% 8,2% 7,8% 7,8% 9,0% 9,2%
2016/średnia -24,1% -7,0% -3,9% -2,4% -1,7% -1,4% 0,9% 1,2% 0,8% 0,3% 1,0% 0,8%

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

grudzień styczeń - grudzień
Produkcja betonu towarowego w grudniu 2016r. Produkcja betonu towarowego w I - XII. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015   2 628 2015 33 217
2016     2 719   2016 35 167
2016/2015 3,5% 2016/2015 5,9%

 

Zmiany potencjały rynku mas betonowych prefabrykowanych 2006-2016 w odniesieniu do poziomu z XII 2016r

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1 481   3 760   6 516   9 724   12 593   16 030   19 252   22 664   26 185   29 284   32 448 35 167
2015 1 751    3 807    6 515    9 434    12 304   15 178   18 498   21 250   24 476   27 773   30 589    33 217   
średnia z 10 lat 1 244   2 635    4 783    7 348    10 003   12 753   15 710   18 697   21 751   24 975   27 620   29 530   
2016/2015 -15,4% -1,2% 0,0% 3,1% 2,3% 5,6% 4,1% 6,7% 7,0% 5,4% 6,1% 5,9%
2016/średnia 19,0% 42,7% 36,2% 32,3% 25,9% 25,7% 22,5% 21,2% 20,4% 17,3% 17,5% 19,1%

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?