Rynek

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cel 13 zrównoważonego rozwoju wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Wymaga to ograniczenia globalnego ocieplenia przynajmniej o 2°C w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi oraz adaptacji państw do zagrożeń związanych klęskami żywiołowymi.

Cel 13 Zrównoważonego Rozwoju - Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

 

Wzrost średniej globalnej temperatury powietrza, podnoszenie się poziomu wód mórz i oceanów, rosnąca kwasowość oceanów oraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe, to skutki zmiany klimatu, które mają poważny wpływ na obszary przybrzeżne i nisko położone, w tym na wiele najsłabiej rozwiniętych krajów. Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, a jej niekorzystne skutki mają wpływ na rozwój wszystkich krajów, na wszystkich kontynentach. Zakłócają rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. W przyszłości niektóre regiony mogą stać się gorzej przystosowane do zamieszkania ze względu na niedobór wody i żywności.

 

Ludzie coraz częściej doświadczają skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą schematów pogodowych, zmian w zakresie ilości opadów atmosferycznych, podniesieniem poziomu mórz i oceanów, a także ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, znacznie przekraczającymi naturalną zmienność klimatu.

 

Jak alarmują eksperci emisja gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu. Jeśli nie podejmiemy działań, to zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu w obecnym stuleciu wzrośnie o ponad 3°C przy czym w niektórych regionach świata wzrost może być jeszcze wyższy.

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych. Emisja gazów cieplarnianych w jakimkolwiek miejscu na ziemi dotyka ludzi na całym świecie.

To najbiedniejsze kraje i grupy społeczne są najbardziej narażone i cierpią z powodu zmian klimatycznych, w wyniku dotykających ich klęsk żywiołowych i braku środków na ochronę przed ich skutkami.

Już teraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest kosztowne, a w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej.

Zdaniem naukowców niedopuszczenie by temperatura wzrosła o więcej niż 1,5°C, to najlepszy sposób na ocalenie planety przed niebezpiecznymi skutkami zmiany klimatu.

 

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) informuje, że globalne ocieplenie coraz bardziej oddziałuje na strukturę opadów atmosferycznych, poziom oceanów i siłę wiatrów we wszystkich regionach świata. W Europie i na całym świecie wzrasta częstotliwość i skala skrajnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, powodzie i pożary lasów.

 

Niniejszy artykuł, jest kolejnym z cyklu artykułów opisujących cele zrównoważonego rozwoju oraz zadania przypisane do poszczególnych celów przyjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Sprawdzamy jakie zadania w tym zakresie wyznaczyło sobie Unia Europejska i jak są one realizowane w Polsce i w innych krajach unijnych.

 

Działania jakie należy podjąć, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom


Do Celu 13 Zrównoważonego Rozwoju przypisane są zadania wymienione poniżej:

13.1  Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

13.2  Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

13.3  Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

13.A Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.

13.B  Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.

 

Działania na rzecz klimatu w Unii Europejskiej

 

Porozumienie z kwietnia 2021 r. w sprawie europejskiego prawa klimatycznego zobowiązuje UE do uzyskania neutralności klimatycznej do 2050r. Oznacza to redukcję emisji netto gazów cieplarnianych (GHG, z ang. greenhouse gas) o co najmniej 55% do 2030r. w porównaniu z poziomami z 1990r.

Realizacja zobowiązania do neutralności klimatycznej wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zużycia energii, zwiększenia udziału energii odnawialnej (OZE) oraz jednocześnie zwiększenia pochłaniaczy dwutlenku węgla.

 

Ponadto UE pracuje nad zwiększeniem odporności swoich państw członkowskich i UE jako całości na zmianę klimatu, przyjmując nową i bardziej ambitną strategię przystosowania się do zmian klimatu.

Ma on na celu wzmocnienie odporności i zdolności adaptacyjnych krajów do zagrożeń związanych z klimatem i klęskami żywiołowymi, poprzez włączenie środków łagodzących zmiany klimatu i działań adaptacyjnych do krajowych strategii i planów.

 

Temperatura powierzchni ziemi w Europie w latach 2010-2019 była już o 1,7 °C wyższa od czasów przedprzemysłowych, co stanowi wzrost o 0,2°C w porównaniu z poprzednią dekadą. Pod wpływem globalnego ocieplenia straty gospodarcze wynikające z katastrof związanych z pogodą i klimatem rosną.

 

Monitorowanie postępów w realizacji celu 13 zrównoważonego rozwoju na poziomie Unii Europejskiej koncentruje się na działaniach na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, ograniczania wpływu zmian klimatu i wspierania działań na rzecz klimatu. Na stronach Eurostatu można znaleźć informacje odnośnie państw członkowskich UE oraz wybranych pozostałych krajów europejskich na temat:

  • emisji gazów cieplarnianych,
  • emisji CO2 przez samochody osobowe na km,
  • zmian temperatury,
  • strat gospodarczych związanych ze zmianami klimatu,
  • udziału energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej brutto,
  • średniej globalnej kwasowości oceanów.

 

Bardziej szczegółowy opis trendów w zakresie realizacji zadań przypisanych do 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju - Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, publikujemy w następujących artykułach tematycznych:

Odnawialne źródła energii w Polsce i innych krajach UE;
 

Zmiany klimatyczne w Europie;
 

Wsparcie działań na rzecz klimatu na poziomie samorządów lokalnych;
 

Koszty zmian klimatycznych;
 

Emisja CO2 nowych samochodów osobowych w Europie;
 

Emisja gazów cieplarnianych a cele klimatyczne.

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i ONZ

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?